Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1104-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Теодоси Берчев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”, срещу решение № 122 от 02.10.2011 г. на ОИК – Мизия, област Враца

Постъпила е жалба с вх. № М-427 от 05.10.2011 г. от Теодоси Берчев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решение № 122 от 02.10.2011 г. на ОИК - Мизия, област Враца, с което ОИК - Мизия, е определила състава на секционните избирателни комисии на територията на община Мизия, без да назначи поименния състав на същите.
В жалбата се развиват аргументи, че при определяне и разпределяне на квотите в СИК на партиите и коалициите от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, ОИК - Мизия, не е съобразила свое решение № 85 от 05.09.2011 г., а с оспореното решение е предоставила по-малко членове на СИК от полагащите се на политическа партия „ГЕРБ" съгласно методика, залегнала в Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Атакуваното решение на ОИК - Мизия, е постановено на редовно заседание на комисията, проведено на 02.10.2011 г. при наличие на законоустановения кворум и е взето с предписаното от закона мнозинство. По преписката са приложени всички документи, касаещи приемането на оспореното решение, в това число и протокол № 20 от заседание на ОИК, проведено на 02.10.2011 г. При направената проверка по отношение разпределението на членовете и ръководството в секционните избирателни комисии в община Мизия, област Враца, се установи, че в противоречие с приетата с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. от Централната избирателна комисия методика и възприетия метод на изчисление, както и в противоречие с влязло в сила решение № 85 от 05.09.2011 г. на ОИК - Мизия, същата е определила в противоречие на закона броя на членовете в СИК по отношение на ПП „ГЕРБ", като е предоставила на посочената политическа партия 35 вместо 36 места, а на Коалиция за България е предоставила 20 вместо 19 места. Допълнително е извършена проверка и на посоченото по-горе решение № 85 от 05.09.2011 г. на ОИК - Мизия, по което се установи, че е ОИК е определила неправилно и квотното представителство в СИК по отношение на ПП „АТАКА", като вместо 10 е предоставила 9 места, като на ПП „Национално движение за стабилност и възход" е предоставила 2 вместо 1 място, тъй като от общо 85 членове на СИК на територията на изборния район ПП „Национално движение за стабилност и възход" по силата на чл. 35, ал. 4 от ИК има право на не повече от две на сто от членовете на СИК, а предоставените от ОИК 2 места съставляват повече от две на сто от членовете на СИК в изборния район. С оглед на горното атакуваното решение следва да се отмени, а на ОИК - Мизия, да бъдат дадени указания по изпълнение на Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 122 от 02.10.2011 г. на ОИК - Мизия, област Враца, с което ОИК - Мизия, област Враца, е определила състава на секционните избирателни комисии на територията на община Мизия, без да назначи поименния състав на същите.
УКАЗВА на ОИК - Мизия, област Враца, да приеме ново решение, като определи състава и ръководството на СИК в община Мизия по предложенията на представителите на политическите партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, съгласно методиката, приета с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. и мотивите на настоящия акт.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол