Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1091-МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  молба за отмяна на влязъл в сила административен акт от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”

Постъпила е молба с вх. № 957 от 19.09.2011 г. на ЦИК от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" с искане да бъде отменено Решение № 603-МИ от 30 август 2011 г. на ЦИК на основание чл. 99 и сл. от АПК. В молбата се твърди, че атакуваното с нея решение на ЦИК е недопустимо, тъй като било постановено по просрочена жалба, и се иска прогласяване на нищожността на същото. Второто твърдение в жалбата е, че атакуваното решение било незаконосъобразно, тъй като жалбата, въз основа на която се е произнесла ЦИК - вх. № 555 от 30.08.2011 г. на ЦИК, подадена от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", била подадена след изтичане на срока по чл. 33, ал. 3 от ИК. Иска се „възобновяване на административното производство по издаден административен акт на основание чл. 99, ал. 1, т. 1 от АПК". Твърди се също така, че Решение № 603-МИ от 30 август 2011 г. на ЦИК е незаконосъобразно, тъй като извън компетентността на ЦИК било да извършва преценка и контрол по отношение разпоредбите на ЗПП и ЗЮЛНЦ по отношение на наименованието на регистрирана от съда политическа партия. Още повече, че и ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" и ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" са регистрирани преди влизане в сила на ЗПП от 2005 г. (съответно през 2003 г. и 2000 г.), поради което спрямо тях не е приложима разпоредбата на ЗПП за новорегистриращите се партии, както и че повторението на абревиатурата на „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" се повтаряла само частично.
Въз основа на молбата на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" е образувано административно дело № 12286/2011 г. на ВАС, ІV отделение. С определение № 11762/21.09.2011 г. по същото дело производството е прекратено и молбата е изпратена на ЦИК за произнасяне дали са налице основанията за възобновяване на административното производство, дали са спазени законоустановените срокове за искането и кой може да инициира такова производство.
В изпълнение на указанията на Върховния административен съд Централната избирателна комисия разгледа молбата на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" с вх. № 957 от 19.09.2011 г.
Молбата е подадена в сроковете по чл. 102 от АПК от лице, спрямо което атакуваният административен акт има действие, макар че не е било страна в административното производства.
Молителят се позовава на разпоредбата на чл. 99, ал. 1 от АПК, но съгласно изричната норма на чл. 100 от АПК право да поиска възобновяване на приключило с влязъл в сила административен акт административно производство в случаите на чл. 99, т. 1 от АПК имат административният орган, постановил акта, Омбудсманът на Република България или съответният прокурор. Молителят не попада сред лицата, изрично изброени в чл. 100 от АПК, което прави молбата му недопустима и на това основание.
Разгледана по същество, молбата е и неоснователна. Жалбата на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е подадена в тридневния срок след обявяване на решението на ОИК - Плевен. Централната избирателна комисия се е произнесла по допустима и основателна жалба. Наименованието и абревиатурата на регистрираната с решение № 47 от 24.08.2011 г. на ОИК - Плевен, местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН" (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БСДП, „ВМРО - НИЕ", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ") са в нарушение на забраната на чл. 77, ал. 1 от ИК в частта, в която наименованието на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е изписана като „ВМРО - НИЕ".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 99 - 102 от АПК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" с правно основание чл. 99 от АПК като недопустима.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 7 от ИК в тридневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол