Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1054-МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”, представлявана от Божидар Николов Томалев, срещу решениe № 423-ОС от 30.09. 2011 г. на ОИК – Столична община

Постъпила е жалба с вх. № М-359 от 03.10.2011 г. на ЦИК от ПП „Другата България", представлявана от Божидар Николов Томалев, срещу решениe № 423-ОС от 30.09. 2011 г. на ОИК - Столична община, с което е отказана регистрация като кандидати за общински съветници от листата на ПП „Другата България" на Божидар Николов Томалев и на АннаМария Людмилова Гюзелева. В жалбата се твърди, че съгласно изискванията на чл. 127, ал. 4, когато е налице отказ за регистрация на кандидати за общински съветници, в срок не по-късно от 20 дни преди изборния ден политическата партия има право да предложи друг кандидат. Съгласно жалбата друг кандидат е всеки кандидат, който отговаря на изискванията на чл. 4 и чл. 122 от Изборния кодекс - т.е. друг кандидат може да бъде и вече предложен кандидат, на който е отказана регистрация.
Жалбата е допустима като подадена от субект, имащ правен интерес от обжалване и в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК. Обжалваното решение № 423-ОС от 30.09.2011 г. на ОИК - Столична община, е обявено на 30.09.2011 г. в 19,00 ч. Жалбата е депозирана чрез Общинската избирателна комисия - Столична община, до Централната избирателна комисия на 03.10.2011 г. Разгледана по същество обаче същата е неоснователна.
Общинската избирателна комисия - Столична община постановила решението си по постъпило предложение с вх. № 9600-461/1/29.09.2011 г. от политическа партия „Другата България", представлявана от Божидар Николов Томалев - председател на партия „Другата България", чрез пълномощника му Илко Винчев Димитров за регистриране на Божидар Николов Томалев като кандидат за общински съветник на мястото на Дарио Томалети, предложен под номер 1 в листата на партията, за който ОИК - Столична община, е постановила отказ за регистрация с решение № 374-ОС от 20.09.2011г. и за регистриране на АннаМария Людмилова Гюзелева като кандидат за общински съветник на мястото на АннаМария Петрова, предложена под номер 5 в листата на партията, за която ОИК - Столична община, е постановила отказ за регистрация със свое решение 378-ОС от 21.09.2011г., с което е заличена първоначалната й регистрация. Двата първоначални отказа за регистрация са обжалвани от ПП „Другата България" пред ЦИК, която с Решение № 920-МИ от 26.09.2011 г. е потвърдила отказа да бъде регистриран под № 1 Дарио Томалети в кандидатската листа за общински съветници и заличаването на регистрираната под № 5 АннаМария Петрова в листата за общински съветници на ПП „Другата България".
Общинската избирателна комисия - Столична община, в решението си сочи, че по регистрите на ОИК - Столична община, е било констатирано, че Божидар Николов Томалев е регистриран за кмет на Столична община, като към Предложение вх. № 9600-232/10.09.2011г. за тази регистрация е представена и декларация с рег. № 24707 от 09.09.2011 на нотариус Александър Чакъров с рег. № 318 на НК, с която Томалети Дарио с финландска лична карта № ..., изд. на ..., декларира, че името Томатели Дарио и Божидар Николов Томалев са идентични и са имена на едно и също лице. В този смисъл направеното предложение под вх. № 9600-461/1/29.09.2011г. от политическа партия „Другата България" за регистриране на Божидар Николов Томалев на мястото на Дарио Томалети, за който е постановен отказ, е недопустимо, тъй като не е изпълнено изискването на чл. 127, ал. 4 от ИК - не се представя друг кандидат, а същото лице, но с различни имена.
По отношение на предложената АннаМария Людмилова Гюзелева с предложение с вх. № 9600-461/1/29.09.2011 г. на политическа партия „Другата България", ОИК - Столична община, е взела предвид, че със свое решение 378-ОС/21.09.2011 г. е постановила заличаване на регистрация на АннаМария Петрова. Разпоредбата на чл. 127, ал. 4 от ИК се прилага само и единствено в случаите на отказ от регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията, какъвто не е случаят по отношение на АннаМария Петрова, тъй като ОИК - Столична община, е постановила заличаване на регистрацията, а не отказ или обявяване на недействителност на регистрация, ето защо само на това основание ОИК е приела, че следва да бъде постановен отказ от регистрация на АннаМария Людмилова Гюзелева.
В допълнение и независимо от предходното ОИК - Столична община, е разгледала и представена с предложение с вх. № 9600-461/20.09.2011 г. декларация на АннаМария Людмилова Гюзелева с ЕГН ..., с която същата е декларирала, че АннаМария Людмилова Гюзелева и АннаМария Петрова, притежаваща лична карта на Република Италия с № ..., е едно и също лице. С предложението с вх. № 9600-461/1/29.09.2011 г. политическа партия „Другата България" ОИК - Столична община, е предложила за включване в кандидатската листа АннаМария Людмилова Гюзелева, по отношение на която вече е налице решение за заличаване на регистрация с решение 378-ОС/21.09.2011 г., потвърдено от ЦИК. На основание горното ОИК смята за безспорно установено, че АннаМария Людмилова Гюзелева и АннаМария Петрова са едно и също лице. ОИК - Столична община, отново излага мотиви, че предложението АннаМария Людмилова Гюзелева да бъде регистрирана на мястото на АннаМария Петрова не отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 4 от Изборния кодекс, тъй като не е представен друг кандидат, а едно и също лице, но с различни имена. Ето защо ОИК е постановила отказ от регистрация на АннаМария Людмилова Гюзелева като кандидат за общински съветник.


На основание чл. 33, ал. 3 във връзка чл. 127, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", представлявана от Божидар Николов Томалев, срещу решение № 423-ОС от 30.09. 2011 г. на ОИК - Столична община, за отказ Божидар Николов Томалев да бъде регистриран под № 1 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" и за отказ АннаМария Людмилова Гюзелева да бъде регистрирана под № 5 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 13:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол