Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1125-НС
София, 29.09.2014

ОТНОСНО: отмяна на Решение № 791-НС от 26 август 2014 г. на ЦИК относно регистрация на фондация „Младежка толерантност” за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация и заявление № 2 (2-2) от 01.09.2014 г. от фондация „Младежка толерантност“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

По жалба на фондация „Младежка толерантност", представлявано от Икмал Юсеинова Джомова, председател на Управителния съвет на фондацията, срещу Решение № 848-НС от 4 септември 2014 г. на ЦИК е постановено решение № 10807 от 10.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 11244/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната на Централната избирателна комисия за ново разглеждане на заявлението на фондация „Младежка толерантност" с вх. № 2 (2-2) от 01.09.2014 г. с указания Централната избирателна комисия да постанови решение, в което да изложи фактически и правни основания за издаване на административния акт в съответствие с чл.59, ал.2, т.4 от АПК и  при спазване на правомощията си, регламентирани в разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ИК.

Централната избирателна комисия в изпълнение на решението на Върховния административен съд е постановила Решение № 955-НС от 17 септември 2014 г., с което е отказала да регистрира предложените от фондация „Младежка толерантност" 151 наблюдатели.

По жалба на фондация „Младежка толерантност", представлявано от Икмал Юсеинова Джомова, председател на Управителния съвет на фондацията, срещу Решение № 955-НС от 17 септември 2014 г. на ЦИК е постановено решение № 11317 от 25.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 12052/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната на Централната избирателна комисия за ново разглеждане на заявлението на фондация „Младежка толерантност" с вх. № 2 (2-2) от 01.09.2014 г. с указания Централната избирателна комисия да постанови ново решение за регистрация на предложените наблюдатели.

В мотивите си Върховния административен съд приема, че развитите в оспорваното решение мотиви на ЦИК за обвързаност с ПП „ДПС" са относими за българската неправителствена организация фондация „Младежка толерантност", която организация вече е била регистрирана по реда на чл. 112, ал. 2-4 от ИК. Също така в мотивите си съдът приема, че след като вече е преценено веднъж с първоначалната регистрация на фондация „Младежка толерантност" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация, че не е в зависимост от ПП „ДПС", нито с кандидата за народен представител Икмал Юсеинова Джомова, не може тази преценка да се извършва самостоятелно при регистрацията на предложените от вече регистрираната организация наблюдатели.

Същевременно Централната избирателна комисия, след като се запозна отново с документите по регистрацията на фондация „Младежка толерантност", приложени към Решение № 791-НС от 26 август 2014 г., констатира, че впоследствие след регистрацията в ЦИК на сдружението, с решение № 27 от 01.09.2014 г. на РИК в Четвърти изборен район - Великотърновски, е била регистрирана листата на партия „ДПС", в която  под № 4 фигурира и законният представител  на това сдружение - Икмал Юсеинова Джомова.

Тоест, към момента на разглеждане на заявлението за регистрация на фондация „Младежка толерантност" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и постановяване на решение № 791/26.08.2014 г. на 26 август 2014 г. Икмал Юсеинова Джомова не е била регистрирана като кандидат за народен представител, поради което ЦИК е приела, че не са били налице пречки за регистрирането на фондацията като наблюдател.

Ето защо, при съвкупна преценка на наличните документи послужили като основание за регистрация на фондация „Младежка толерантност" с Решение № 791 от 26 август 2014 г. и  установените по- късно нови факти, относими и релевантни към основанието за издаване на същото решение, Централната избирателна комисия счита, че са налице основания за възобновяване на производството по регистрация, тъй като са налице нови обстоятелства от съществено значение за издаването на решението, които не са могли да бъдат взети в предвид от Централната избирателна комисия при постановяването на първоначалното решение.  Едва при  постановяване на Решение № 955-НС от 17 септември 2014 г. на ЦИК вече е било известно обстоятелството, че Икмал Юсеинова Джомова е регистрирана и като кандидат за народен представител, поради което е постановила отказ за регистрация на заявените от организацията наблюдатели.

Централната избирателна комисия установи, че Решение № 791-НС от 26 август 2014 г. не е обжалвано по административен и съдебен ред, поради което на основание чл. 99 от АПК Централната избирателна комисия е в правомощията си да отмени решението си и вместо него да постанови друго такова, при което да бъдат обсъдени новите факти и обстоятелства релевантни при вземането на решението.

Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 2 от ИК като наблюдатели се регистрират българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители. От решение № 27 от 01.09.2014 г.на РИК в Четвърти изборен район - Великотърновски, се установява, че Икмал Юсеинова Джомова - председател на управителния съвет на фондация „Младежка толерантност", е регистрирана като кандидат за народен представител от ПП „ДПС". Политическа партия „ДПС" е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение № 752-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК. Наблюдателите не могат да подпомагат и представляват интересите на конкретни кандидати в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети. Това е така, тъй като съгласно Изборния кодекс функцията да представляват интересите на конкретни кандидати в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети е отредена за застъпниците. От горното следва изводът, че при осъществяване на дейността си наблюдателите не могат да бъдат в положение на зависимост или каквато и да била обвързаност с партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати в произвежданите избори. В горния смисъл е и Решение № 10849 от 15.09.2014 г. по адм.д. № 11435/2014 г. на Върховния административен съд.

Централната избирателна комисия, като взе предвид гореизложените факти, приема, че е налице обвързаност на  фондация „Младежка толерантност" с  политически субект, регистриран като участник в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия счита, че извършената с Решение 791-НС от 26 август 2014г. регистрация на фондация „Младежка толерантност" противоречи на целта на участието на българските неправителствени организации с наблюдатели в изборния процес по аргумент на чл. 55, ал. 1 от ИК, а именно осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборите. Спазването на формалните изисквания на ИК относно регистрацията на наблюдателите не може да бъде над целта на закона. Предвид вече установената практика на ЦИК да отказва регистрация на организации като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. при установена политическа зависимост, постановяването на решение в обратния смисъл при конкретните обстоятелства би било в противоречие с принципите за съразмерност, последователност и предвидимост по смисъла на чл. 6 и чл. 13 от АПК. Също така би довело до поставянето от страна на ЦИК на различен режим при регистрациите на организациите с участието с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., а именно за едни да се изследва обстоятелството дали са политически зависими, а за други не.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решението. От присъстващите в залата 17 членове на комисията за проекта на решение за отмяна на Решение № 791-НС от 26 август 2014 г.  на ЦИК гласуваха 7 - М. Бойкинова, Й. Ганчева, Г. Баханов, М. Златарева, Р. Цачев, Ем. Христов, Цв. Томов, а против гласуваха 10 - С. Солакова, М. Сюлейманов, И. Ивков, Т. Цанева, И. Алексиева, Р. Сидерова, Р. Матева, А. Андреев, К. Нейкова и И. Грозева, поради което ЦИК следва да приеме решение за отхвърлително решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ и чл. 112 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ в хипотезата на чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 30.09.2014 в 15:24 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол