Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1209-МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Галин Славчев Костов – упълномощен председател на ПП „ГЕРБ”, срещу решение № 173-МИ от 04.10.2011 г. на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № М-433 от 05.10.2011 г. на ЦИК от Галин Славчев Костов - упълномощен председател на ПП „ГЕРБ", срещу решение № 173-МИ от 04.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, с което ОИК - Ямбол, е постановила частичен отказ от вземане на решение по жалбата на жалбоподателя относно нарушение на правилата за разпространяване на агитационни материали от ПП „Обединение Достойна България".
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното решение, като се твърди, че същото по съществото си представлява отказ от правосъдие, както и че е постановено в противоречие на материалния закон, като не е съобразена разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от ИК, забраняваща на ПП „Обединение Достойна България" да разпространява агитационни материали, на които липсва информация, че купуването и продаването на гласове е престъление и тази информация следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, разположена в обособено поле.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
С оспореното решение № 173-МИ от 04.10.2011 г. ОИК - Ямбол, на основание чл. 134, ал. 7 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 2 от ИК поради липса на необходимото мнозинство (две трети от присъстващите) по чл. 20, ал. 2, изр. 2 е приела, че е налице отказ за вземане на решение по жалбата на жалбоподателя и пред ЦИК Галин Славчев Костов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ".
Разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ИК предвижда, че избирателните комисии се произнасят с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове, а когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице отказ.
Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 17 от ИК е предвидено правомощие на ОИК да контролира провеждането на предизборната кампания и да се произнася по жалби и нарушение на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им, поради което за ОИК възниква задължението да се произнесе с мотивирано решение, с което да уважи жалбата или отхвърли същата като неоснователна.
Видно от приложения по преписката протокол № 30 от 04.10.2011 г. от заседание на ОИК - Ямбол, на което е прието оспореното решение, общинската избирателна комисия е обсъдила подадения сигнал, има реално констатирани нарушения относно агитационните материали на ПП „Обединение Достойна България" и по жалбата са посочени конкретните места, където са разпространени агитационните материали, от които е видно, че не отговарят на изискването на чл. 134, ал. 2 от ИК.
Установяването на тези обстоятелства е извършено от ОИК при постъпване на сигнала и видно от протокола е констатирано, че липсва задължителен текст „Купуването и продаването на гласове е престъпление". На основание чл. 134 от ИК оспореното решение следва да бъде частично отменено, а на ОИК - Ямбол, да бъдат дадени указания да се произнесе с мотивирано решение по същество.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 173-МИ от 04.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, в частта относно нарушение на правилата за разпространяване на агитационни материали от ПП „Обединение Достойна България".
ИЗПРАЩА преписката на ОИК - Ямбол, за ново произнасяне съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени по-горе.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 17.10.2011 в 20:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол