Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1032-НС
София, 22.09.2014

ОТНОСНО: жалба от Пенка Кателиева Друмева и Пламен Тодоров Пенев, двамата от с. Добрина, община Провадия, област Варна, срещу решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

С писмо с вх. № НС-22-308 от 18.09.2014 г., получено по електронната поща на ЦИК от община Провадия, е изпратена жалба от Пенка Кателиева Друмева и Пламен Тодоров Пенев, двамата от с. Добрина, община Провадия, област Варна, срещу решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски.

С писмо по електронна поща на 21.09.2014 г. РИК Трети в изборен район - Варненски, в изпълнение на указания на Централната избирателна комисия във връзка с горепосочената жалба, е изпратил преписката по решение № 071 от 16.09.2014 г.

В преписката се съдържат следните документи: решение № 071/16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски; протокол на РИК в Трети изборен район - Варненски, от 16.09.2014 г., жалба вх. № 171/18.09.2014 г.; уведомление изх. № РД-91-00-908 от 15.09.2014 г.; заповед № 2185 от 14.09.2014 г. на кмета на община Провадия; заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия: изх. № 2/09.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение; изх. № 3/11.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение, изх. № 4/11.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение, изх. № 42/03.09.2014 г. - с. Манастир, ведно с експертно решение, изх. № 1/009.2014 г. - община Провадия, ведно с експертно решение, изх. № 2/12.09.2014 г. - община Провадия, ведно с експертно решение, вх. № 187/12.09.2014 г. - с. Добрина, ведно с експертно решение, вх. № 186/12.09.2014 г. - с. Добрина, ведно с експертно решение, изх. № 162/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 163/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 164/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 165/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 166/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение.

В жалбата са изложени твърдения, че за втори пореден път на жалбоподателите е отнето правото да упражнят своя вот като се отказва образуването на подвижна избирателна секция. Жалбоподателите молят Централната избирателна комисия да отмени решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК Трети изборен район - Варненски.

От приложените към преписката заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия се установява, че двамата избиратели са заявители по заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК с вх. №№ 186/12.09.2014 г. 187/12.09.2014 г. на село Добрина, община Провадия, област Варна. Жалбата е подадена в законоустановения срок за оспорване на решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК Трети изборен район - Варненски. Предвид последното същата се явява допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е основателна.

Редът и условията за назначаване на подвижни избирателни комисии са определени в чл. 90 от ИК и Решение № 881-НС от 08.09.2014 г. на Централната избирателна комисия относно секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

От съдържащата се в преписката по решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК Трети изборен район - Варненски, се установява, че с уведомление от кмета на община Провадия в РИК Трети изборен район - Варненски, на 15.09.2014 г. в 17.23 ч. по електронна поща след края на работното време на РИК е изпратена заповед за образуване на ПСИК ведно с копия от заявления за образуване на подвижна избирателна кутия. В преписката не се съдържат данни за оповестяването на заповедта по реда, определен в Решение № 881-НС от 08.09.2014 г. на Централната избирателна комисия. Видно от изпратения от РИК Трети изборен район - Варна, протокол № 19/16.09.2014 г.  на заседанието на РИК е разгледан проект за решение, с който се формира и утвърждава секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Провадия, област Варна за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с № 032400044, с предложен състав от седем членове. При гласуването на проекта за решение същият не е събрал необходимото мнозинство от две трети от гласовете на присъстващи гласове на РИК, поради което на основание чл. 70, ал. 4 от ИК е постановено решение за отхвърляне. В преписката по издаване на оспорваното решение се съдържат твърдения от кмета на община Провадия за изпратена покана на 12.09.2014 г. до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации относно състава на подвижната избирателна комисия. Липсват данни и протокол от проведени консултации.

Отделно от горното от приложените документи по безспорен начин се установява, че още към дата 11.09.2014 г. са налице подадени по надлежния ред и отговарящи на изискванията на закона необходимият брой заявления, въз основа на които да бъде назначена една подвижна избирателна комисия на територията на община Провадия.

Назначаването на подвижна избирателна комисия съответно е необходимо за осигуряването на подходящи условия на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборните помещения, но желаят да го упражнят чрез гласуване с подвижна избирателна кутия. Така се гарантира тяхното всеобщо, равно и пряко избирателно право за свободно изразяване на волята им, което им е предоставено от Конституцията на Република България и е основен принцип на Изборния кодекс - чл. 3, ал. 1 от ИК.

Централната избирателна комисия счита, че в конкретния случай интересите на избирателите с трайни увреждания, подали в срок заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, имат основно значение и са над всички административни факти и обстоятелства. С оглед на което решение № 071/16.09.2014 г. следва да бъде отменено. Налице са предвидените условия за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. Районната избирателна комисия в Трети изборен район - Варненски, следва да се произнесе с решение, с което да формира и утвърди ПСИК на територията на община Провадия за произвеждане на изборите за народни представители, да определи състава като брой членове на ПСИК на територията на община Провадия, област Варна, кметът на община Провадия при взаимодействие с РИК да осигурят провеждането на консултации за състава на ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия на територията на община Провадия, както и РИК да назначи подвижна секционна избирателна комисия, която ще обслужва подвижната избирателна кутия на територията на община Провадия.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 и чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 90 от ИК и Решение на ЦИК № 881-НС от 8 септември 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски, и връща преписката на РИК в Трети изборен район - Варненски, за произнасяне съгласно указанията в мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.09.2014 в 17:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол