Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 125-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление, което не е по утвърдения от ЦИК образец (Приложение № 16 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), от политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)", подписано от Иван Воденичарски - първи секретар и представляващ партията, заведено под № 79 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 09.01.2001 г.на СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 13833/2000 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 04.08.2011 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 13833/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 156 на „Държавен вестник", бр. 55 от 2006 г.; препис-извлечение от решение на Пленума на Централния комитет на „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)", състоял се на 21 май 2011 г.; заверен от партията препис от протокол от заседание на ЦК на „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)", проведено на 20.03.2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-436 от 05.08.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 04.08.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 13833/2000 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7340 избиратели, подкрепящи регистрацията.

От така представените документи е видно, че в нарушение на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 3 от ИК и указанията по т. 12, буква „в" от Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК политическата партия не е представила заверено копие от броя на „Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство, както и в нарушение на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 9 от ИК и указанията по т. 12, буква „к" от Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК политическата партия не е представила удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания. В допълнение следва да се посочи, че от представените препис-извлечение от решение на Пленума на Централния комитет на „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)", състоял се на 21 май 2011 г. и заверен от партията препис от протокол от заседание на ЦК на „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)", проведено на 20.03.2011 г. не може да се достигне до извода, че е налице валидно решение на Централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., каквото е изискването на чл. 89, ал. 1 от ИК.

На 08.08.2011 г. по реда на чл. 90, ал. 1 от ИК след констатиране на горните непълноти Централната избирателна комисия е дала незабавно указание за отстраняването им, които указания не са изпълнени към 17,00 ч. на 08.08.2011 г., който момент съставлява крайния срок за регистрация.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 2 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 3 и 9 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол