Начало » Парламентарни избори 2014 » Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

1. Кой има право да гласува в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.?

Право да гласуват в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. имат всички българските граждани, които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

2. Кой има право да гласува в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. извън страната?

Право да гласуват в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. извън страната имат всички български граждани, включително и тези които са в списъка с непотвърдени заявления от информационния масив на ЦИК, навсякъде, където има открити избирателни секции извън страната при спазване на следните условия:

 1. да представят валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;
 2. да подадат декларация по образец (Приложение № 23-НС), която ще получат в съответната избирателна секция.

3. Как да заявите своето желание за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. извън страната?

Чрез подаване на заявление по един от следните два начина:

 1. В писмена форма пред дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. Това става в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 22-НС) от изборните книжа не по-късно от 9 септември 2014 г., подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

  Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление през интернет страницата на ЦИК или през електронната поща на комисията.

 2. Чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. Електронните заявления могат да се подават не по-късно от 24,00 ч. българско време на 9 септември 2014 г.

4. Задължително ли е да подадете предварително заявление за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. извън страната?

Подаването на писмено заявление за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. извън страната не е задължително - Вие може да упражните правото си на глас и когато не фигурирате в предварително съставения списък.

5. Къде може да упражните правото си на глас в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. извън страната?

Правото си на глас в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. извън страната може да упражните в избирателна секция по Ваш избор.

Предварително условие за произвеждането на избори извън страната и за образуването на секции извън страната е получаването на съгласие от съответната държава, като ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България задължително официално се обръщат до приемащата държава с молба за получаване на това съгласие.

При наличие на съответно съгласие на приемащата държава, избирателни секции се образуват в дипломатическите и в консулските представителства на Република България, в сгради извън тях или в места, в които няма български дипломатически или консулски представителства.

6. Как се образуват избирателни секции?

1. В страната:

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината като утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес.

В една избирателна секция се включват до 1000 избиратели.

В населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

При териториално обособени населени места кметът на общината може да образува секции с не по-малко от 20 избиратели.

Избирателни секции се образуват в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и намиращите се извън страната плавателни съдове под българско знаме при наличие на не по-малко от 10 избиратели.

Когато в сграда с повече от един етаж има секция и на горните етажи, Районната избирателна комисия с решение определя секция на първия етаж, която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Пред избирателната секция се поставят табели и други обозначителни знаци, на които се отбелязва допълнителното й предназначение.

2. Извън страната

Избирателни секции извън страната се образуват:

 1. където има дипломатическо или консулско представителство при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват - Приложение № 22-НС от изборните книжа;
 2. при наличие на не по-малко от 40 избиратели, заявили желание да гласуват - Приложение № 22-НС от изборните книжа;
 3. в местата, в които на произведените в последните 5 години след 5 октомври 2009 г. избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели;
 4. по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40.

Централната избирателна комисия определя с решение не по-късно от 13 септември 2014 г. местата, в които ще се образуват избирателни секции, като се съобразява с получените отговори от приемащите държави и броя на подадените заявления за съответните места и местата, в които на произведените в последните 5 години след 5 октомври 2009 г. избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.

7. Как се гласува, когато срокът на документа за самоличност е изтекъл?

1. В страната

Когато личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена, открадната или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване при представяне на удостоверение от органите на МВР за издаване на лични документи.

2. Извън страната

Когато срокът за валидността на личната карта или паспорта е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.

8. Как се назначава секционна избирателна комисия?

1. В страната

Районната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии в страната до 9 септември 2014 г. след проведени консултации при кмета на съответната община. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции. Участниците представят писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, съдържащо имената на предложените лица.

За членове на секционна избирателна комисия се назначават лица, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български език.

2. Извън страната

Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии извън страната до 22 септември 2014 г. след проведени консултации. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. Участниците представят писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, съдържащо имената на предложените лица.

Във всяка една секционна избирателна комисия извън страната се назначава по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

Когато партия и коалиция не е направила предложение, Централната избирателна комисия назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи, или от оправомощен от него заместник-министър.

9. Как се издига независим кандидат за народен представител?

Независим кандидат за народен представител може да бъде издигнат от инициативен комитет. Инициативният комитет се образува от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.

Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което го представлява.

Инициативният комитет се регистрира в районната избирателна комисия до 25 август 2014 г., а независимият кандидат за народен представител - до 2 септември 2014 г.

10. Докога и как се регистрират застъпници?

Застъпниците се регистрират от районните избирателни комисии до изборния ден по предложение на партии и коалиции или от изрично упълномощени от тях лица.

Предложенията на инициативния комитет за застъпници на независим кандидат се подписват от представляващото инициативния комитет лице.

Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците по кандидатски листи.

Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците извън страната по партии/коалиции.

11. Докога и как се регистрират наблюдатели?

Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите до изборния ден, предложени от български неправителствени организации или упълномощени от тях лица.

Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната и извън страната.

Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистрираните наблюдатели, както и неправителствените организации, които са ги упълномощили.

12. Може ли да анулирам прието електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.?

Приетото електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. не може да бъде анулирано, както и не може да се пререгистрирате с подаване на ново електронно заявление. Това обаче не Ви лишава от възможността да гласувате в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. извън страната имат всички български граждани навсякъде, където има открити избирателни секции извън страната, при спазване на следните условия:

 1. да представят валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;
 2. да подадат декларация по образец (Приложение № 23-НС), която ще получат в съответната избирателна секция.

13. Когато искам да направя справка на интернет страницата на ЦИК дали името ми фигурира в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г. и посетя линка за активиране на ПИК защо кодът става неактивен?

Един ПИК може да бъде активиран само веднъж. Затова ако заредите линка повече от веднъж - само първия път ще ви изпише, че ПИК е активиран успешно. При всеки следващ опит този ПИК е вече активен и няма да ви позволи да го активирате повече пъти.

Ако заявите издаването на нов ПИК за вашия ЕГН - новият ПИК автоматично ще деактивира всички стари ПИК издадени за вашия ЕГН. Това е направено с цел сигурност и защита на личните данни.

Когато ПИК е активиран - с него можете да направите неограничен брой проверки, но само за вашия ЕГН (за посочения при заявяването на ПИК), включително и в списъците от предишни избори, както и в списъците в бъдеще. Ако опитате да проверите чужд ЕГН с ПИК за ваш ЕГН, отново ще получите съобщение, че ПИК не е валиден, тъй като ПИК е ИНДИВИДУАЛЕН и е валиден единствено за ЕГН за който е заявен.

Съответно, ако желаете да проверите повече от един ЕГН (например на член от семейството) - необходимо е да заявите отделни ПИК за всеки отделен ЕГН.

14. Кои избиратели се допускат да гласуват в изборния ден?

За гласуване се допускат избирателите, които:

I. са били включени в избирателните списъци до изборния ден или в деня на изборите са дописани в съответните избирателни списъци от председателя на секционната избирателна комисия по постоянен адрес, при условие че:

 • имат право да гласуват;
 • не фигурират в списъка на заличените лица (ако фигурират в списъка на заличените лица, то те трябва да представят - удостоверение по чл. 40 от Изборния кодек, че основанието за вписването им в списъка е отпаднало или не е налице);
 • ако в изборния ден се явят в избирателната секция по постоянен адрес, независимо от факта, че имат издадено удостоверение за гласуване на друго място или са вписани в списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната;

II. представят пред СИК валиден документ за самоличност:

 • българските граждани е необходимо да представят валидна лична карта или личен (зелен) паспорт (за гражданите, родени до 31.12.1931г.), ако не им е издадена лична карта;
 • избирателите, гласуващи извън страната, е необходимо да представят паспорт, лична или военна карта; в случай че документите за самоличност са с изтекъл срок, трябва да се представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подадено заявление за издаването на нови.

15. Може ли да се гласува в избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя?

В секция, различна от секцията постоянния адрес в страната, може да се гласува при следните условия:

 1. с удостоверение за гласуване на друго място - това са кандидатите за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите;
 2. при подадено заявление за гласуване по настоящ адрес (по електронен път или писмено - Приложение № 14-НС от изборните книжа) до общинската администрация по настоящия му адрес;
 3. ученици или студенти, редовно обучение (вж. въпрос 15);
 4. лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден (вж. въпрос 16).

Подаването на заявление за гласуване на друго място и издаването на удостоверение за гласуване на друго място трябва да бъде до 20 септември 2014 г.

След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

16. Може ли ученици и студенти, навършили 18 години, да гласуват в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес.

Ученици и студенти - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят :

 • документ за самоличност;
 • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
 • декларация от ученика или студента по образец (Приложение № 74-НС от изборните книжа).

17. Могат ли членовете на секционните избирателни комисии и ангажираните с охраната й лица да гласуват в секцията, в която са заети с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. в изборния ден?

Лицата, заети в произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. като членове на секционна избирателна комисия или охрана на същата, могат да гласуват в съответната секция, като попълнят декларация по образец (Приложение № 74-НС от изборните книжа).

18. Какви са вашите права в изборния ден?

Гласуването се извършва в секцията по постоянния адрес на избирателя

 • Ако не сте вписан в избирателния списък за гласуване, но имате право да гласувате, можете да поискате да бъдете вписан в допълнителната страница на списъка;
 • Да оспорвате отказа на СИК да Ви допише в избирателния списък в изборния ден, ако имате право да гласувате. Отказът на СИК е писмен. Длъжни са да ви го връчат и можете да го оспорвате пред РИК, която се произнася по жалбата незабавно;
 • Ако в изборния ден установите, че сте вписан в списъка на заличените лица, имате право да гласувате:
  • ако представите удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването Ви в списъка;
  • ако се явите в избирателната секция по постоянен адрес, когато е издадено удостоверение за гласуване на друго място или сте вписан в списъците на лицата заявили, че ще гласуват извън страната;
 • да искате от член на СИК точното вписване на данните от документа Ви за самоличност в избирателния списък.

В случай че сгрешите бюлетината, следва да проследите дали сгрешената бюлетина се унищожава, без да се разгъва, с надпис „СГРЕШЕНА"; сгрешената бюлетина се подпечатва с печата на СИК и се подписва от председателя, секретаря и друг член на СИК. Сгрешените бюлетини се описват в протокол на комисията.

19. Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни увреждания в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.?

Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато избирателят е с увредено зрение или със затруднение в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Не може да бъде придружител:

 • член на СИК;
 • представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • застъпник;
 • наблюдател;
 • лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

20. Кои лица присъстват при отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията?

При отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за народни представители;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция, която се легитимира с удостоверение;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.

21. Как да проверя в кой избирателен списък е името ми и къде мога да гласувам?

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/

  Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място" от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
 • Чрез SMS

  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон

  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол