Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1051-МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Февзия Мустафова Хасанова – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи”, срещу решение № 135 от 01.10.2011 г. на ОИК – Белослав, област Варна

Постъпила е жалба с вх. № М-315 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Февзия Мустафова Хасанова - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", срещу решение № 135 от 01.10.2011 г. на ОИК - Белослав, област Варна, с което Общинската избирателна комисия е отказала да уважи искането на посочената политическа партия за заместване на членове от състава на секционните избирателни комисии на територията на община Белослав.
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваното решение, изтъкнати са аргументи за затрудняване на лицата в изборния ден с оглед тяхното транспортиране от населеното място, където живеят, до населеното място, където са назначени. Жалбоподателят е изтъкнал, че се е съобразил с броя на ръководните длъжности по определените квоти и разпределението по секции по Решение № 969-ПВР/МИ от 28.09.2011 г. на ЦИК, като допълнително се сочи, че заместването се извършва по предложение на парламентарно представените партии, коалиции от партии и партии, които имат членове в Европейския парламент, съгласно Решение на ЦИК № 1011-ПВР/МИ от 30.09.2011 г.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Атакуваното решение е постановено при законово изискуемия кворум и мнозинство, но същото е постановено при липса на фактически и правни мотиви, каквито се съдържат в протокол № 21 от 03.10.2011 г. от заседание на ОИК - Белослав, проведено по повод постъпилата жалба. В така развитите допълнително мотиви се изтъква възможност за „верижна реакция" от подобни предложения и от другите парламентарно представени партии, коалиции от партии и партии, които имат членове в Европейския парламент.
Така постановеното и атакувано в настоящото производство решение се явява неправилно и като такова следва да бъде отменено, а на ОИК - Белослав, да се дадат указания за правилното и точно прилагане на закона. Производството по замяна на членовете на СИК се урежда в чл. 34, ал. 3 от ИК и предоставя възможност на парламентарно представените партии, коалиции от партии и партии, които имат членове в Европейския парламент, да правят предложения до общинската избирателна комисия, въз основа на които да бъдат заместени членове на СИК от тяхното квотно представителство. В действителност цитираната норма изисква при заместване да са налице условията по чл. 25, ал. 1 от ИК, но от друга страна няма задължение за политическите партии и коалиции от партии в хода на производството по заместване да представят съответните документи, удостоверяващи настъпването на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1 от ИК. С оглед облекчаване и улесняване работата на секционните избирателни комисии в изборния ден е допустимо заместването да се извършва и без представяне на допълнителни документи, удостоверяващи настъпването на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1 от ИК, като е достатъчно представяне на предложение от съответната парламентарно представена политическа партия, коалиция от партии и партии, които имат членове в Европейския парламент.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 34, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 135 от 01.10.2011 г. на ОИК - Белослав, област Варна, с което Общинската избирателна комисия е отказала да уважи искането на посочената политическа партия за заместване на членове от състава на секционните избирателни комисии на територията на община Белослав.
УКАЗВА на ОИК - Белослав, че с оглед облекчаване и улесняване работата на секционните избирателни комисии в изборния ден е допустимо заместването да се извършва и без представяне на допълнителни документи, удостоверяващи настъпването на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1 от ИК, като е достатъчно представяне на предложение от съответната парламентарно представена политическа партия, коалиция от партии и партии, които имат членове в Европейския парламент.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 22:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол