Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1198-МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „Движение за европейска интеграция”, представлявана от Белослава Драгомирова Пенчовска, срещу решение № 76 от 11.10.2011 г. на ОИК – Смолян, област Смолян

Постъпила е жалба с вх. № М-731 от 13.10.2011 г. на ЦИК от ПП „Движение за европейска интеграция", представлявана от Белослава Драгомирова Пенчовска, срещу решение № 76 от 11.10.2011 г. на ОИК - Смолян. Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК - Смолян, е необосновано и незаконосъобразно и моли за неговата отмяна.
С обжалваното решение ОИК - Смолян, е заличила регистрацията на Илия Тодоров Чернев като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Движение за европейска интеграция". Комисията е приела, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК, поради което и на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличила регистрацията му като кандидат за общински съветник за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Видно от събраните по преписката доказателства заличаването е извършено въз основа на данните от ГД „ГРАО" в МРРБ, представени на ОИК - Смолян, от Централната избирателна комисия с писмо изх. № 450 от 10.10.2011 г. Съгласно тези данни Илия Тодоров Чернев е с постоянен и настоящ адрес в Столична община, поради което ОИК - Смолян, е стигнала до извода, че Илия Тодоров Чернев не отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на ИК - да е живял повече от 4 месеца в съответното населено място.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо правен интерес, поради което е допустима, а разгледана по същество е основателна.
Към жалбата е приложено заверено копие на удостоверение за настоящ адрес № 3 от 13.08.2011 г. на кмета на с. Широка лъка, община Смолян, съгласно което на 08.06.2011 г. Илия Тодоров Чернев е заявил настоящ адрес област Смолян, с. Широка лъка, ул. „Чаршийска" № 1. От справка в страницата на ГД „ГРАО" в интернет се установява, че за изборите за президент и вицепрезидент на републиката Илия Тодоров Чернев е подал искане за гласуване по настоящ адрес и е включен в избирателните списъци за избиране на президент и вицепрезидент на републиката в избирателна секция № 86, община Смолян, с. Широка лъка. Съгласно чл. 53, ал. 1 и 2 от ИК избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (8 октомври 2011 г.).
Общите предпоставки за упражняване на конституционно установеното право на българските граждани да бъдат избирани за кметове и общински съветници са уредени в чл. 4, ал. 5 от ИК - да нямат друго гражданство в държава извън ЕС, да са навършили са 18 години към изборния ден, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода и да са живели най-малко шест (4 съгласно §10, ал. 3 от ПЗР на ИК) месеца в съответното населено място. Правната дефиниция на понятието „съответното населено място" е дадена в §1, т. 5 от ДР на ИК и §10, т. 3 от ПЗР на ИК. Цитираната разпоредба изисква наличието на две алтернативно дадени условия за българските граждани - към 22.06.2011 г. включително, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство или да имат постоянен и настоящ адрес в различни общини на територията на Република България. И в двете хипотези е необходимо настоящият адрес да е на територията на страната. Под „живеене" в определено населено място законът разбира не физическото пребиваване на лицето в това място, а наличието на адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място. Редът за заявяване на адресна регистрация по настоящ адрес е уреден в чл. 96 и сл. от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).
Налага се изводът, че Илия Тодоров Чернев е подал заявление за регистрация по настоящ адрес преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на ИК - 22.06.2011 г. Същият е подал и заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК за вписването му в избирателните списъци по настоящ адрес и органът по чл. 40 от ИК е допуснал извършване на вписването. Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗГР заявяването на настоящ адрес се извършва с попълване на адресна карта в общинската администрация, която е длъжна в 5-дневен срок да изпрати същата за актуализация на Национална база данни „Население" (чл. 99, ал. 2 от ЗГР). Неспазването на това изискване от страна на администрацията не може да има за последица лишаването на Илия Тодоров Чернев от конституционно закрепеното пасивно избирателно право.
Общинската избирателна комисия - Смолян, не е изяснила всички факти и обстоятелства от значение за случая, като от събраните по преписката доказателства не се установява комисията да е извършила проверка в регистрите на населението, съхранявани в общинската администрация, за наличието на адресна регистрация по настоящ адрес на Илия Тодоров Чернев. В протокола за проведеното на 11 октомври 2011 г. заседание на ОИК - Смолян, липсват други мотиви за вземане на обжалваното решение освен горецитираното писмо на ЦИК. Като не е извършила проверка в съхраняваните в Общинска администрация - Смолян, документи с цел недопускане на грешки във въвеждането на информация за адресните регистрации на кандидатите за общински съветници и кметове ОИК - Смолян, е постановила необосновано и незаконосъобразно решение, което ще следва да бъде отменено. Жалбата заедно с приложените към нея доказателства ще следва да бъде изпратена на ОИК - Смолян, с указания да извърши проверка в Общинска администрация - Смолян, и да установи датата, на която Илия Тодоров Чернев е направил искане за регистрация по настоящ адрес в с. Широка лъка по реда на чл. 96, ал. 2 от ЗГР. В случай че се установи, че такова искане е направено след 22.06.2011 г., ОИК - Смолян, ще следва да вземе решение за заличаването на регистрацията му на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 4, ал. 5 от ИК.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 76 от 11.10.2011 г. на ОИК - Смолян, като необосновано и незаконосъбразно.
Изпраща жалбата на ПП „Движение за европейска интеграция" и приложените към нея доказателства на ОИК - Смолян, за произнасяне съобразно дадените указания.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 17.10.2011 в 16:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол