Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1199-МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  жалби против решение № 83-МИ от 04.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин

Постъпили са жалби с вх. № М-523/07.10.2011 г. на ЦИК от Ирена Венкова Иванова - упълномощен представител на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" и с вх. № М-522/07.10.2011 г. на ЦИК от Венелин Ерославов Йорданов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" срещу решение № 83-МИ от 04.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин, с което е регистрирана кандидатската листа за общински съветници за участие в изборите на 23 октомври 2011 г., предложена от местна коалиция „Всички за община Белоградчик".
Жалбоподателите искат отмяна на обжалваното решение № 83/04.10.2011 г. на ОИК - Белоградчик, като незаконосъобразно, оспорват фактите и обстоятелствата, изложени в решението на ОИК.
Към жалбите са приложени следните документи: копие от решение № 83 от 04.10.2011 г. на ОИК - Белоградчик, с което ОИК - Белоградчик е регистрирала за участие в изборите на 23 октомври 2011 г., предложената от местна коалиция „Всички за община Белоградчик" кандидатска листа за общински съветници на община Белоградчик; Решение № 82 /03.10.2011 г. , с което ОИК - Белоградчик, е дала указания за отстраняване на нередовности и непълноти в представените пред ОИК документи, съобразно указанията в Решение на ЦИК от 30 септември 2011 г., с което е било отменено като незаконосъобразно решение № 70 от 20.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик, за отказ за регистриране на кандидатската листа, предложена от местна коалиция „Всички за община Белоградчик"; представено е новоизготвено съобразно указанията на ЦИК предложение от 01.10.2011 г. за регистриране на кандидатска листа от местна коалиция „Всички за община Белоградчик"; решение от 01.10.2011 г. на ръководството на местна предизборна коалиция „Всички за община Белоградчик" за издигане и подреждане в кандидатската листа на кандидатите за общински съветници, предложени от местната коалиция; пълномощно за Иван Борисов Николов, дадено от Любен Дилов, в качеството му на председател на ПП „Гергьовден", с което Иван Николов е упълномощен да представлява партията там където участва в състава на местни предизборни коалиции, както и за издигането и подреждането в кандидатска листа на кандидатите за общински съветници, съотвено издигането на кандидатите за кметове на общини и кметове на кметства, което пълномощно е било представено пред ОИК - Белоградчик, във връзка с дадените от нея указания с Решение № 82 от 03.10.2011г.; Пълномощно за Ангел Янков Кръстев от Йордан Ангелов Нихризов, в качеството му на председател на ПП „БСДП", което пълномощно също така е било представено пред ОИК - Белоградчик, във връзка с дадените от нея указания с Решение № 82 от 03.10.2011 г.; представено е и пълномощно за Иван Борисов Николов, с което той е упълномощен от Людмил Николов Алексиев - пълномощник на коалиция „ОДС - Общност на демократичните сили" и Ангел Янков Кръстев - пълномощник на ПП „БСДП" да представлява местна коалиция „Всички за община Белоградчик пред ОИК - Белоградчик, като подаде предложение за регистриране на кандидатска листа за общински съветници за община Белоградчик, предложена от местната коалиция.
При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбите са процесуално допустими, тъй като са подадени от надлежно легитимирани лица и в установения с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс преклузивен срок.
Разгледани по същество, жалбите са неоснователни поради следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК, партиите и коалициите от партии при регистрацията на кандидати за кметове на общини и населени места следва да представят валидно решение на компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии орган за издигане на кандидата за кмет на община/кметство. В настоящия случай ОИК - Белоградчик, спазвайки дадените в отменителното решение на ЦИК от 30.09.2011г. указания със свое Решение № 82 от 03.10.2011 г. е указала на местната коалиция, чрез представляващото я лице да отстрани вече констатираните от нея нередовности и непълноти в представените пред ОИК документи. Още същия ден, през който е взето това решение указанията на ОИК са били изпълнени, поради което със свое решение № 83-МИ от 04.10.2011 г. ОИК - Белоградчик, е счела, че са изпълнени изискванията на чл. 126, ал. 1 от ИК и е регистрирала предложената от местна коалиция „Всички за община Белоградчик" кандидатска листа за общински съветници за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. Неоснователни са оплакванията на жалбоподателите, че указанията на ОИК са дадени след изтичането на преклузивния срок по чл. 126, ал. 3 от ЦИК, тъй като ОИК с процедурата съобразно указанията на ЦИК, дадени в отменителното решение на ЦИК, които от своя страна имат своето правно основание в разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от ИК, която в случая изключва приложението на посочената по-горе разпоредба. На следващо място неоснователни са и оплакванията на жалбоподателите, че в представеното пред ОИК пълномощно на Ангел Янков Кръстев са налице добавки в частта му, с което последният е бил упълномощен от законния представител на ПП „БСДП" да предлага и гласува издигането на кандидати за общински съветници от местната коалиция, в която участва политическата партия и които добавки го правели неистинско. Централната избирателна комисия на първо място счита, че не е компетентна да се произнася по въпроса дали в действителност е налице неистинност на пълномощното, на следващо място дори и да се налице твърдяните от жалбоподателите материални добавки в съдържанието на пълномощното те не водят като краен резултат до опорочаването на самата процедура по издигането на кандитатската листа за общински съветници. Това е така защото от представеното още с първоначалното предложение пълномощно на Ангел Янков Кръстев, последният е бил изрично упълномощен да представлява ПП „БСДП" при предизборни коалиционни споразумения на територията на община Белоградчик, включително и с правото да регистрира кандидати за кметове и общински съветници, влизащи в състава на местна коалиция. Използването в пълномощното на израза „регистрира" според ЦИК е равнозначен на израза „да прави предложения". Следователно и даването на допълнителни указания в този смисъл от страна на ОИК - Белоградчик, не е имало основание. На следващо и последно място, въз основа на указанията, дадени с Решение № 82 от 03.10.2011г пред ОИК - Белоградчик, е представено и пълномощно за Иван Борисов Николов, дадено от Любен Дилов, в качеството му на председател на ПП „Гергьовден", с което Иван Николов е бил изрично упълномощен да представлява партията там където участва в състава на местни предизборни коалиции, както и за издигането и подреждането в кандидатска листа на кандидатите за общински съветници, съответно издигането на кандидатите за кметове на общини и кметове на кметства, което пълномощно не е било представено с първоначално подаденото предложение за регистриране на листата за общински съветници от името на местната коалиция.
Предвид изложените съображения Централната избирателна комисия намира, че обжалваното решение на ОИК - Белоградчик, се явява законосъобразно и постановено при спазване изискванията на чл. 126, ал. 1 от ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК, поради което подадените срещу него жалби следва да бъдат оставени без уважение като неоснователни.
Водим от гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-523/07.10.2011 г. на ЦИК, от Ирена Венкова Иванова - упълномощен представител на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" и с вх. № М-522/07.10.2011 г. на ЦИК от Венелин Ерославов Йорданов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" срещу решение № 83-МИ от 04.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин, с което е регистрирана кандидатската листа за общински съветници за участие в изборите на 23 октомври 2011г., предложена от местна коалиция „Всички за община Белоградчик", като неоснователни.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 17.10.2011 в 20:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол