Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1029-НС
София, 22.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „Европейска алтернатива за развитие“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-3) от 20.09.2014 г. от фондация „Европейска алтернатива за развитие", представлявана от Валентин Йовков Тончев - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Реджеп Бакия Черкез, регистрирана с Решение на ЦИК № 837-НС от 04.09.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Реджеп Бакия Черкез, упълномощен представител, в полза на 772 (седемстотин седемдесет и две) лица - упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 6 (6-3) от 20.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от фондация „Европейска алтернатива за развитие", и на лицата в управителните органи на фондацията.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 740 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители. За 32 лица от списъка са установени грешки, изразяващи се в различно изписване на имената, невалидни ЕГН, както и лице, което не е навършило 18 години.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на фондацията не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на фондацията не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение за регистрация на наблюдатели на фондацията. От присъстващите в залата 15 члена на комисия за проекта на решение за регистрация гласуваха 9, а против 6 члена, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне на заявлението за регистрация.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ и чл. 112 от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от ИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ заявената регистрация на 772 лица като наблюдатели на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.      Елена Георгиева Стоянова
2.      Васил Ангелов Николов
3.      Зюмбюла Минчева Тодорова
4.      Ирена Русева Христова
5.      Гергана Михайлова Ангелова
6.      Ненко Георгиев Манолов
7.      Димка Аенова Йорданова
8.      Натали Иринова Станчева
9.      Юлиан Рачев Георгиев
10.   Ангел Николов Димитров
11.   Йордан Андреев Митев
12.   Лидия Гошева Кацарова
13.   Йордан Богданов Стаматов
14.   Величка Стефанова Филчева
15.   Али Юсеин Мехмед
16.   Недка Ангелова Пинева
17.   Февзи Сабри Мехмед
18.   Мирослав Павлов Чернев
19.   Джеваил Мехмедов Гайтанджиев
20.   Игбал Мустун Юсеинов
21.   Лазар Колев Лазаров
22.   Асен Методиев Маринов
23.   Александрина Ивелинива Александрова
24.   Мирослава Христова Пенчева
25.   Анелия Асенова Асенова
26.   Асен Асенов Челиков
27.   Мирослава Руменова Димитрова
28.   Методи Иванов Методиев
29.   Станимир Кирилов Георгиев
30.   Радостин Тодоров Николов
31.   Тихомир Георгиев Колев
32.   Али Билялов Мустафов
33.   Асен Йосифов Габровлиев
34.   Емил Йосифов Димитров
35.   Фикрет Реджепов Махмудов
36.   Мелейсин Реджепов Махмудов
37.   Риза Бисеров Филеков
38.   Ангел Юлиянов Димитров
39.   Емил Антонов Георгиев
40.   Анелия Румянова Василева
41.   Петър Георгиев Желязков
42.   Недялка Миланова Йорданова
43.   Иван Сашев Маврудов
44.   Веселин Христов Инджов
45.   Орхан Юсеинов Юсеинов
46.   Неджатин Зекиров Салимов
47.   Александър Георгиев Петров
48.   Алексей Божилов Долов
49.   Енчо Ризов Филеков
50.   Аделин Евгениев Шибилев
51.   Емин Шефеков Моллов
52.   Сюлейман Асанов Махмудов
53.   Елисавета Стефанова Райкова
54.   Сюлейман Мустафов Сюлейманов
55.   Юксел Неджат Ходжа
56.   Керим Исмаил Ибрям
57.   Ясен Ненков Якимов
58.   Алекси Костов Алексиев
59.   Милен Павлинов Трифонов
60.   Иван Костов Мариов
61.   Ася Мехмедов Нанев
62.   Ася Юсеинова Салиева
63.   Мехмед Мустафов Мехмедов
64.   Веисел Мехмедов Нонев
65.   Кязим Мустафов Велиев
66.   Кемал Алиев Асанов
67.   Али Ахмедов Ахмедов
68.   Стефан Ангелов Стефанов
69.   Емил Милев Филев
70.   Веселин Николов Иванов
71.   Николай Веселинов Николов
72.   Коста Иванов Костов
73.   Никола Иванов Рачев
74.   Феим Яшаров Ибрямов
75.   Кемал Ибрямов Юсеинов
76.   Алпер Алиев Алиев
77.   Росица Стефанова Ангелова
78.   Себайтин Али Ахмед
79.   Леман Мехмед Ахмед
80.   Мима Иванова Ангелова
81.   Али Асанов Ахмед
82.   Ахмед Али Ахмед
83.   Маргарита Стефанова Къдрекова
84.   Сенер Мехмедова Мехмедова
85.   Вуражан Сейдов Текеджиков
86.   Стилиян Красимиров Вънков
87.   Айдън Шабанов Османов
88.   Кинас Айдън Османов
89.   Найден Андреев Ангелов
90.   Александър Андреев Ангелов
91.   Асан Юсеинов Мехмедов
92.   Асан Реджепов Османов
93.   Мехмет Мустафа Айдън
94.   Бейсим Асанов Асанов
95.   Бисер Михаилов Руменов
96.   Тихомир Ивов Христов
97.   Фатме Алиева Салиева
98.   Сеид Уражан Сеидов
99.   Октай Рамадан Дормуш
100.                     Ердинч Рашид Осман
101.                     Ахмед Ахмет Рифат
102.                     Сюлейман Ибрахим Топчу
103.                     Адем Алиев Гавазов
104.                     Гюнай Ахмед Йоллов
105.                     Азис Юсусов Пала
106.                     Росен Иванов Колчев
107.                     Меламедин Яшаров Юмеров
108.                     Осман Сеидов Османов
109.                     Юсеин Феимов Ахмедов
110.                     Идириз Раатип Акиф
111.                     Шерифе Али Акиф
112.                     Мехмед Алиев Яшаров
113.                     Ердинч Кязимов Терзиев
114.                     Алейдин Бисретов Ахмедов
115.                     Александър Мирославов Младенов
116.                     Мерал Ибрахим Ибиш
117.                     Исмаил Салиев Салиаджов
118.                     Рушан Мустафов Сюлейман
119.                     Иван Петев Костов
120.                     Райчин Пенев Николов
121.                     Румянка Маринова Иванова
122.                     Деница Огнянова Сибинова
123.                     Сали Ибрямов Мурадов
124.                     Бисрет Милков Ахмедов
125.                     Феим Ешрефов Юнузов
126.                     Расим Сюлейман Юсеинов
127.                     Илдъз Асанова Фейзулова
128.                     Методи Христов Кирилов
129.                     Александър Методиев Кирилов
130.                     Кристиян Калинов Антонов
131.                     Бекир Осман Мустафа
132.                     Мюслюм Айдънова Мехмедова
133.                     Айнур Ердоан Узунова
134.                     Мухатдер Ердоан Узунова
135.                     Емине Мемишева Ибпаимова
136.                     Кремена Аспарухова Ташкова
137.                     Илхан Асланов Алиев
138.                     Шукри Илханов Асланов
139.                     Джошкун Илханов Асланов
140.                     Десислава Симеонова Асенова
141.                     Силвия Симеонова Михаилова
142.                     Джемаѝдин Шерифов Мустафов
143.                     Шенол Джемаѝдинов Шерифов
144.                     Магбуле Мехмедова Исмаилова
145.                     Мустафа Салиев Исмаилов
146.                     Летафет Салиева Демипова
147.                     Осман Сеферов Демиров
148.                     Леман Шенсесова Агушева
149.                     Кремена Любенова Луканова
150.                     Христо Цветанов Нинов
151.                     Шукри Мехмедов Дервишев
152.                     Гюлджухра Асанова Дервишева
153.                     Фердинанд Айдънов Зехиров
154.                     Акгюн Мустафов Агушев
155.                     Ангел Манук Манов
156.                     Тихомир Трифонов Петров
157.                     Мустафа Демирав Мехмедов
158.                     Мерал Мустафова Асанова
159.                     Сезел Мустафова Исмаилова
160.                     Капка Аспарухова Георгиева
161.                     Сузан Вахит Зечири
162.                     Ардухан Фахри Зечири
163.                     Гюлбахар Алитова Николова
164.                     Зюлейха Айдънова Асанова
165.                     Аделина Любомирова Белова
166.                     Симеон Митков Белов
167.                     Адриан Давидов Рашев
168.                     Дениз Ибраимов Исмаилов
169.                     Ширин Исмаилова Ахмедова
170.                     Айдън Акифов Асанов
171.                     Айдън Яшаров Алиев
172.                     Яшар Алитов Алиев
173.                     Петьо Русанов Димитров
174.                     Синан Себайдинов Дуранов
175.                     Митко Събинов Димов
176.                     Алла Багрянова Рашева
177.                     Детелин Русанов Димитров
178.                     Давид Алипиев Рашев
179.                     Февзие Мустафова Шабан
180.                     Юксел Юсеинов Юсеинов
181.                     Венелин Йончев Ардов
182.                     Мирослава Миткова Маринова
183.                     Денис Метуш Касъм
184.                     Георги Колев Божинов
185.                     Мариян Русанов Иванов
186.                     Николай Кирилов Пъшев
187.                     Шукри Алиев Расимов
188.                     Зинка Алипова Манолова
189.                     Момчил Манолов Асенов
190.                     Малин Данаилов Манов
191.                     Илиян Малинов Манов
192.                     Арзо Марков Маринов
193.                     Мехмед Джавидов Салиев
194.                     Поля Сашева Дервишева
195.                     Веселин Тихомиров Александров
196.                     Шукри Амдиев Юсеинов
197.                     Кенай Ердинов Юсеинов
198.                     Йенай Биляйдинов Елезов
199.                     Илиян Мишов Ангелов
200.                     Мима Ангелова Илиева
201.                     Йордан Иванов Иванов
202.                     Илиян Бисеров Илиев
203.                     Юсни Ахмедов Ахмедов
204.                     Селвер Алиева Ахмедова
205.                     Гюрсел Юсниев Ахмедов
206.                     Айсел Назъмова Ахмедова
207.                     Аян Юсеинов Ахмедов
208.                     Фахредин Гюрсел Юсниев
209.                     Сашо Детелинов Митков
210.                     Дженаси Мехмедов Мехмедов
211.                     Ибраим Басриев Дервишев
212.                     Мелиха Асанова Ибраимова
213.                     Орлин Тодоров Иванов
214.                     Огюн Орханова Ибраимова
215.                     Бание Джанипова Кьорсаличаушева
216.                     Мюмюне Асанова Ибраимова
217.                     Алие Дервишева Арифова
218.                     Хуриет Баариев Ахмедов
219.                     Анка Савова Аспарухова
220.                     Велишан Салиев Велишан
221.                     Шенгюн Алиева Вилишанова
222.                     Илхан Велишан Велишан
223.                     Галя Петкова Манолова
224.                     Гюлдание Ибраимова Алиева
225.                     Нааби Салиев Исинов
226.                     Анка Ибишева Адълова
227.                     Ангел Сергеев Ангелов
228.                     Тахир Ферадов Якубов
229.                     Юзеир Райков Йорданов
230.                     Шериф Арифов Ибрахимов
231.                     Али Гюрсел Тиранов
232.                     Трифон Димитров Йорданов
233.                     Слави Сашев Славов
234.                     Милан Наталиев Димитров
235.                     Минчо Георгив Иванов
236.                     Седевка Илиева Шарбанова
237.                     Николай Стефанов Огнянов
238.                     Илиян Велиев Димитров
239.                     Лорета Хариева Методиева
240.                     Денислав Красимиров Дончев
241.                     Емил Боянов Асенов
242.                     Асен Красимиров Ангелов
243.                     Данчо Ангелов Данчев
244.                     Веско Данчев Георгиев
245.                     Илиян Насков Миков
246.                     Христо Игнатов Христов
247.                     Денислав Илиянов Миков
248.                     Юлия Орлинова Микова
249.                     Еленко Величков Еленков
250.                     Милко Милков Герасимов
251.                     Фидан Иванов Руменов
252.                     Светлин Борисов Стайков
253.                     Цанко Михаилов Борисов
254.                     Сашо Иванов Миков
255.                     Айяско Наилов Ибраимов
256.                     Венцислав Минков Борисов
257.                     Ваньо Маринов Димитров
258.                     Жеко Лачов Борисов
259.                     Светлин Димитров Иванов
260.                     Даниела Накова Иванова
261.                     Илияна Сергеева Великова
262.                     Веселин Илиев Маринов
263.                     Мирослав Пламенов Михайлов
264.                     Велислав Сергее Илиев
265.                     Милен Митков Кочев
266.                     Иванчо Методиев Петров
267.                     Борислав Ненчев Гинчев
268.                     Емилия Александрова Ангелова
269.                     Асен Минков Христов
270.                     Хари Михайлов Асенов
271.                     Анатоли Николав Великов
272.                     Красимир Крумов Петров
273.                     Галя Григорова Митева
274.                     Анатоли Григоров Митев
275.                     Настя Илиянова Михайлова
276.                     Габриела Емилиянова Стефанова
277.                     Калин Николаев Великов
278.                     Велизар Велизаров Борисов
279.                     Милка Борисова Маринова
280.                     Аксим Юлиев Осиков
281.                     Снежана Красимирова Георгиева
282.                     Медиха Искренова Миткова
283.                     Мариета Амндреева Асенова
284.                     Миглен Асенов Драмалиев
285.                     Митя Русланов Комаревски
286.                     Албена Трайчева Ангелова
287.                     Шибил Юлиянов Шибилев
288.                     Наталия Северинова Александрова
289.                     Шибил Пламенов Шибилев
290.                     Радослав Коцев Трънски
291.                     Денислав Анатолиев Кутев
292.                     Мерко Леонидов Байраков
293.                     Сашо Алиев Маринов
294.                     Елвер Сергеев Тачев
295.                     Денис Емилов Тачев
296.                     Илхан Алилов Пашаджиков
297.                     Айдениз Хайрединов Ахмедов
298.                     Елис Феимива Мустафова
299.                     Елица Валентинова Крумова
300.                     Ниргюл Севгалиева Адемова
301.                     Юсеин Мехмедов Ингизилов
302.                     Нушка Димитрова Панаютова
303.                     Петър Василев Димитров
304.                     Ивайло Игнатов Стоянов
305.                     Стоянка Найденова Найденова
306.                     Рамиз Юсеинов Юмеров
307.                     Илия Методиев Нонев
308.                     Ангел Анатолиев Красимиров
309.                     Зия Усков Ибрамов
310.                     Николаи Иванов Асенов
311.                     Валентин Венциславов Ангелов
312.                     Ангел Ангелов Стоянов
313.                     Айденис Себайдинов Ружиев
314.                     Милин Александров Чакъров
315.                     Тихомир Севдев Иванов
316.                     Сергеи Антотонов Асенов
317.                     Моньо Борисов Огнянов
318.                     Николай Димитров Огнянов
319.                     Борислав Великов Бижуров
320.                     Наско Свиленов Огнянов
321.                     Данче Сидерова Огнянова
322.                     Шамир Емилов Щеров
323.                     Етем Беизатов Етемов
324.                     Кязим Етем Осман
325.                     Емил Димиртов Фердинантов
326.                     Милен Любчев Ковачев
327.                     Елчихан Юсув Филиз
328.                     Ниази Елиаз Ибрям
329.                     Фаик Юнус Ибрахимов
330.                     Айля Ниази Ибрям
331.                     Атанас Михайлов Михайлов
332.                     Любомир Георгиев Александров
333.                     Джевдин Алиев Рамчев
334.                     Стефан Велчев Ангелов
335.                     Ралица Евгениева Юсменова
336.                     Емил Яворов Михайлов
337.                     Веселин Алдемиров Огнянов
338.                     Нешко Старахилов Беберов
339.                     Йордан Банчев Решенов
340.                     Билян Христов Александров
341.                     Шериф Исмаил Шериф
342.                     Емил Ангелов Йорданов
343.                     Милан Тодоров Миланов
344.                     Асен Методиев Сашев
345.                     Юлиян Асенов Асенов
346.                     Иво Митков Иванов
347.                     Методи Шибилев Алекссандров
348.                     Митко Манчев Георгиев
349.                     Данаил Михйлов Димчовски
350.                     Георги Иванов Маринов
351.                     Сашо Ивов Стефанов
352.                     Даниел Бориславов Маринов
353.                     Габриела Борисова Асенова
354.                     Даниела Руменова Асенова
355.                     Рангел Славчев Рангелов
356.                     Анатоли Руменов Симеонов
357.                     Зюхри Мирчев Токов
358.                     Мирослав Зонков Огнянов
359.                     Габриела Данаилова Андриянова
360.                     Иван Атанасов Христов
361.                     Бисер Шибилев Метоев
362.                     Райчин Милков Алессандров
363.                     Шибил Северинов Шибилев
364.                     Малин Асенов Маринов
365.                     Асен Асенов Маринов
366.                     Ирина Николаева Александрова
367.                     Васил Красимиров Асенов
368.                     Емил Михаилов Асенов
369.                     Радослав Максимов Евтимов
370.                     Александър Ангелов Симеонов
371.                     Светла Максимова Радославова
372.                     Диана Василева Петкова
373.                     Миглена Симеонова Облашка
374.                     Асен Величков Александров
375.                     Миглен Михаилов Маринов
376.                     Димитър Макнев Димитров
377.                     Румен Славчев Борисов
378.                     Искара Сашева Велева
379.                     Диана Албертова Манушева
380.                     Альоша Димитров Рашев
381.                     Радослав Сашев Марянов
382.                     Асен Юлиянов Асенов
383.                     Алексей Финков Радев
384.                     Светлин Галинов Алексиев
385.                     Веско Минов Асенов
386.                     Алдомир Орлинов Асенов
387.                     Атанас Красимиров Аспарухов
388.                     Красимир Антонов Димитров
389.                     Анита Асенова Илиева
390.                     Илияна Асенова Илиева
391.                     Светослав Миладинов Светославов
392.                     Христо Демиров Борисов
393.                     Зоя Асенова Ахмедова
394.                     Иджарал Агушев Исмайлов
395.                     Саадък Юсуфов Салиев
396.                     Анатоли Свиленов Асенов
397.                     Юлка Алипиева Найденова
398.                     Нели Коцева Байрамова
399.                     Хатидже Дервишева Мутишева
400.                     Ралица Илиянова Атанасова
401.                     Аксим Антонов Ячев
402.                     Алихан Мартинов Ячев
403.                     Адриан Кадриев Асков
404.                     Мирослав Панайотов Найденов
405.                     Радослав Орлинов Маринов
406.                     Милчо Теодосиев Младенов
407.                     Аделин Николаев Богданов
408.                     Алберт Акиев Бекиров
409.                     Аспарух Ангелов АСпарухов
410.                     Нихаале Шевкетова Мусова
411.                     Севка Ангелова Шишманова
412.                     Анелия Красимирова Стоянова
413.                     Розалина Донкова Маринова
414.                     Стефан Теофилов Николов
415.                     Гергана Станкова Василева
416.                     Маргарита Маринова Михайлова
417.                     Михал Борисов Михайлов
418.                     Йорданка Евтимова Георгиева
419.                     Георги Боянов Радославов
420.                     Румен Стефанов Теофилов
421.                     Роза Любомирова Цекова
422.                     Марийка Горянова Николова
423.                     Христо Михайлов Георгиев
424.                     Георги Асенов Колев
425.                     Боян Андреев Рангелов
426.                     Татяна Здравкова Владова
427.                     Маргарита Крумова Савова
428.                     Валентин Стоянов Петров
429.                     Емилия Георгиева Аврамова
430.                     Петър Стоилков Стоянов
431.                     Борислав Петров Ефродимов
432.                     Василка Верманова Евтимова
433.                     Асен Райчев Атанасов
434.                     Райко Попов Николов
435.                     Незат Ниязи Лейлянов
436.                     Хайри Хайридинов Садъков
437.                     Генчо Райчев Атанасов
438.                     Райчо Филипов Райчев
439.                     Митко Иванов Ангелов
440.                     Георги Минчев Иванов
441.                     Наско Ангелов Огнянов
442.                     Кадир Хайриев Садъков
443.                     Огнян Насков Огнянов
444.                     Теменужка Борисова Евтимова
445.                     Ружди Николаев Рашков
446.                     Красимир Руменов Рашков
447.                     Юсуф Махмудов Еминов
448.                     Исмет Смаил Сабри
449.                     Румен Насков Георгиев
450.                     Ният Ердинч Салиев
451.                     Александър Кирилов Ковачев
452.                     Румен Рашков Рашков
453.                     Стоян Насков Георгиев
454.                     Георги Стоев Димитров
455.                     Кирил Серафимов Ковачев
456.                     Иван Насков Георгиев
457.                     Ивайло Кочев Асенов
458.                     Иван Стефанов Стефанов
459.                     Сашо Михайлов Стоянов
460.                     Мюмир Мехмед Али
461.                     Гюлбахар Юсеин Якуб
462.                     Силвия Илиева Асенова
463.                     Лефтер Ахмед Емин
464.                     Роман Красимиров Асенов
465.                     Бойко Кирилов Лафчиев
466.                     Смаил Айваз Вели
467.                     Асан Сунай Ахмед
468.                     Шериф Сунай Ахмед
469.                     Акденис Идризов Прангаджиев
470.                     Христо Кирилов Лолов
471.                     Шенаси Радков Асенов
472.                     Асен Митков Асенов
473.                     Ренета Миткова Михайлова
474.                     Назми Ремзи Абил
475.                     Нуртен Асенова Ибрямова
476.                     Юсние Кязомова Алиева
477.                     Сунай Ибрямов Асанов
478.                     Ангелина Асенова Алексиева
479.                     Сунай Смаилов Аликочев
480.                     Катя Рангелова Асенова
481.                     Ниязи Ниязиев Юсеинов
482.                     Росица Иванова Грозданова
483.                     Гюлдениз Айнурова Асанова
484.                     Галя Сашова Димитрова
485.                     Тюркян Шериф Ахмед
486.                     Александър Насков Филипов
487.                     Албена Илиева Райкова
488.                     Стоян Василев Апостолов
489.                     Мукадес Неджми Камберова
490.                     Шериф Феймиев Юсеинов
491.                     Ангел Найденов Христов
492.                     Шабан Исметов Смаилов
493.                     Мехмед Ангелов Едала
494.                     Снежанка Емилова Асенова
495.                     Рефат Руфат Сали
496.                     Ниязи Али Сали
497.                     Александър Стефанов Игнатов
498.                     Неджип Юсеинов Алиев
499.                     Антоанета Щерева Метанова
500.                     Вайдин Белки Ахмедов
501.                     Сабрие Мехмед Асан
502.                     Алдин Жеков Кафеджиев
503.                     Мехмед Ахмед Мехмедали
504.                     Севда Ахмед Мурад
505.                     Исмаил Джемилов Феизов
506.                     Сали Юсуф Мустен
507.                     Милен Георгиев Емилов
508.                     Мергюл Салим Мустафа
509.                     Ахмед Наджи Мурад
510.                     Даниела Атанасова Павлова
511.                     Исмаил Наджи Мурад
512.                     Мартин Стоянов Стефанов
513.                     Александър Йорданов Ангелов
514.                     Гюлбеяз Мехмедова Еминова
515.                     Емин Гюрселов Еминов
516.                     Гюрсел Шабанов Еминов
517.                     Гюлшан Гюрселова Еминова
518.                     Николай Георгиев Шаранков
519.                     Рафие Мехмед Паша
520.                     Наид Мехмед Паша
521.                     Гюлджан Наид Ерсой
522.                     Есиме Исмаилова Мехмедова
523.                     Иелиз Сабри Мемиш
524.                     Шазимен Сабри Мемиш
525.                     Селвие Селятин Арслан
526.                     Аигюл Хасанова Генч
527.                     Атанас Георгиев Шаранков
528.                     Тунджай Наид Паша
529.                     Гюлшен Хасан Хасан
530.                     Тургай Исмаил Делиюсеин
531.                     Славка Атанасова Арнаудова
532.                     Ахмед Мюмюн Бекир
533.                     Мехмед Мехмед Генч
534.                     Аифер Фахри Нешад
535.                     Сейхан Мехмед Банашък
536.                     Виктория Тачева Костадинова
537.                     Мариела Александрова Костадинова
538.                     Кадир Мехмед Мехмед
539.                     Севджан Рамадан Камбер
540.                     Георги Атанасов Шаранков
541.                     Тачо Костадинов Костадинов
542.                     Денис Харун Дуяр
543.                     Денис Демирев Чилингиров
544.                     Александър Методиев Баланджиев
545.                     Антон Стоилов Метанов
546.                     Михаил Петков Онов
547.                     Ефрем Сергеев Чаушев
548.                     Хаят Халим Хасан
549.                     Сунай Неждет Кемал
550.                     Фатме Дурсун Ферад
551.                     Исмаил Орхан Камбер
552.                     Мустафа Мюмюн Халил
553.                     Рейхан Мехмед Кеше
554.                     Яна Костадинова Годева
555.                     Гюлбюз Халилова Сапунджиева
556.                     Диана Димитрова Гидикова
557.                     Есин Енвер Къналъ
558.                     Хамиде Мехмед Халил
559.                     Ердинч Шакир Мехмед
560.                     Димитър Денков Механджииски
561.                     Илми Юсеинов Кадиров
562.                     Гюлхан Серветов Ибрямов
563.                     Никола Богданов Донев
564.                     Иван Геоггиев Вучков
565.                     Шерин Ибрям Камбер
566.                     Хюлия Неджатин Мюмюн
567.                     Ахмед Мехмед Хасан
568.                     Стефка Георгиева Ангелова
569.                     Денис Алдинов Кафеджиев
570.                     Леиля Али Кафеджиева
571.                     Светлана Симеонова Хаджиева -Макеева
572.                     Жулиен Павлинов Сариев
573.                     Леман Салиева Фезова
574.                     Невин Юсеинова Фезова
575.                     Севим Юсеинова Фезова
576.                     Фераи Джевдет Идриз
577.                     Десислава Георгиева Накова
578.                     Александра Атанасова Димитрова
579.                     Денислав Гочев Кехайов
580.                     Ралица Минчева Башева
581.                     Александър Иванов Танев
582.                     Ивелин Петров Мишев
583.                     Илияна Атанасова Иванова
584.                     Верка Краева Рангелова
585.                     Радка Добрева Филипова
586.                     Андриана Костадинова Андреева
587.                     Валентина Благоева Динева
588.                     Елена Минкова Георгиева
589.                     Виделина Лалова Цилкова
590.                     Божидар Красимиров Христов
591.                     Минка Георгиева Симеонова
592.                     Валерия Илиева Илиева
593.                     Сияна Емилова Вълова
594.                     Мария Валентинова Ботева
595.                     Моника Емилова Каракашева
596.                     Ивайло Детелинов Гетов
597.                     Лазарин Василев Левицки
598.                     Сашко Димитров Георгиев
599.                     Ерсин Мустафов Асанов
600.                     Мюмюн Акиф Мехмед
601.                     Хайрие Али Мехмед
602.                     Акиф Мюмюн Мехмед
603.                     Пантелей Сивков Делидимов
604.                     Христо Атанасов Христов
605.                     Величка Асенова Кръстилова
606.                     Джамал Мустафов Асанов
607.                     Цветанка Ангелова Пърчева
608.                     Тодор Димитров Рангелов
609.                     Илия Тодоров Рангелов
610.                     Йосиф Тодоров Рангелов
611.                     Красимир Тодоров Рангелов
612.                     Рангел Таиров Рамаданов
613.                     Мария Петрова Петрова
614.                     Шенол Асан Асан
615.                     Девриш Таиб Хасан
616.                     Емил Киров Иванов
617.                     Юри Асенов Асенов
618.                     Янко Борисов Димитров
619.                     Филип Райчев Алексиев
620.                     Емануел Жоров Илиев
621.                     Петър Жоров Илиев
622.                     Филип Василев Ангелов
623.                     Асан Мехмед Асан
624.                     Румен Филипов Митков
625.                     Ангел Ангелов Милов
626.                     Минчо Чавдаров Ангелов
627.                     Ангел Сергеев Манолов
628.                     Стефан Филипов Митков
629.                     Андон Кайреков Салтъков
630.                     Амет Шабан Реджеп
631.                     Асен Николов Илиев
632.                     Сашо Александров Тодоров
633.                     Ангел Ванчов Газчиев
634.                     Руслан Райчев Алексиев
635.                     Румен Тодоров Илиев
636.                     Сандо Иванов Михайлов
637.                     Жоро Борисов Илиев
638.                     Асен Митков Костадинов
639.                     Васко Щерев Райчев
640.                     Ангел Емилов Славейков
641.                     Добромир Златков Милев
642.                     Йордан Ангелов Рангелов
643.                     Асан Неждетов Алиев
644.                     Кирил Костадинов Караджов
645.                     Янко Ставрев Атанасов
646.                     Златка Димитрова Алексиева
647.                     Айтен Филипова Алексиева
648.                     Иван Колев Колев
649.                     Стефан Иванов Колев
650.                     Сашо Рангелов Асенов
651.                     Иван Иванов Костадинов
652.                     Акдениз Мехмедов Реджепов
653.                     Мехмед Реджепов Ахмедов
654.                     Илия Стефанов Трайков
655.                     Илиян Илиев Трайков
656.                     Сашо Рашков Топалов
657.                     Георги Огнянов Огнянов
658.                     Любомир Рангелов Рангелов
659.                     Иван Атанасов Ангелов
660.                     Муджаид Илхан Шериф
661.                     Ванчо Огнанов Газчиев
662.                     Юзджан Ангелов Асенов
663.                     Юлиян Ангелов Асенов
664.                     Атанас Петров Василев
665.                     Юлиян Маринов Ангелов
666.                     Пепо Александров Тодоров
667.                     Янко Велев Михайлов
668.                     Здравко Василев Зафиров
669.                     Пламен Тошков Христов
670.                     Мария Петрова Христова
671.                     Гергана Костова Спасова
672.                     Пламен Емилов Спасов
673.                     Динчо Тенев Динчев
674.                     Иванка Динева Койчева
675.                     Здравко Петров Динев
676.                     Динко Иванов Стоянов
677.                     Асен Симеонов Асенов
678.                     Мустафа Али Асан
679.                     Михайл Христов Йорданов
680.                     Тоньо Ангелов Андонов
681.                     Расим Емин Расим
682.                     Филип Александров Щелянов
683.                     Йордан Христов Русев
684.                     Славчо Емилов Михайлов
685.                     Аккъ Ахмед Рамадан
686.                     Рашид Ариф Али
687.                     Огнян Савов Русев
688.                     Димитър Станчев Асенов
689.                     Митко Томов Илиев
690.                     Галина Славеева Табакова-Николова
691.                     Теньо Тодоров Димов
692.                     Минка Стефанова Тенева
693.                     Ангел Юсеинов Мустафов
694.                     Радосвета Драгиева Иванова
695.                     Илия Танев Митев
696.                     Тихомир Николаев Лесов
697.                     Тихомир Иванов Иванов
698.                     Илияна Славова Иванова
699.                     Иван Георгиев Иванов
700.                     Стефан Русев Христов
701.                     Динка Василева Николова
702.                     Тодор Тенев Димов
703.                     Силвия Живкова Славова
704.                     Жеко Господинов Жеков
705.                     Хаджер Мехмед Ахмед
706.                     Шуаиб Халим Ибрям
707.                     Йордан Колев Каракехайов
708.                     Кольо Желев Колев
709.                     Димитър Христов Стоянов
710.                     Тодор Георгиев Тодоров
711.                     Станко Димов Налсъзов
712.                     Тонка Петкова Станкова
713.                     Галя Динкова Георгиева
714.                     Стефка Александрова Митева
715.                     Айхан Мустафа Хасан
716.                     Емилия Емилова Колева
717.                     Бейсим Халибрям Халибрям
718.                     Георги Иванов Огнянов
719.                     Гюнер Ариф Мустафа
720.                     Мехмед Бейсим Хасан
721.                     Билял Халил Али
722.                     Ахмед Мехмед Ахмед
723.                     Шукри Тасим Шукри
724.                     Илхан Иляз Салим
725.                     Васфи Мехмед Исмаил
726.                     Хабибе Иса Осман
727.                     Зинеб Тасин Юсуф
728.                     Мехмед Айдън Мехмед
729.                     Небибе Йълмаз Ахмед
730.                     Сунай Джемил Юсуф
731.                     Хамиде Тасин Осман
732.                     Юрий Мартинов Северинов
733.                     Лейла Ремзи Реджеб
734.                     Ерол Сафет Мустафа
735.                     Илхан Бедри Расим
736.                     Мустафа Байрам Ахмед
737.                     Али Бахретин Ибрям
738.                     Бисер Петков Петков
739.                     Севтин Фикри Осман
740.                     Дженгиз Сафкъ Мустафа

Заявени за наблюдатели лица, за които проверката е констатирала грешки в списъка и пълномощното:

Име, презиме, фамилия
1. Алейдин Яшаров Кюрдов Повторен ЕГН в
текущия списък
2. Юсеин Османов Чолаков Повторен ЕГН в
текущия списък
3. Тимур Мустафа Айдън Повторен ЕГН в
текущия списък
4. Евстати Юлиянов Алексиев Невалиден ЕГН
5. Мустафа Ибрахимов Падиков Повторен ЕГН в
текущия списък
6. Фатме Ахмедова Рашидова Повторен ЕГН в
текущия списък
7. Алейдин Яшаров Кюрдов Повторен ЕГН в
текущия списък
8. Тимур Мустафа Айдън Повторен ЕГН в
текущия списък
9. Юсеин Османов Чолаков Повторен ЕГН в
текущия списък
10. Мима Михаѝлова Стефанова Повторен ЕГН в
текущия списък
11. Стефан Михаѝлов Ангелов Повторен ЕГН в
текущия списък
12. Ани Стефанова Михаѝлова Повторен ЕГН в
текущия списък
13. Мима Михайлова Стефанова Повторен ЕГН в
текущия списък
14. Стефан Михайлов Ангелов Повторен ЕГН в
текущия списък
15. Ани Стефанова Михайлова Повторен ЕГН в
текущия списък
16. Бурхан Айдованов Наилов Няма навършени
18 години
17. Мартин Захариев Найденов Невалиден ЕГН
18. Искра Славчева Александрова Повторен ЕГН в
текущия списък
19. Айденис Илиянов Алексов Повторен ЕГН в
текущия списък
20. Георги Иванов Дончев Повторен ЕГН в
текущия списък
21. Методи Шибилев
Алекссандров
Вече има регистрация
като наблюдател за
№ 73 - Фондация
„Младежка толерантност"
22. Искра Славчева Александрова Повторен ЕГН в
текущия списък
23. Хатидже Хюсеин Осман Повторен ЕГН в
текущия списък
24. Гюлер Айдън Ахмед Повторен ЕГН в
текущия списък
25. Гюнер Айтен Ахмед Повторен ЕГН в
текущия списък
26. Хатидже Хюсеин Осман Повторен ЕГН в
текущия списък
27. Ердинч Ибрям Ибрям Повторен ЕГН в
текущия списък
28. Ердинч Ибрям Ибрям Повторен ЕГН в
текущия списък
29. Юксел Юмер Хасан Повторен ЕГН в
текущия списък
30. Станислав Димов Славов Повторен ЕГН в
текущия списък
31. Юксел Юмер Хасан Повторен ЕГН в
текущия списък
32. Станислав Димов Славов Повторен ЕГН в
текущия списък

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.09.2014 в 14:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол