Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1024-НС
София, 20.09.2014

ОТНОСНО: жалба от Филчо Кръстев Филев – кмет на община Провадия, срещу решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

С писмо с вх. № НС-06-38 от 18.09.2014 г., получено по електронната поща на ЦИК от община Провадия, е постъпила жалба от Филчо Кръстев Филев - кмет на община Провадия, срещу решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски.

Към преписката са приложени следните документи: жалба от инж. Филчо Кръстев Филев - кмет на община Провадия, срещу решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски; покана изх. № РД-47-00-162/12.09.2014 г. на община Провадия; разменена кореспонденция по електронната поща - 4 листа; уведомление изх. № РД-91-00-908 от 15.09.2014 г.; заповед № 2185 от 14.09.2014 г. на кмета на община Провадия; заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия: изх. № 2/09.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение; изх. № 3/11.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение, изх. № 4/11.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение, изх. № 42/03.09.2014 г. - с. Манастир, ведно с експертно решение, изх. № 1/009.2014 г. - община Провадия, ведно с експертно решение, изх. № 2/12.09.2014 г. - община Провадия, ведно с експертно решение, вх. № 187/12.09.2014 г. - с. Добрина, ведно с експертно решение, вх. № 186/12.09.2014 г. - с. Добрина, ведно с експертно решение, изх. № 162/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 163/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 164/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 165/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 166/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение.

С писмо по електронната поща на 19.09.2014 г. РИК в Трети изборен район - Варненски, е изпратил по компетентност на ЦИК жалба с вх. № 171/18.09.2014 г. против решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски. В преписката се съдържат следните документи: решение № 071/16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски; протокол на РИК в Трети изборен район - Варненски, от 16.09.2014 г., жалба вх. № 171/18.09.2014 г.; уведомление изх. № РД-91-00-908 от 15.09.2014 г.; заповед № 2185 от 14.09.2014 г. на кмета на община Провадия; заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия: изх. № 2/09.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение; изх. № 3/11.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение, изх. № 4/11.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение, изх. № 42/03.09.2014 г. - с. Манастир, ведно с експертно решение, изх. № 1/009.2014 г. - община Провадия, ведно с експертно решение, изх. № 2/12.09.2014 г. - община Провадия, ведно с експертно решение, вх. № 187/12.09.2014 г. - с. Добрина, ведно с експертно решение, вх. № 186/12.09.2014 г. - с. Добрина, ведно с експертно решение, изх. № 162/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 163/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 164/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 165/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 166/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение.

В жалбата са изложени твърдения за неправомерност на оспорваното решение на РИК в Трети изборен район - Варненски. Сочи се, че същото е постановено при нарушаване на условията на ИК и Решение № 881-НС от 8 септември 2014 г. на ЦИК при образуване на подвижната избирателна секция на територията на община Провадия.

На вниманието на Централната избирателна комисия бе предложено решение, с диспозитив за оставяне без уважение на жалбата от Филчо Кръстев Филев - кмет на община Провадия срещу решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски, със следните съображения:

Жалбата срещу решение № 071/16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски, е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Съгласно т. 4 от Решение на ЦИК № 881-НС от 8 септември 2014 г. относно секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в случай, че са подадени поне 10 заявления, които отговарят на изискванията на ИК, кметът на общината не по-късно от 14 септември издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заповедта се оповестява публично на видно място в сградата на общината и се публикува на сайта на общината.

От съдържащите се в преписката по жалбата документи се установява, че с уведомление от кмета на община Провадия с приложена заповед за образуване на ПСИК и копие на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия е изпратено в РИК в Трети изборен район - Варненски, на 15 септември 2014 г. в 17,23 ч. по електронната поща, което е след края на работното време на РИК в Трети изборен район - Варненски, съгласно нейно решение № 1 от 15 август 2014 г. Отделно същото се явява изпратено и след сроковете, определени по смисъла на чл. 90 от ИК и т. 2 от Решение № 881-НС от 8 септември 2014 г. на ЦИК.

Отделно от горното, след анализа на приложените в преписката заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в тяхната цялост Централната избирателна комисия установява, че необходимият брой от 10 заявления по смисъла на чл. 90 от ИК и т. 4 от Решение № 881-НС от 8 септември 2014 г. на ЦИК за издаване на заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия от кмета на общината е съществувал към дата 11 септември 2014 г.

В преписката по жалбата не се съдържат доказателства заповед № 2185 от 14.09.2014 г. на кмета на община Провадия да е оповестена публично на видно място в сградата на общината. От извършена служебна проверка от ЦИК се установи, че същата не е публикувана и на сайта на община Провадия.

При така установената фактическа обстановка ЦИК счита, че дължимите действия на кмета на община Провадия съгласно чл. 90 от ИК и Решение № 881-НС от 8 септември 2014 г. на ЦИК не са извършени в определените срокове, което от своя страна е нарушение на условията за назначаване на подвижна избирателна комисия и препятства възможността за образуване на такава на територията на община Провадия.

За предложеното решение гласуваха: Цв. Томов, Р. Цачев, Й. Ганчева, Ем. Христов, М. Бойкинова. Против предложеното решение гласуваха: Е. Чаушев, С. Солакова, А. Андреев, И. Алексиева, М. Мусорлиева, И. Грозева и Вл. Пенев.

Предложеното решение не събра необходимото мнозинство за приемането му и с оглед на съотношението на гласувалите Централната избирателна комисия следва да се произнесе с решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

На основание чл. 53, ал. 4, изр. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ в хипотезата на чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.09.2014 в 22:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол