Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1119-НС
София, 29.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „Европейска алтернатива за развитие“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-9) от 27.09.2014 г. от фондация „Европейска алтернатива за развитие", представлявана от Валентин Йовков Тончев - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Реджеп Бакия Черкез, регистрирана с Решение на ЦИК № 837-НС от 04.09.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Реджеп Бакия Черкез, упълномощен представител, в полза на 520 (петстотин и двадесет) лица - упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 6 (6-9) от 27.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от фондация „Европейска алтернатива за развитие", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 512 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице има невалиден ЕГН - от 8 цифри. Едно лице няма навършени 18 години към датата на регистрация. Шест лица се срещат по два пъти в списъка с еднакви данни.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на фондацията не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на фондацията не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 512 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

Име, презиме и фамилия
1.      Вера Симеонова Кирилова
2.      Теодор Симеонов Кирилов
3.      Цветанка Тошева Павлова
4.      Георги Величков Георгиев
5.      Ивайло Георгиев Иванов
6.      Милка Ангелинова Ачкова
7.      Богомил Фиданов Иванов
8.      Данаил Мариянов Атанасов
9.      Цветан Красимиров Дошев
10.   Марияна Любомирова Велкова
11.   Димитър Юриев Борисов
12.   Мая Кирчова Найденова
13.   Данаил Динков Илиев
14.   Георги Величков Фицин
15.   Васко Анков Бориславов
16.   Асен Димитров Миланов
17.   Петър Георгиев Върбанов
18.   Росица Димитрова Благоева
19.   Ивелин Златков Трайков
20.   Асенка Асенова Иванова
21.   Жанина Валентин Миланези
22.   Шанко Челебиев Борисов
23.   Иванка Асенова Киркова
24.   Кирилка Сашкова Кирчева
25.   Борислав Илиев Ангелов
26.   Анета Ивайлова Ангелова
27.   Илиля Асенов Ангелов
28.   Диляна Стефанова Кръстева
29.   Иванка Любенова Кирова
30.   Шанко Васков Киров
31.   Гина Георгиева Здравкова
32.   Мая Тасева Димова
33.   Таско Стефчов Асенов
34.   Радослав Цеков Георгиев
35.   Камелия Пепиева Александрова
36.   Цветан Василев Александров
37.   Ангел Цветанов Василев
38.   Добринка Тодорова Лилова
39.   Даниела Сашкова Илиева
40.   Емилия Сашкова Илиева
41.   Стефчо Асенов Борисов
42.   Тодорка Сашкова Борисова
43.   Славчо Методиев Борисов
44.   Боянка Ангелова Тодорова
45.   Вергиния Гоцева Янакиева
46.   Гергина Василева Георгиева
47.   Василка Тасева Асенова
48.   Георги Николов Георгиев
49.   Кирил Начков Лашков
50.   Снежана Олег Георгиева
51.   Милка Маркова Борисова
52.   Бойко Борисов Младенов
53.   Вержиния Кирчова Георгиева
54.   Венцислав Начков Лашков
55.   Наталия Рангелова Пламенова
56.   Зорка Иванова Борисова
57.   Искра Йорданова Борисова
58.   Борислав Ласков Борисов
59.   Надка Славчева Русинова
60.   Светла Ачкова Борисова
61.   Тотка Гоцева Методиево
62.   Митко Василов Бошков
63.   Петър Рафайлов Найденов
64.   Вилияна Жорова Пенчева
65.   Рангел Велиев Борисов
66.   Атанаска Асенова Борисова
67.   Величко Божков Борисов
68.   Аврам Величков Божков
69.   Анелия Ангелова Борисова
70.   Тони Георгиев Найденов
71.   Верка Алекова Найденова
72.   Людмила Тонева Георгиева
73.   Гина Костова Димова
74.   Тошко Димов Алеков
75.   Василка Милчова Ангелова
76.   Данаил Тошков Димов
77.   Димчо Тошков Димов
78.   Александър Георгиев Замфиров
79.   Любомир Бикеров Алексиев
80.   Марияна Младенова Борисова
81.   Тони Бисеров Алексиев
82.   Жанета Иванова Борисова
83.   Бисер Алексиев Борисов
84.   Ленчо Тасев Борисов
85.   Адрияна Спасова Борисова
86.   Теменужка Ленчова Тасева
87.   Румяна Ленчова Тасева
88.   Сашко Марков Сашков
89.   Марко Сашков Марков
90.   Ивайло Асенов Славчев
91.   Лиляна Сашкова Маркова
92.   Анелия Сашкова Сашкова
93.   Аксиния Боянова Борисова
94.   Асен Марков Борисов
95.   Зоя Николова Цанева
96.   Йордон Георгиев Цанев
97.   Фидан Миронов Фиданов
98.   Таня Милтонова Младенова
99.   Георги Величков Младенов
100.                     Камен Славчев Качов
101.                     Люба Миленкова Младенова
102.                     Мария Николова Георгиева
103.                     Румен Цветанов Манойлов
104.                     Милка Пенчева Шанкова
105.                     Елеонора Виолетова Христова
106.                     Милка Данчева Димова
107.                     Данаил Шанков Каменов
108.                     Шанко Каменов Димов
109.                     Богдан Янакиев Маринов
110.                     Теменужка Георгиева Найденова
111.                     Данаил Цецков Димитров
112.                     Борислав Аврамов Гуоргиев
113.                     Галин Емилов Мирчев
114.                     Аврам Георгиев Матеев
115.                     Илияна Иванова Лашкова
116.                     Огнян Иванов Борисов
117.                     Илияна Садкова Николова
118.                     Бончо Надков Митов
119.                     Емил Димитринов Васков
120.                     Лиляна Ангелова Борисова
121.                     Ангел Бончев Надков
122.                     Василка Данаилова Филипова
123.                     Лиляна Бончева Надкова
124.                     Асен Янакиев Младенов
125.                     Невена Жорова Атанасова
126.                     Милка Кочова Иванова
127.                     Петър Жоров Атанасов
128.                     Жоро Атанасов Тасев
129.                     Надя Шанкова Замфирова
130.                     Захари Александров Георгиев
131.                     Захаринка Александрова Лашкова
132.                     Жасмина Трайкова Трайкова
133.                     Иван Филипов Крумов
134.                     Богдан Янакиев Младенов
135.                     Илияна Радкова Илиева
136.                     Красимир Лашков Каменов
137.                     Верка Найденова Борисова
138.                     Лашко Каменов Борисов
139.                     Бранимир Бранимиров Илиев
140.                     Бранимир Илиев Найденов
141.                     Верка Цекова Найденова
142.                     Асенка Лашкова Маркова
143.                     Мита Йолова Маринова
144.                     Ваня Величкова Томова
145.                     Камелия Йолова Славчева
146.                     Николай Величков Томов
147.                     Зорка Данчева Ангелова
148.                     Галина Александрова Венкова
149.                     Лашко Марков Сашков
150.                     Лалка Петкова Цонова
151.                     Николина Георгиева Боянова
152.                     Камен Славчев Боянав
153.                     Кирил Сашков Кирчов
154.                     Славейко Викторов Славейков
155.                     Божидарка Величкова Божкова
156.                     Параскева Илиева Асенова
157.                     Сашо Кирчов Димов
158.                     Боян Илиев Борисов
159.                     Димитринка Александрова Маркова
160.                     Рангел Миланов Рангелов
161.                     Василка Милкова Христова
162.                     Нина Илиева Асенова
163.                     Горана Илиева Рангелова
164.                     Ценка Маринова Борисова
165.                     Филип Ангелов Димитров
166.                     Бисер Митков Димитров
167.                     Драголюб Димитров Филипов
168.                     Жоро Пенчев Асенов
169.                     Еленка Цветанова Младенова
170.                     Ленка Красимирова Борисова
171.                     Данаил Георгиев Славчев
172.                     Борис Божков Борисов
173.                     Юлиян Бисеров Симов
174.                     Бойка Рангелова Пламенова
175.                     Васка Филипова Ангелова
176.                     Маргарита Денкова Николова
177.                     Йордан Николов Горанов
178.                     Данче Иванова Найденова
179.                     Денко Николов Денков
180.                     Найден Георгиев Миланов
181.                     Найден Георгиев Найденов
182.                     Младенка Найденова Василева
183.                     Сашко Методиев Йосифов
184.                     Зорница Найденова Георгиева
185.                     Богомил Найденов Василев
186.                     Тодор Борисов Дошев
187.                     Горана Георгиева Борисова
188.                     Васил Замфиров Георгиев
189.                     Елиза Борисова Филипова
190.                     София Иванова Кирова
191.                     Огнян Пламенов Арсенов
192.                     Радка Самуилова Александрова
193.                     Самуил Александров Филипов
194.                     Наташа Славчева Филипова
195.                     Боряна Георгиева Любенова
196.                     Страхил Страшков Кирчев
197.                     Анелия Петрова Младенова
198.                     Атанас Тасев Борисов
199.                     Киче Каменова Вълчева
200.                     Камелия Петрова Младенова
201.                     Петра Маркова Борисова
202.                     Атанас Демов Атанасов
203.                     Асен Славчев Захариев
204.                     Снежанка Сашкова Захариева
205.                     Сашка Асенова Славчева
206.                     Данаил Найденов Антов
207.                     Христина Асенова Славчева
208.                     Любен Цонков Любенов
209.                     Иванка Кочова Иванова
210.                     Иванка Тошкова Иванова
211.                     Любомир Йорданов Велков
212.                     Роман Асенов Христов
213.                     Миглена Данаилова Денкова
214.                     Славчо Тонев Славчев
215.                     Снежана Величкова Велкова
216.                     Николина Трифонова Захариева
217.                     Надежда Славчева Илиева
218.                     Румяна Величка Каменова
219.                     Ангелина Славчева Рашкова
220.                     Богдан Славчев Захариев
221.                     Евстати Славчев Захариев
222.                     Верка Тасева Алекова
223.                     Златка Шанков Маринов
224.                     Кирил Тасев Алеков
225.                     Жана Найденова Борисова
226.                     Младен Панов Ангелов
227.                     Данаил Гинов Георгиев
228.                     Вергиния Тодорова Дудова
229.                     Сашко Илиев Марков
230.                     Мария Кирчева Христова
231.                     Фидан Иванов Борисов
232.                     Люба Крумова Маркова
233.                     Сашка Кирова Аврамова
234.                     Боян Денков Найденов
235.                     Десислав Боянов Денков
236.                     Леонида Тошкова Найденова
237.                     Боян Йосифов Методиев
238.                     Боян Зоев Боянов
239.                     Даниела Сашкова Иванова
240.                     Иван Павлов Иванов
241.                     Пламен Бончев Надков
242.                     Димитър Цветанов Дамянов
243.                     Албена Иванова Лашкова
244.                     Динко Илиев Найденов
245.                     Юри Цветанов Дамянов
246.                     Марияна Дамянова Лилкова
247.                     Цветан Дамянов Лилков
248.                     Жана Алексиева Маркова
249.                     Софка Георгиева Петкова
250.                     Зорка Филипова Борисова
251.                     Цветелина Димчева Цецкова
252.                     Мирослава Димчова Цецкова
253.                     Анета Борисова Михайлова
254.                     Елена Славчева Димитрова
255.                     Димчо Цецков Димитров
256.                     Атанаска Николова Михайлова
257.                     Аксиния Славчова Гергова
258.                     Фана Юриева Димитрова
259.                     Юрий Димитров Борисов
260.                     Анка Ангелова Петрова
261.                     Ани Красимирова Георгиева
262.                     Огнян Васков Огнянов
263.                     Ценка Борисова Найденова
264.                     Борис Каменов Алеков
265.                     Ема Стефанова Кирилова
266.                     Настя Тодорова Кирилова
267.                     Боян Тодоров Кирилов
268.                     Гюрис Найденов Марков
269.                     Васил Жоров Васков
270.                     Виолета Костова Найденова
271.                     Жулиен Василев Жоров
272.                     Тодорка Ачкова Георгиева
273.                     Силва Радкова Илиева
274.                     Даниел Георгиев Милчов
275.                     Иванка Петрова Милчова
276.                     Георги Филипов Крумов
277.                     Тодор Методиев Благоев
278.                     Надя Димова Найденова
279.                     Наташа Коцева Георгиева
280.                     Петър Славчев Георгиев
281.                     Елеонора Маринова Асенова
282.                     Ирена Андреева Илиева
283.                     Зорница Андреева Илиева
284.                     Юлия Методиева Найденова
285.                     Методи Илиянов Методиев
286.                     Веселка Илиянова Димитрова
287.                     Александър Сашов Янков
288.                     Сашо Янко Георгиев
289.                     Бисер Сергеев Миронов
290.                     Георги Ганчев Паскалев
291.                     Николинка Тасева Борисова
292.                     Вержиня Апостолова Димова
293.                     Славка Петрова Борисова
294.                     Петър Маринов Борисов
295.                     Галина Асенова Борисова
296.                     Кирил Василев Борисов
297.                     Венелин Асенов Димитров
298.                     Елена Георгиева Борисова
299.                     Тинчо Борисов Гергов
300.                     Вилизар Илиянов Каменов
301.                     Илиян Пацев Каменов
302.                     Цветана Тинчова Каменова
303.                     Соня Василева Георгиева
304.                     Искра Огнянова Лазарова
305.                     Бойка Тодорова Кирилова
306.                     Величко Боянов Пламенов
307.                     Ася Иванова Методиева
308.                     Жулиета Ангелова Димитрова
309.                     Георги Найденов Георгиев
310.                     Петя Александрова Илиева
311.                     Мария Петрова Дилкова
312.                     Йоло Костев Йолов
313.                     Величка Апостолова Богданова
314.                     Лоска Цветанова Георгиева
315.                     Любен Димитров Любенов
316.                     Ради Цветанов Георгиев
317.                     Илян Георгиев Илиев
318.                     Георги Николиев Тодоров
319.                     Яко Петков Минков
320.                     Кремена Красимирова Минткова
321.                     Таша Петрова Милчева
322.                     Саравка Иванова Борисова
323.                     Кирил Богданов Илиев
324.                     Наста Филипова Илиева
325.                     Марин Кирилов Богданов
326.                     Мария Любомирова Стефанова
327.                     Марин Кочов Цветанов
328.                     Кочо Цветанов Кочов
329.                     Павлина Кирилова Кочева
330.                     Десислава Кочова Цветанова
331.                     Кирил Маринов Кирилов
332.                     Свилена Гарчова Кирилова
333.                     Владислава Кирилова Бонова
334.                     Дора Маркова Якова
335.                     Богдан Иванов Костов
336.                     Радостин Палов Берков
337.                     Кирил Рамчов Бонов
338.                     Магдалена Кирилова Бонова
339.                     Найден Богданов Иванов
340.                     Тодор Манчев Тодоров
341.                     Емил Зайков Тасев
342.                     Марко Яков Будинин
343.                     Стоянка Иванова Бонови
344.                     Милко Богданов Тодоров
345.                     Силвия Стоянкова Иванова
346.                     Моника Красимирова Георгиева
347.                     Анета Върбанова Тасева
348.                     Върбан Петров Върбанов
349.                     Сарафка Стефанова Илиева
350.                     Димитър Петков Пелофино
351.                     Цветелина Величкова Тодорова
352.                     Андрей Любенов Зайков
353.                     Веска Димитрова Върбанова
354.                     Цветана Аврамова Костова
355.                     Вероника Огнянова Николова
356.                     Лиляна Русинова Горанова
357.                     Рени Спасова Вълчева
358.                     Галя Ангелова Димитрова
359.                     Боряна Иванова Паскалева
360.                     Паскал Димитров Паскалев
361.                     Иван Найденов Найденов
362.                     Спаса Петкова Найденова
363.                     Тинка Сашкова Тинкова
364.                     Йоло Рашов Георгиев
365.                     Цонка Рашова Георгиева
366.                     Юлия Маринова Дражова
367.                     Доротея Лазарова Петкова
368.                     Мирослав Йосифов Любенов
369.                     Боян Митков Спасов
370.                     Надка Асенова Симеонова
371.                     Ваня Боянова Миткова
372.                     Боряна Христова Спасова
373.                     Тони Яков Тодоров
374.                     Кирилка Серафимова Крумова
375.                     Цветан Аврамов Крумов
376.                     Кристина Тонева Каменова
377.                     Анатоли Венциславов Каменов
378.                     Венцислав Каменов Владимиров
379.                     Пепа Милкова Владимирова
380.                     Митра Миленкова Първанова
381.                     Ирина Георгиева Любенова
382.                     Иван Найденов Иванов
383.                     Цветана Аврамова Костова
384.                     Велизар Христов Благоев
385.                     Дафинка Любенова Илиева
386.                     Мария Василева Георгиева
387.                     Йоло Момчилов Йолов
388.                     Методи Анжелов Илиев
389.                     Мария Тодорова Василева
390.                     Методи Тасев Борисов
391.                     Таси Николов Борисов
392.                     Лияна Аврамова Борисова
393.                     Петър Апостолов Ценов
394.                     Мариан Евгениев Любенов
395.                     Любен Владов Иванов
396.                     Бисер Асенов Борисов
397.                     Цветелина Златкова Каменова
398.                     Стефан Милчев Стефанов
399.                     Любен Илиев Георгиев
400.                     Любка Германова Георгиева
401.                     Андриан Илиев Андреев
402.                     Татяна Цветанова Андреева
403.                     Илия Андреев Илиев
404.                     Сашко Славчев Минчев
405.                     Светла Мариева Минчева
406.                     Андриян Ганев Георгиев
407.                     Николина Йолова Илиева
408.                     Илия Маринов Андреев
409.                     Георги Борисов Георгиев
410.                     Димитринка Георгиева Величкова
411.                     Стоянка Георгиева Стефанова
412.                     Петър Милчев Стефанов
413.                     Родослав Розев Дамянов
414.                     Даниела Миленкова Костадинова
415.                     Борислав Давидков Апостолов
416.                     Николинка Боянова Йолова
417.                     Стоян Средков Йолов
418.                     Бужорка Петрова Славчева
419.                     Богомил Борисов Георгиев
420.                     Манчо Борисов Георгиев
421.                     Николина Аврамова Зайкова
422.                     Роза Апостолова Ценова
423.                     Лиияна Аврамова Фещенова
424.                     Аврам Величков Борисов
425.                     Величко Фицин Георгиев
426.                     Надежда Георгиева Георгиева
427.                     Янка Богданова Георгиева
428.                     Цветелин Василев Илиев
429.                     Надежда Тасева Ангелова
430.                     Мимоза Каменова Милопова
431.                     Цветана Димитрова Славкова
432.                     Цветана Славчева Георгиева
433.                     Георги Йончев Георгиев
434.                     Петко Живков Пешков
435.                     Светлана Емануилова Борисова
436.                     Цветелина Христинова Цветанова
437.                     Ивайло Георгиев Иванов
438.                     Седефка Борисова Найденова
439.                     Иван Паскалев Димитров
440.                     Цветан Зайков Борисов
441.                     Гошо Богданов Тасев
442.                     Николина Петкова Тасева
443.                     Петко Тасев Петков
444.                     Грозденка Петкова Тасева
445.                     Таси Петков Тасев
446.                     Росица Владимирова Борисова
447.                     Богдан Тасев Петков
448.                     Елена Богданова Тасева
449.                     Галя Милчева Петкова
450.                     Константин Спасов Апостолов
451.                     Вълчов Спасов Апостолов
452.                     Иванка Маринова Михайлова
453.                     Апостол Спасов Апостолов
454.                     Марин Спасов Апостолов
455.                     Стоянка Рангелова Нацолова
456.                     Зорка Господинова Матова
457.                     Виолета Илиева Маринова
458.                     Спас Апостолов Мартинов
459.                     Георги Вълчев Апостолов
460.                     Миглена Борисова Милкова
461.                     Вълчо Апостолов Маринов
462.                     Рангел Нацолов Матов
463.                     Борислав Георгиев Борисов
464.                     Венета Сандова Иванова
465.                     Георги Борисов Иванов
466.                     Георги Бориславов Георгиев
467.                     Вени Бориславов Георгиев
468.                     Емилия Георгиева Богданова
469.                     Рангел Илиянов Богданов
470.                     Александър Методиев Александров
471.                     Георги Апостолов Верчинов
472.                     Борис Огнянов Аврамов
473.                     Милчо Асенов Крумов
474.                     Цветан Шанков Симеонов
475.                     Пламен Викторов Каваленков
476.                     Георги Иванов Георгиев
477.                     Седевна Петкова Борисова
478.                     Боряна Методиева Борисова
479.                     Параскева Методиева Борисова
480.                     Боян Кирилов Георгиев
481.                     Юри Маноилов Петров
482.                     Методи Борисов Владов
483.                     Ангел Славчев Зарков
484.                     Шанко Рангелов Иванов
485.                     Николина Илиева Семчова
486.                     Любчо Димитров Петков
487.                     Таси Надеждов Ангелинов
488.                     Иван Любчев Димитров
489.                     Горан Иванов Юлиянов
490.                     Величка Цветанова Иванова
491.                     Райна Борисова Горанова
492.                     Цветан Иванов Величков
493.                     Людмила Борисова Горанова
494.                     Борис Горанов Кирилов
495.                     Павел Георгиев Атанасов
496.                     Благовест Илиев Петков
497.                     Наталия Борисова Горанова
498.                     Цецка Ангелова Борисова
499.                     Зюмрюд Сабриева Абазова
500.                     Бюрхан Илязов Абазов
501.                     Илияз Бюрханов Абазов
502.                     Синан Бюрхан Абазов
503.                     Матей Атанасов Матеев
504.                     Ертан Емин Аптилязим
505.                     Даниел Петров Полихронов
506.                     Евгени Асенов Давидов
507.                     Нурие Мехмед Етем
508.                     Ахмед Сюлейман Етем
509.                     Джанан Рамис Сюлейман
510.                     Атижде Байрямова Алиева-Вели
511.                     Огнян Емилов Борисов
512.                     Тезджан Исмаилова Ахмедова

Отказва да регистрира следните лица:

1. Георги Величков Георгиев Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
2. Богомил Фиданов Иванов Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
3. Димитър Юриев Борисов Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
4. Георги Величков Фицин Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
5. Васко Анков Бориславов Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
6. Бисер Митков Димитров Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
7. Оля Любчева Иванова Няма навършени 18 години
8. Надежда Георгиева Величкова Невалиден ЕГН

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 30.09.2014 в 01:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол