Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1340-МИ
София, 25.10.2011

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и при произвеждането на втори тур на изборите за кметове на общини и кметства

На основание чл. 26, ал. 1, т. 23 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и териториалните й звена да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и на втория тур на изборите за кметове на общини и кметства.

2. Общинските избирателни комисии предават на териториалните звена на ГД "ГРАО" списъците за изборите за общински съветници и кметове, поставени в запечатани пликове, както са им предадени от СИК/ПСИК, съгласно т.4, буква "а" от Решение №1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК. За предоставените списъци и констатираните липси ОИК уведомяват незабавно ЦИК, като изпращат по факса или сканирани по електронната поща на комисията екземпляри от протоколите по предходното изречение.

3. Общинските избирателни комисии предоставят избирателните списъци от произведените избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и при произвеждане на втори тур в изборите за кметове на общини и кметства на териториалните звена на ГД „ГРАО" при МРРБ срещу приемно-предавателна разписка по образец съгласно приложение към настоящото решение, подписана от представители на ТЗ „ГРАО" и общинската избирателна комисия, в следните срокове:

а) не по-късно от 28 октомври 2011 г. за гласуването на 23 октомври 2011 г.;

б) не по-късно от 4 ноември 2011 г. при втори тур на изборите за кметове.

4. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички дописани в избирателните списъци - част І, лица, които са гласували;

б) въвеждане на ЛН и визуален контрол на всички дописани в избирателните списъци - част ІI, лица, които са гласували;

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „а" и „б" в електронен вид;

г) проверка за наличие на лица, срещащи се повече от един път сред въведените по букви „а" и „б";

д) проверка за наличие на положен подпис в отпечатаните избирателни списъци на лицата по буква "а". Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

е) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „г" и „д".

ж) изготвяне на копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „е";

з) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци;

5.За лицата, които са дописани в избирателните списъци и са гласували, се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години;

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали;

д) граждани на друга държава извън Европейския съюз, с изключение на лицата с двойно гражданство, едното от които е българско;

е) лица без адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на страната към 22.06.2011 г. включително.

6. Изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци.

7. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО" в МРРБ се задължават да върнат получените избирателни списъци на общинските избирателни комисии срещу приемно-предавателна разписка, подписана от представители на ГД „ГРАО" и общинската избирателна комисия.

Копие от решението да се изпрати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и общинските избирателни комисии.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.10.2011 в 15:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол