Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 117-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН", представлявана от Светослав Емилов Витков в качеството му на председател и представляващ партията, чрез пълномощника Златко Кръстев Атанасов, заведено под № 9 на 9 април 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 01.04.2014 г. от СГС - ТО, VI-6 състав, по ф.д. № 98/2013 г.;

2. декларация - образец от подписа на представляващия партията;

3. декларация - образец от печата на партията;

4. платежно нареждане, издадено от Първа инвестиционна банка АД, от 04.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-376 от 02.04.2014 г. на Сметната палата за внесен от партията финансов отчет за 2013 г.;

6. удостоверение изх. № 119-23 от 07.04.2014 г. на Първа инвестиционна банка АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

7. списък на лицата по чл. 133, ал. 3, т. 8 от ИК, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4195 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

9. пълномощно № 3499 от 02.04.2014 г., с което представляващият партията Светослав Емилов Витков упълномощава Златко Кръстев Атанасов да представлява партията пред ЦИК, като подава и получава всички документи за участието на ПП „ГЛАС НАРОДЕН" за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., както и всички документи след изборите в срок до 1 октомври 2014 г., ведно с права да представлява пред БНБ.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ГЛАС НАРОДЕН".

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол от 9 април 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ГЛАС НАРОДЕН " за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЛАС НАРОДЕН.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.04.2014 в 09:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол