Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1258-МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение № 98 от 16.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № М-804/17.10.2011 г. на ЦИК от Иван Борисов Николов в качеството му на представляващ коалиция „Всички за община Белоградчик" срещу решение № 98 от 16.10.2011 г. на ОИК - Белоградчик, с което е постановен отказ да се регистрира кандидатът за кмет Емил Евгениев Цанков, издигнат от коалиция „Всички за община Белоградчик" и му се анулира издаденото удостоверение № 1 от 03.10.2011 г.
Жалбоподателят иска отмяна на обжалваното решение № 98 от 16.10.2011 г. на ОИК - Белоградчик, като незаконосъобразно, оспорва фактите и обстоятелствата, изложени в решението на ОИК. Настоява Централната избирателна комисия да предприеме необходимите действия съгласно Изборния кодекс и да наложи съответните административноказателни санкции на членовете на ОИК - Белоградчик, относно неизпълнение на задълженията им като длъжностни лица.
Към жалбата на 18.10.2011 г. са приложени следните документи, изрично изискани от Централната избирателна комисия: заявление от представляващия коалицията с вх. № 49 от 16.10.2011 г.; пълномощно от Иво Севдалинов Цанев в качеството му на представляващ коалиция „ОДС - Общност на демократичните сили" в полза на Людмил Николов Алексиев с права да участва в състава на предизборни коалиции, като издига и подрежда кандидатски листи на кандидати за общински съветници и кметове на общини и кметства; решение от заседание от 03.09.2011 г. на политическия съвет на коалиция „ОДС - Общност на демократичните сили", с което изрично се упълномощава Иво Севдалинов Цанев с тези права; изрично пълномощно в полза на Иво Севдалинов Цанев от същата дата от представляващите, участващи в коалицията „ОДС - Общност на демократичните сили" партии, с изброените по-горе права; бланкетно пълномощно от Йордан Нихризов в полза на Ангел Янков Кръстев, издадено на 08.08.2011 г.; пълномощно от Йордан Нихризов в полза на Ангел Янков Кръстев, с което се потвърждава пълномощното от 08.08.2011 г. и всички действия във връзка със сключването на коалиционното споразумение за създаване на коалиция „Всички за община Белоградчик", в т.ч. се потвърждава представителната му власт за издигане и регистрация на кмет на община Белоградчик и общински съветници, потвърждават се и всички административно-правни действия и всички фактически действия, извършени от Ангел Янков Кръстев в качеството му на представляващ ПП „Българска социалдемократическа партия" в коалиция „Всички за община Белоградчик"; пълномощно от Любен Любенов Дилов в качеството му на представляващ ПП „Движение Гергьовден" в полза на Иван Борисов Николов с права да издига кандидат за кмет и издига и подрежда кандидатска листа на кандидати за общински съветници съгласно решението за образуване на коалиция „Всички за община Белоградчик"; пълномощно от Людмил Николов Алексиев, пълномощник на коалиция „ОДС - Общност на демократичните сили", и Ангел Янков Кръстев, пълномощник на ПП „Българска социалдемократическа партия", в полза на Иван Борисов Николов с права да представлява местната коалиция „Всички за община Белоградчик" и да подписва от името на „Движение Гергьовден" решенията в местната коалиция „Всички за община Белоградчик", както и с потвърждение за всички извършени до момента правни и фактически действия, свързани с регистрацията на кмет на община Белоградчик и кмет на кметство; решение на заседание на ръководството на местната коалиция „Всички за община Белоградчик", с което изрично се потвърждава решението от 15.09.2011 г. за издигане като кандидат за кмет на община Белоградчик Емил Евгениев Цанков; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Движение Гергьовден" от 12.09.2011 г., с което в т. 2 се определя редът и начинът за издигане на кандидатски листи в случаите, когато ПП „Движение Гергьовден" е в коалиция; незаверено копие от лист, написан на ръка, с което се удостоверява, че представляващият коалицията е информиран на 15.10.2011 г. в 15,23 ч. в срок до 9,30 ч. на 16.10.2011 г. да представи в ОИК - Белоградчик, изисканите документи; протокол № 50 от заседание на ОИК - Белоградчик; незаверено ксероксно копие за уведомление за извънредно заседание на 16.10.2011 г. на ОИК - Белоградчик; регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на община Белоградчик, подписан от председателя и секретаря; незаверено копие от решение № 98 от 16.10.2011 г. на ОИК - Белоградчик.
С Решение № 1192-МИ от 14.10.2011 г. на ЦИК е отменено като незаконосъобразно решение № 80 на ОИК - Белоградчик, и е указано на същата да даде указания и определи срок на местната коалиция да представи валидно взето решение от компетентния орган съгласно чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК на местната коалиция „Всички за община Белоградчик" за издигане на кандидат за кмет на община Белоградчик. В изпълнение на това решение ОИК - Белоградчик, на 15.10.2011 г. е дала такива указания, като е повторила диспозитива на решението на ЦИК. Дадените указания са изпълнени в срок видно от входящия регистър на 16.10.2011 г. в 9,30 ч. с вх. № 48 и № 49.
В обжалваното решение в мотивите са изписани всички действия, които ОИК - Белоградчик, е извършила във връзка с регистрацията на кандидата за кмет, издигнат от коалиция „Всички за община Белоградчик". В мотивите ОИК - Белоградчик, неправилно е приела, че решението от 15.10.2011 г. от заседание на ръководството на местната предизборна коалиция е след изтеклия преклузивен срок. В решението изрично е записано, че за пореден път се потвърждава, решението на ръководния орган на местната коалиция, взето на 15.09.2011 г. в срока по чл. 126, ал. 1 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК. Що се отнася до мотивите на ОИК - Белоградчик, обективирани в обжалваното решение, за липсата на представителна власт на Ангел Янков Кръстев, то подробни мотиви са развити в Решение № 1199-МИ от 17 октомври 2011 г. на ЦИК.
Предвид изложените съображения Централната избирателна комисия намира, че обжалваното решение на ОИК - Белоградчик, се явява незаконосъобразно и постановено при нарушение на изискванията на чл. 126, ал. 1 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, поради което подадената жалба срещу него следва да бъде уважена, а решението на ОИК отменено.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 98 от 16.10.2011 г. на ОИК - Белоградчик, с което е постановен отказ да се регистрира кандидатът за кмет Емил Евгениев Цанков, издигнат от коалиция „Всички за община Белоградчик".
УКАЗВА на ОИК - Белоградчик, да регистрира Емил Евгениев Цанков като кандидат за кмет на община Белоградчик, издигнат от местната коалиция „Всички за община Белоградчик" в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол