Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1126-НС
София, 29.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „Младежка толерантност“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

По жалба на фондация „Младежка толерантност", представлявано от Икмал Юсеинова Джомова, председател на Управителния съвет на фондацията, срещу Решение № 848-НС от 4 септември 2014 г. на ЦИК е постановено решение № 10807 от 10.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 11244/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната на Централната избирателна комисия за ново разглеждане на заявлението на фондация „Младежка толерантност" с вх. № 2 (2-2) от 01.09.2014 г. с указания Централната избирателна комисия да постанови решение, в което да изложи фактически и правни основания за издаване на административния акт в съответствие с чл.59, ал.2, т.4 от АПК и  при спазване на правомощията си, регламентирани в разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ИК.

Централната избирателна комисия в изпълнение на решението на Върховния административен съд е постановила Решение № 955-НС от 17 септември 2014 г., с което е отказала да регистрира предложените от фондация „Младежка толерантност" 151 наблюдатели.

По жалба на фондация „Младежка толерантност", представлявано от Икмал Юсеинова Джомова, председател на Управителния съвет на фондацията, срещу Решение № 955-НС от 17 септември 2014 г. на ЦИК е постановено решение № 11317 от 25.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 12052/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната на Централната избирателна комисия за ново разглеждане на заявлението на фондация „Младежка толерантност" с вх. № 2 (2-2) от 01.09.2014 г. с указания Централната избирателна комисия да постанови ново решение за регистрация на предложените наблюдатели.

С вх. № 2 от 01.09.2014 г. на ЦИК по електронната поща е получено писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от фондация „Младежка толерантност". От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 149 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. Две от посочените лица в подадения списък: Славчо Кирилов Никленов и Роза Георгиева Станкева имат еднакъв ЕГН.

При спазване задължителните указания на ВАС и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 149 упълномощени представители на фондация „Младежка толерантност", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Славина Анкова Георгиева
2. Славчо Борисов Ангелов
3. Симеон Михайлов Кочов
4. Надя Михайлова Шанкова
5. Васко Михайлов Пешов
6. Еленка Атанасова Пешова
7. Михаил Симеонов Кочов
8. Божил Васков Пешов
9. Атанаска Трайкова Стефанова
10. Виктория Румянова Колева
11. Георги  Трайков Димитров
12. Анка Илиева Георгиева
13. Георгияна Кирилова Бекова
14. Николай Валериев Димитров
15. Елена Матеева Ташкова-Димитрова
16. Александър Валериев Димитров
17. Елизабет Николаева Димитрова
18. Изабел Николаева Димитрова
19. Божана Натан Пакашки
20. Лиляна Андреева Георгиева
21. Михаил Борисов Пешев
22. Пламен Борисов Пешев
23. Атанас Валентинов Георгиев
24. Кристина Матеева Ташкова-Пешева
25. Вероника Михайлова Борисова
26. Християн Иванов Черкезов
27. Младен Николов Ицков
28. Михаил Савов Димитров
29. Мичко Стефков Пешев
30. Денис Бойков Мичев
31. Петър Крумов Атанасов
32. Мирослав Живков Шуменов
33. Емил Живков Борисов
34. Росен Живков Шуменов
35. Красимир Славчев Божилов
36. Христо Николов Христов
37. Румен Мичев Бонев
38. Методи Мичев Бонев
39. Васил Костадинов Илиев
40. Иван Еленков Ташков
41. Бойка Траянова Димитрова
42. Славе Траянов Димитров
43. Вертиния Борисова Димитрова
44. Димка Бориславова Пешова
45. Траян Славов Димитров
46. Елеонора Ивайлова Танчева
47. Фанка Рангелова Димитрова
48. Димитър Траянов Димитров
49. Митко Рангелов Митев
50. Траянка Рангелова Митова
51. Калинка Петрова Иванова
52. Мими Драгомирова Бошкова
53. Ренета Александрова Рангелова
54. Яким Димитров Асенов
55. Стефка Александрова Рангелова
56. Зорница Александрова Рангелова
57. Васил Валентинов Димитров
58. Денка Александрова Рангелова
59. Николай Руменов Ангелов
60. Зоран Александров Рангелов
61. Преслав Ивайлов Рангелов
62. Биляна Пенчева Мартинова
63. Катя Ивова Рангелова
64. Мариана Александрова Таскова
65. Силвия Бориславова Стоименова
66. Антон Бориславов Генчев
67. Дяла Димитрова Дойнова
68. Борислава Стоименова Попчева
69. Иляна Филипова Христова
70. Диана Николова Петкова
71. Даринка Георгиева Костова
72. Красимир Викторов Тетовски
73. Иванка Василева Николова-Тетовска
74. Виктория Красимирова Гетовска
75. Кристина Красимирова Гетовска
76. Йордан Тенчев Стоянов
77. Силвия Петрова Стоянова
78. Зорница Йорданова Стоянова
79. Татяна Методияеа Златанова
80. Божидар Кирилов Лазаров
81. Росен Росенов Ясенов
82. Алдин Росенов Ясенов
83. Айсел Хамит Ахмет
84. Величка Стефанова Спасова
85. Бинка Маринова Хюсмен
86. Алекси Атанасов Асенов
87. Радослав Ясенов Асенов
88. Ася Миланова Асенова
89. Айтен Хамит Ахмет
90. Лилия Ангелова Маринова
91. Наргита Методиева Асенова
92. Розалия Радославова Асенова
93. Сузана Радославова Асенова
94. Октай Архан Али
95. Андрей Хаджиев Иванов
96. Иво Руменов Иванов
97. Луис Павлов Иванов
98. Кирил Красимиров Бренчев
99. Михаил Николаев Тотев
100. Мария Стоянова Джумалийска
101. Мартин Славчев Никленов
102. Марио Славчев Никленов
103. Ева Йорданова Никленова
104. Георги Стоянов Станкев
105. Галя Георгиева Нушкова
106. Живко Минчев Георгиев
107. Евгени Стоянов Стоянов
108. Соня Алексиева Василева
109. Йоана Тошева Ценовска
110. Антон Пламенов Дамяновски
111. Петър Василев Кирилов
112. Албена Димитрова Николова
113. Зоя Ангелова Крумова
114. Крум Димитров Крумов
115. Димитър Крумов Крумов
116. Валери Крумов Крумов
117. Боян Петракиев Борисов
118. Емил Велинов Тодоров
119. Калина Емилова Николова
120. Ива Игнатова Димитрова
121. Дарина Валентинова Кузманова
122. Ивона Валентинова Кузманова
123. Данайл Петров Димитров
124. Румен Веселинов Николаев
125. Михаил Николов Панев
126. Даниел Недялков Денев
127. Радко Минчев Манов
128. Огнян Велков Петков
129. Ивана Богданова Велкова
130. Десислава Игнатова Димитрова-Петкова
131. Милчо Невенов Илиев
132. Веско Илиев Джанов
133. Красимир Цветанов Милев
134. Петър Весков Джанов
135. Александър Невенов Маринов
136. Борислава Георгиева Душанова
137. Николай Василев Николов
138. Цветинка Петрова Николова
139. Петра Симеонова Джанова
140. Георги Иванов Петков
141. Андрей Алексиев Методиев
142. Владимир Богданов Димитров
143. Венцислав Николаев Орешаров
144. Веселинка Савова Николова
145. Стефан Александров Николов
146. Мартина Цветанова Маринова
147. Радмила Ангелова Андонова
148. Владимир Димитров Андонов
149. Сезгин Юсеин Мехмед

Отказва да регистрира следните лица:

1. Славчо Кирилов Никленов

2. Роза Георгиева Станкева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 30.09.2014 в 01:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол