Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1064-НС
София, 25.09.2014

ОТНОСНО: регистрация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5 от 24.09.2014 г. от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, представлявано от Първан Симеонов Първанов, за регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 35-НС от изборните книжа - 2 броя) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20140911132940 от 11.09.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 424 анкетьори и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Предварителните проверки, извършени от „Информационно обслужване" АД с вх. № 5 от 24.09.2014 г. и вх. № 5 от 25.09.2014 г. установяват, че 417 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Седем от лицата в списъка са регистрирани като анкетьори от други социологически агенции.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 904-НС от 11 септември  2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, с ЕИК 202553119, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 417 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

ОТКАЗВА регистрация като анкетьори на лицата:

1. Николай Костадинов Николов
2. Величка Петкова Чернева.Желева
3. Ани Павлинова Печева
4. Костадинка Йорданова Милошова
5. Даринка Йорданова Раденкова-Барова
6. Христина Ивайлова Барова
7. Тодорка Михайлова Пейкова

„ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, гр. София, да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.09.2014 в 11:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол