Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1232-МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу Решение № 299-МИ/11.10.2011 г. на ОИК – Хасково, за заличаване на регистрацията на Пламена Костова Въкова като кандидат за общински съветник

Постъпило е по факса писмо от Общинската избирателна комисия - Хасково, с вх. № М-757/14.10.2011 г., към което са приложени жалба от Пламена Костова Въкова срещу решение № 299-МИ/11.10.2011 г. на ОИК - Хасково, копие от лична карта на жалбоподателя, копие от трудов договор и удостоверение за настоящ адрес. Преписката е комплектувана със заверено копие от обжалваното решение, заверено копие от протокол № 32 от заседание на комисията на 11.10.2011 г., на което е прието обжалваното решение.
В жалбата се развиват съображения за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение и се иска неговата отмяна.
От изложеното в жалбата и от представените доказателства се установява следното:
Във връзка с писмо с вх. № 101/11.10.2011 г. от ЦИК с приложена информация от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка в изпълнение на Решение № 677-МИ от 3 септември.2011 г. на ЦИК и предоставената информация от НБД "Население" за постоянен и настоящ адрес, както и за датата на адресната регистрация на регистрираните кандидати за общински съветници и кметове е установено, че Пламена Костова Въкова - кандидат за общински съветник от листата на ПП "Движение Гергьовден" е с настоящ адрес в Испания от 02.09.2003 г., поради което кандидатът не отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс. На основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс ОИК - Хасково, е приела решение № 299-МИ/11.10.2011 г., с което е заличила регистрацията на Пламена Костова Въкова като кандидат за общински съветник от листата на ПП "Движение Гергьовден" и е анулирала издаденото удостоверение № 256/18.09.2011 г.
Така предявената жалба се явява допустима за разглеждане като подадена от надлежно легитимирано лице с правен интерес от обжалване, подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт, но разгледана по същество се явява неоснователна и следва да се остави без уважение по следните съображения:
Съгласно чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място. Под "живял в съответното населено място" се разбира наличие на адресна регистрация на лицето по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство или на територията на различни общини или кметства на територията на страната - аргумент от § 1, т. 5, б. "а" и "б" от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Видно от Удостоверение за настоящ адрес, издадено от община Хасково, Пламена Костова Въкова има настоящ адрес в страната от 13.10.2011 г., като в графата относно предишен настоящ адрес е записано "Испания". Така представените доказателства не обосновават неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение, тъй като не доказват наличието на адресна регистрация на жалбоподателя по настоящ адрес на територията на страната. Наличието на адресна регистрация на кандидата за общински съветник по постоянен адрес към 22 юни 2011 г. не е достатъчно, тъй като законът изисква наличие и на адресна регистрация по настоящ адрес на територията на страната, за което по преписката не са представени доказателства.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Пламена Костова Въкова против решение № 299-МИ/11.10.2011 г. на ОИК - Хасково, за заличаване на регистрацията на кандидата за общински съветник от листата на ПП "Движение Гергьовден" и за анулиране на издаденото удостоверение № 256/18.09.2011 г. за регистрация на кандидата.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол