Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1008-МИ
София, 30.09.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение № 70 от 20.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № М-82/23.09.2011 г. на ЦИК от Иван Борисов Николов в качеството му на представляващ местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" съгласно решение на местната коалиция от заседание, проведено на 15.09.2011 г.
С обжалваното решение ОИК в община Белоградчик е отказала регистрация на кандидатска листа за общински съветници, предложена от местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" в община Белоградчик за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Отказът на Общинската избирателна комисия се основава на следните фактически обстоятелства :
В решението от заседание на ръководството на местната коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" от 15.09.2011 г. представено пред ОИК с вх. № 15-11 от 19.09.2011 г. не е ясна волята на участниците в местната коалиция дали издигат и подреждат кандидатска листа за общински съветници в община Белоградчик или издигат кандидат за кмет на общината, съответно кметове на кметства; в приложеното решение не са вписани имената на кандидатите за общински съветници, единните им граждански номера и адресните им регистрации, съгласно изискванията на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от Изборния кодекс; представеното на 20.09.2011 г. ново предложение се отличава от предложението направено на 19.09.2011 г. от коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", като в новото предложение на позиция № 6 е представен нов кандидат за общински съветник и са разместени местата на останалите кандидати; на позиция № 7 е констатирано изписване на фамилията на кандидата, а на позиции № 6, 8 и 13 е сгрешена адресната регистрация на кандидатите.
Жалбоподателят иска отмяна на решение № 70/20.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик, като незаконосъобразно, оспорва фактите и обстоятелствата, изложени в решението на ОИК.
Към жалбата са приложени следните документи: копие от решение № 68 от 20.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик, с което ОИК - Белоградчик, дава указания на местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", публикувано в 16,35 ч. на 20.09.2011 г.; копие от решение № 70 от 20.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик, с което ОИК - Белоградчик, отказва да регистрира за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. предложената кандидатска листа за общински съветници в община Белоградчик от местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК"; решение от заседание на представителите на политическите партии ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалиция „ОДС" (ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ) за създаване на местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Белоградчик за изборите, насрочени на 23 октомври 2011 г.; копие от решение от заседание на ръководството на местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" от 15.09.2011 г. за взето решение за издигане и подреждане в кандидатска листа на кандидатите за общински съветници, предложени от местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", представено в ОИК на 20.09.2011 г. в 18,25 ч.; предложение (Приложение № 42 от изборните книжа за общински съветници и кметове) от 19.09.2011 г. на местната коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" за издигане на 13 общински съветници от името на местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК".
При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежно легитимирано лице и в установения с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс преклузивен срок.
Разгледана по същество, жалбата е основателна поради следните съображения: Изборният кодекс в чл. 126, ал. 1 определя изискванията към политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които следва да изпълнят, за да регистрират кандидати за общински съветници пред общинската избирателна комисия. В чл. 126, ал. 1, т. 1 от ИК се изисква имената, единният граждански номер и постоянният/настоящият адрес на кандидатите за общински съветници да бъдат направени с предложението (Предложение № 42 от изборните книжа за общински съветници и кметове) на централното ръководство на съответната партия или коалиция, компетентно съгласно устава или решението за образуване на коалицията. С приложеното към жалбата предложение, представено от местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", са спазени всички изисквания на чл. 126, т. 1, буква „а" от ИК, а именно посочени са трите имена на кандидатите за общински съветници, единните им граждански номера и постоянните им адреси в гр. Белоградчик. Действително със свое Решение № 68/20.09.2011 г. ОИК - Белоградчик е констатирала нередовности в представените заедно с приложението документи, изразяващи се в това, че следва да се представи решението на местната коалиция от партии за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа за общински съветници; да се представи пълномощно за преупълномощаване на Людмил Алексиев от Радостина Велизарова Рангелова или представляващия коалиция „ОДС-Общност на демократичните сили", както и да се отстрани констатирана в самото предложение техническа грешка, изразяваща се в корекция в изписаното име на лицето, вписано на позиция № 2. Констатирайки тези нередовности на 20.09. 2011 г. ОИК е дала срок за отстраняването им-до 19,00 ч. на 20.09.2011 г., които срок обаче е крайно недостатъчен за изпълнението на така дадените указания. Решението на ОИК е обявено на 20.09.2011 г. в 16,35 ч., а срокът за изпълнението им е даден до 19,00 ч. на същия ден. Този срок обаче е крайно недостатъчен както за проследяването на обявявяването на решението, с което са дадени указания, така и за самото им фактическо изпълнение от страна на съответната партия или коалиция. Предоставеният от ОИК срок е необходимо да бъде подходящ и достатъчен, за да може както да се узнае своевременно за указанията, така и да се даде възможност реално те да бъдат изпълнени. ЦИК намира, че гореизложеното е напълно достатъчно, за да бъде отменено като незаконосъобразно обжалваното решение на ОИК-Белоградчик без да е необходимо да се обсъждат останалите доводи на жалбоподателя за незаконосъобразност.
Независимо от това за пълнота на изложеното ЦИК намира, че все пак въпреки предоставения му изключително кратък срок жалбоподателят е имал възможност да узнае, както и да изпълни част от дадените му указания като в 18,15 ч. на 20.09.2011 г. са представени всички описани в решението на ОИК с № 70/20.09.2011 г. документи, вкл. и Решение на заседанието на ръководството на местната коалиция „Всички за община Белоградчик", с което е взето решение за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа за общински съветници за община Белоградчик.
Действително в новопредставеното съобразно указанията на ОИК ново предложение са допуснати други неточности, както те са констатирани в самото обжалвано решение, с което е отказано регистрацията, но ОИК незаконосъобразно направо е постановила отказ за регистрация без да даде предварително указания за отстраняване на тези нередовности. ОИК е следвало първо да констатира тези нови непълноти в подадените документи, които не фигурират в решение № 68 от 20.09.2011 г. Недаването на нови указания по същество представлява процесуално нарушение на ОИК, тъй като с разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от ИК законодателят е въвел задължение на ОИК за даване на указания за отстраняване на непълноти и грешки. Неизпълнението на това задължение от страна на ОИК - Белоградчик също така представлява самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение.
Относно следващото основание за отказ на регистрация на кандидатската листа за общински съветници на община Белоградчик, предложена от местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", в изборите на 23 октомври 2011 г., а именно непредставяне на надлежно решение от ръководството на местната коалиция, от което да е видно, че предложените с Приложение № 42 от изборните книжа за общински съветници и кметове кандидати за общински съветници на местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" са действително обсъждани на заседанието на ръководството на местната коалиция, проведено на 15.09.2011 г., а не издигнати от представляващия местната коалиция Иван Борисов Николов с представеното от него на 19.09.2011 г. заявление пред ОИК, намира следното: Централната избирателна комисия счита, че даденото указание от ОИК - Белоградчик, е правилно, но предоставеният изключително кратък срок за неговото изпълнение обективно възпрепятства местната коалиция да го изпълни като съображенията за това са подробно изложени по-горе в мотивите на настоящото решение. По изложените съображения обжалваното решение на ОИК - Белоградчик следва да се отмени като незаконосъобразно като преписката се върне обратно за ново произнасяне по искането за регистрация на кандидатската листа за общински съветници за община Белоградчик, предложена от местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", съобразно дадените по-горе в мотивите на настоящото решение указания на ЦИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 70 от 20.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик, с което общинската избирателна комисия отказва да регистрира в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. кандидатската листа за общински съветници в община Белоградчик, предложена от местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК".
УКАЗВА на ОИК - Белоградчик, да даде указания в тридневен срок на представляващия местната коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" за отстраняване на нередовностите в представените пред ОИК документи за регистрация на предложените кандидати за общински съветници в община Белоградчик от името на местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", така както тези непълноти са констатирани и описани в мотивите на обжалваното решение № 70 от 20.09.2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 20:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол