Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 124-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", подписано от Филип Александров Александров в качеството на заместник-председател на партията, заведено под № 13 на 9 април 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 04.04.2014 г. по ф.д. № 657/2008 г. по описа на СГС - ТО, VI-5 състав;

2. декларация - образец от подписа на представляващите партията - 2 бр.;

3. декларация - образец от печата на партията;

4. платежно нареждане (вносна бележка) № 140408111РМОВ0001 от 08.04.2014 г., издадено от Алианц България, клон ФЦ Граф Игнатиев, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-391 от 08.04.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

6. банково удостоверение изх. № 000087/08.04.2014 г. от Алианц Банк България АД, ФЧ „Граф Игнатиев", за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

7. списък с имената на длъжностните лица, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания на ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" - Филип Александров Александров и Ирина Юлий Абаджиева-Репуц;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „Християндемократическа партия на България".

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол от 9 април 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за регистрация на политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Християндемократическа партия на България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.04.2014 в 09:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол