Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1195-ПВР/МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Николай Иванов Добрев – кандидат за кмет на с. Кукурево, община „Тунджа”, и кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Ред, законност и справедливост”, срещу решения № 343 и № 344 от 11.10.2011 г. на ОИК – Тунджа, област Ямбол

Постъпило е писмо с вх. № М-686 от 12.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Тунджа, към което е приложена жалба от Николай Иванов Добрев - кандидат за кмет на с. Кукурево, община „Тунджа", и кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Ред, законност и справедливост" с вх. № 32 от 12.10.2011 г. на ОИК - Тунджа.
С обжалваните решения ОИК - Тунджа, е заличила регистрацията на Николай Иванов Добрев като кандидат за кмет и кандидат за общински съветник, на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс. Жалбоподателят по същество твърди, че има регистрация в друга държава - членка на Европейския съюз от 2007 г., както и че живее и работи в с. Кукорево от 2 август 2010 г, поради което има право да бъде кандидат за кмет и за общински съветник.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо правен интерес, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Общите предпоставки за упражняване на конституционно установеното право на българските граждани да бъдат избирани за кметове и общински съветници са уредени в чл. 4, ал. 5 от ИК - да нямат друго гражданство в държава извън ЕС, да са навършили са 18 години към изборния ден, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода и да са живели най-малко шест (4 съгласно §10, ал. 3 от ПЗР на ИК) месеца в съответното населено място. Правната дефиниция на понятието „съответното населено място" е дадена в §1, т. 5 от ДР на ИК и §10, т. 3 от ПЗР на ИК. Цитираната разпоредба изисква наличието на две алтернативно дадени условия за българските граждани - към 22.06.2011 г. включително, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство или да имат постоянен и настоящ адрес в различни общини на територията на Република България. И в двете хипотези е необходимо настоящият адрес да е на територията на страната. Под „живеене" в определено населено място законът разбира не физическото пребиваване на лицето в това място, а наличието на адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място. Редът за заявяване на адресна регистрация по настоящ адрес е уреден в чл. 96 от Закона за гражданската регистрация.
Решения № 343 и № 344 от 11.10.2011 г. на ОИК - Тунджа са в предвидената от закона форма, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона и са взети при спазване на установения за това ред. На свое законно заседание, проведено на 11.10.2011 г., при спазване изискванията на чл. 20, ал. 2 от ИК, ОИК - Тунджа е постановила обжалваните решения, с които е заличила регистрацията на Николай Иванов Добрев като кандидат за кмет на с. Кукорево и кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Ред, законност и справедливост". На основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 4, ал. 5 от ИК общинската избирателна комисия е компетентна да заличи регистрацията на кандидат, когато се установи, че той не отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от ИК. В конкретният случай от справката на ГД „ГРАО" за проверката по т. 2 от решение № 677-МИ от 3 септември 2011 г. е установено, че Николай Иванов Добрев не е живял най-малко през последните 4 месеца преди изборния ден в съответното населено място, по смисъла на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на ИК.
Жалбоподателят признава, че има настоящ адрес в друга държава - членка на ЕС от 2007 г. и не сочи данни да е спазил реда по чл. 96 от ЗГР за заявяване на настоящ адрес на територията на Република България до 23.06.2011 г. Общинска избирателна комисия - Тунджа е установила по съответния ред, че към 22.06.2011 г. Николай Иванов Добрев има адресна регистрация извън територията на Република България. Налага извод, че действително лицето не отговаря на една от кумулативно дадените в чл. 4, ал. 5 от ИК предпоставки - да е живял през последните 4 месеца преди изборния ден в съответното населено място, поради което и на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК регистрацията на кандидата се заличава, което е ОИК - Тунджа е направила с обжалваните решения.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Иванов Добрев - кандидат за кмет на с. Кукурево, община „Тунджа", и кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Ред, законност и справедливост", срещу решения № 343 и № 344 от 11.10.2011 г. на ОИК - Тунджа, област Ямбол.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол