Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1249-МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Ани Симеонова Маринова, срещу решение № 349- МИ от 12.10.2011 г. на ОИК – Сливен

Постъпила е жалба с вх. № М-803а/17.10.2011 г. на ЦИК от Ани Симеонова Маринова срещу решение № 349-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Сливен, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията й като кандидат за общински съветник от ПП „Другата България".
С обжалваното решение ОИК - Сливен, е заличила регистрацията на Ани Симеонова Маринова като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ Другата България ". Комисията е приела, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК, поради което и на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличила регистрацията му като кандидат за общински съветник за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Видно от събраните по преписката доказателства заличаването е извършено въз основа на данните от ГД „ГРАО" в МРРБ, представени на ОИК - Сливен, от Централната избирателна комисия с писмо изх. № 450 от 10.10.2011 г. Съгласно тези данни Ани Симеонова Маринова е с настоящ адрес в Кипър, поради което ОИК - Сливен, е стигнала до извода, че тя не отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК - да е живяла повече от 4 месеца в съответното населено място.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо правен интерес, поради което е допустима, а разгледана по същество е основателна.
Към жалбата е приложено заверено копие на удостоверение за настоящ адрес № 2123 от 14.10.2011 г. , издадено от длъжностното лице по гражданска регистрация в община Сливен, съгласно което Ани Симеонова Маринова има настоящ адрес в град Сливен, ул. „Арх. Йордан Йорданов" № 15, ет. 3, ап. 8 от 1 юли 2010 г.
Общите предпоставки за упражняване на конституционно установеното право на българските граждани да бъдат избирани за кметове и общински съветници са уредени в чл. 4, ал. 5 от ИК - да нямат друго гражданство в държава извън ЕС, да са навършили са 18 години към изборния ден, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода и да са живели най-малко шест (четири, съгласно § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК) месеца в съответното населено място. Правната дефиниция на понятието „съответното населено място" е дадена в § 1, т. 5 от ДР на ИК и §10, ал. 4 от ПЗР на ИК. Цитираната разпоредба изисква наличието на две алтернативно дадени условия за българските граждани - към 22.06.2011 г. включително, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство или да имат постоянен и настоящ адрес в различни общини на територията на Република България. И в двете хипотези е необходимо настоящият адрес да е на територията на страната. Под „живеене" в определено населено място законът разбира не физическото пребиваване на лицето в това място, а наличието на адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място. Редът за заявяване на адресна регистрация по настоящ адрес е уреден в чл. 96 и сл. от Закона за гражданската регистрация (ЗГР). Централната избирателна комисия е извършила служебна справка в ГД „ГРАО", съгласно която лицето има заявен постоянен и настоящ адрес в град Сливен от 22.08.2000 г.; на 10.08.2010 г. за Национална база данни „Население" от МВР за лицето е подадена информация, че има настоящ адрес в Кипър от 30.06.2010 г.; на 13.10.2011 г. от община Сливен за НБД „Население" е обработена адресна карт, с която настоящият адрес на лицето е отразен в град Сливен от 22.08.2000 г.Налага се изводът, че Ани Симеонова Маринова е има регистрация по настоящ адрес преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК - 22.06.2011 г. Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗГР заявяването на настоящ адрес се извършва с попълване на адресна карта в общинската администрация, която е длъжна в 5-дневен срок да изпрати същата за актуализация на Национална база данни „Население" (чл. 99, ал. 2 от ЗГР). Неспазването на това изискване от страна на администрацията не може да има за последица лишаването на Ани Симеонова Маринова от конституционно закрепеното пасивно избирателно право.
Общинската избирателна комисия - Сливен, не е изяснила всички факти и обстоятелства от значение за случая, като от събраните по преписката доказателства не се установява комисията да е извършила проверка в регистрите на населението, съхранявани в общинската администрация, за наличието на адресна регистрация по настоящ адрес на Ани Симеонова Маринова. Като не е извършила проверка в съхраняваните в Общинска администрация - Сливен, документи с цел недопускане на грешки във въвеждането на информация за адресните регистрации на кандидатите за общински съветници и кметове ОИК - Сливен, е постановила необосновано и незаконосъобразно решение, което ще следва да бъде отменено. Жалбата заедно с приложените към нея доказателства ще следва да бъде изпратена на ОИК - Сливен, с указания да извърши проверка в Общинска администрация - Сливен, и да установи датата, на която Ани Симеонова Маринова е направила искане за регистрация по настоящ адрес в град Сливен. В случай че се установи, че такова искане е направено след 22.06.2011 г., ОИК - Сливен, ще следва да вземе решение за заличаването на регистрацията й на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 4, ал. 5 от ИК.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 349-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Сливен, като необосновано и незаконосъбразно.
Изпраща жалбата с вх. № М-803а/17.10.2011 г. на ЦИК от Ани Симеонова Маринова и приложените към нея доказателства на ОИК - Сливен, за произнасяне съобразно дадените указания.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол