Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1022-МИ
София, 01.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от и.д. кмета Наташа Трайкова Стефанова на община Димово, област Видин, срещу решение № 107 от 26.09.2011 г. ОИК – Димово, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № М-167 от 28.09.2011 г. на ЦИК от и.д. кмета Наташа Трайкова Стефанова на община Димово, област Видин, срещу решение № 107 от 26.09.2011 г. ОИК - Димово, област Видин, с което се отказва да се назначи секционна избирателна комисия в избирателна секция Дом за стари хора - гара Орешец, община Димово, образувана със заповед № 38 от 19.09.2011 г. на директора на Дома за стари хора - гара Орешец, община Димово, издадена на основание чл. 72, ал. 7 и 8 от ИК.
В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалваните решения на ОИК - Димово, по съображения подробно изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:
За да е допустимо обжалването на едно решение на общинска избирателна комисия следва за жалбоподателя да е налице правен интерес от подаването на жалба, което се явява необходима процесуална предпоставка за разглеждането й по същество. В настоящия случай в разпоредбата на чл. 72, ал. 7 от ИК е предвидена възможността да се образуват избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения, като в ал. 8 на същата разпоредба изрично е указано, че избирателните секции по ал. 7 следва да се образуват от ръководителите на съответните социални заведения. В настоящия случай избирателната секция е образувана със заповед на директора на Дома за стари хора - гара Орешец, и съответно това обстоятелство определя и активната легитимация на лицата, които имат право да оспорват решението на ОИК - Димово, с което се отказва назначаването на секционна избирателна комисия в съответното социално заведение. Тези активно легитимирани лица са съответно директорът на дома и намиращите се в социалното заведение избиратели с оглед възможността да упражнят правото си да гласуват на територията на съответната избирателна секция, която е образувана по силата на заповедта на директора. Кметът на община Димово, който обжалва решението на общинската избирателна комисия не е от тази категория лица. Той не е нито автор на заповедта за образуване на избирателната секция, нито пък е избирател, чиито избирателни права са засегнати по някакъв начин от решението на ОИК - Димово, с което се отказва назначаването на секционна избирателна комисия по реда на чл. 72, ал. 7 от ИК. В този смисъл кметът на община Димово няма правен интерес от обжалване, тъй като не е адресат на обжалваното решение и по никакъв начин то не засяга неговите права и интереси.
Поради изложените съображения ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваното решение на ОИК - Димово, се явява недопустима, като подадена от лице, което не е легитимирано да обжалва, поради което и тя следва да бъде оставена без разглеждане.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № М-167 от 28.09.2011 г. на ЦИК от и.д. кмета Наташа Трайкова Стефанова на община Димово, област Видин, срещу решение № 107 от 26.09.2011 г. ОИК - Димово, област Видин, с което се отказва да се назначи секционна избирателна комисия в избирателна секция Дом за стари хора - гара Орешец, община Димово, образувана със заповед № 38 от 19.09.2011 г. на директора на Дома за стари хора - гара Орешец, община Димово, издадена на основание чл. 72, ал. 7 и 8 от ИК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 02.10.2011 в 09:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол