Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1196-МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Кирил Петров Йорданов – кмет на община Варна, срещу решение № 192 от 04.10.2011 г. на ОИК – Варна

Постъпила е жалба с вх. № М-527/10.10.2011 г. на ЦИК от Кирил Петров Йорданов - кмет на община Варна, срещу решение № 192 от 04.10.2011 г. на ОИК - Варна. В жалбата се иска отмяна на решението като нищожно, необосновано и постановено в нарушение на материалния закон.
Жалбата е подадена в срок и разгледана по същество е допустима и основателна.
Със свое решение № 192 от 04.10.2011 г. ОИК - Варна, е взела решение всички агитационни материали, поставени в нарушение на чл. 134, ал. 7 от ИК, да бъдат премахнати и иззети от общинската администрация, кметовете на райони и кметовете на кметства и всички агитационни материали, неотговарящи на изискванията на чл. 134, ал. 1 до ал. 5 включително, да бъдат премахнати и иззети от общинската администрация, кметовете на райони и кметовете на кметства. Още на 19 септември 2011 г. в изпълнение на чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134 от ИК, Решение № 37-ПВР/МИ от 28.07.2011 г. на ЦИК, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Варна, чл. 3, т. 4 и чл. 55, ал. 1 от Наредбата за обществения ред на община Варна кметът на община Варна, като е взел предвид предоставените му от кметовете на райони и кметства при община Варна актуални списъци на местата за разполагане на агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и други във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България, общински съветници и кметове на общини и кметства, насрочени за 23 октомври 2011 г., е издал заповед № 3376 от 17.09.2011 г., с която е определил места за поставяне на агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и други по райони и кметства.
В разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от ИК, където изчерпателно са изброени правомощията на общинската избирателна комисия, се налага извод, че комисията не разполага с правото да разпорежда на общинската администрация да извършва контрол по изпълнението на разпоредбите на чл. 134, ал. 1 - 5 от ИК и при нарушения да премахва и изземва агитационни материали. Такива правомощия на общинската избирателна комисия не са разписани и в нормата на чл. 134, ал. 7 от ИК.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от ИК общинската избирателна комисия следи за прилагането на ИК, а съгласно чл. 134, ал. 7 от ИК кметът на общината, района, кметството или кметският наместник по решение на общинската избирателна комисия премахва или изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на този кодекс. Тоест кодексът императивно е вменил не само правото, но и задължението на общинската избирателна комисия да следи за нарушение на нормата на чл. 134, ал. 1 - 5 от ИК и при констатиране на нарушение да се произнесе с решение за всеки конкретен случай. Едва след като е налице решение на общинската избирателна комисия, от което е видно, че е констатирано конкретно нарушение, кметът на общината, района, кметството или кметският наместник премахва или изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на ИК. Кметът на общината (още по-малко общинската администрация, която е посочена за изпълнител в процесното решение) не е компетентен да определи кои агитационни материали са поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс.
Кметът на общината не разполага с правомощия сам да преценява кои агитационни материали са поставени или разпространени в нарушение на ИК и да ги премахва или изземва без решение на общинската избирателна комисия за всеки конкретен случай на нарушение се налага решение на ОИК - Варна, в противен случай е невъзможно санкционирането на нарушителите, т.е. невъзможно е изпълнението на административно-наказателните разпоредби, разписани в чл. 299 и чл. 300 от ИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 192 от 04.10.2011 г. на ОИК - Варна, като незаконосъобразно и постановено в нарушение на материалния закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол