Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1065-НС
София, 25.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на „СОВА-5” АД, гр. София, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4 от 24.09.2014 г. от „СОВА-5" АД, представлявана от Васил Йорданов Тончев, чрез надлежно упълномощената Донита Маринова Илиева, за регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 35-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно, издадено от управителя на дружеството Васил Йорданов Тончев в полза на Донита Маринова Илиева, удостоверение за актуално състояние изх. № 20140905150428 от 05.09.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 209 анкетьори и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания, образец на отличителен знак - бадж.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване" АД с вх. № 4 от 24.09. 2014 г., както и проверка на допълнително представен списък установи, че 208 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице в списъка е посочено в списъка на друга агенция.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 904-НС от 11 септември  2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „СОВА-5" АД, гр. София, с ЕИК 121390960 като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 208 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

Отказва регистрация като анкетьор на лицето Ваня Кирчева Георгиева, ЕГН ..., поради обстоятелството, че е посочена в списъка на друга агенция.

„СОВА-5" АД да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.09.2014 в 11:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол