Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1082-НС
София, 27.09.2014

ОТНОСНО: отказ за регистрация на сдружение „НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 33 от 26.09.2014 г. от сдружение „НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ", представлявано от Борис Василев Иванов чрез Марин Киров Димов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 28 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 11.09.2014 г. по ф.д. № 372/2011 г.на СГС, VІ-19 с-в; пълномощно от представляващия сдружението Борис Василев Иванов в полза на Марин Киров Димов; пълномощно от Марин Киров Димов в полза на 108 (сто и осем) лица, представители за участие като наблюдатели на „НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 33 от 26.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ", от която се установи следното: Борис Василев Иванов - член на органа на управление на сдружението, е регистриран като кандидат за народен представител от партия „Обединена България" в РИК в Двадесет и трети изборен район - София, Нели Иванова Стефанова - член на органа на управление на сдружението, е регистрирана като наблюдател от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" и има издадено удостоверение № 780. В резултат на предварителната проверка беше установено, че лицето Димитър Крумов Димитров има регистрация като наблюдател от сдружение „Съхраняване на демократични ценности" с издадено удостоверение № 304. Останалите 107 лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс към датата на регистрацията - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

От представените документи Централната избирателна комисия констатира, че сдружение „НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ" е регистрирано като българска неправителствена организация и вписано в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към СГС. Заявлението и приложените документи са съобразени с формалните изисквания на разпоредбата на чл. 112, ал. 4 от ИК, но въпреки това следва да бъде отказана регистрацията поради противоречие с целта на участие на българските неправителствени организации с наблюдатели в изборния процес.

Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс като наблюдатели се регистрират упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации. Предвид предметното съдържание на законодателната уредба относно правата на наблюдателите същите представляват физически лица, упълномощени от български неправителствени организации, които осъществяват независимо, обективно и безпристрастно наблюдение на изборния процес. В случая е налице е обвързаност на Борис Василев Иванов като участващ в ръководния орган на сдружението и като регистриран кандидат за народен представител в изборите от ПП „Обединена България", поради което участието на тази организация като наблюдател в изборите не би осигурило целта за прозрачност, демократичност и честност в изборния процес.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 и чл. 116, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение „НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.09.2014 в 22:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол