Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1034-НС
София, 22.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на „АФИС” ООД като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-17-2 от 17.09.2014 г. от „АФИС" ООД, представлявана от Юрий Леонов Асланов, чрез надлежно упълномощената Лора Георгиева Борисова, за регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г. Към заявлението (Приложение № 35-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно, извадено от управителя на дружеството Юрий Леонов Асланов в полза на Лора Георгиева Борисова, удостоверение за актуално състояние изх. № 20140912135430 от 12.09.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 305 анкетьори и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Предварителната проверка, извършена от Информационно обслужване с вх. № НС-17-03 от 17.09. 2014 г. установи, че всичките 305 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Две от лицата в списъка са посочени с еднакъв единен граждански номер.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 904-НС от 11 септември  2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „АФИС" ООД, с ЕИК 130004265, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 303 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

Отказва регистрация като анкетьори на лицата:

Добринка Хубенова Асенова, посочена с ЕГН ...,

и Борислав Вълев Драганов, посочен с ЕГН ...,

поради обстоятелството, че и двете лица са посочени в списъка на предложените анкетьори с еднакъв единен граждански номер.

„АФИС" ООД, гр. София да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.09.2014 в 21:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол