Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1341-ПВР
София, 25.10.2011

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 23 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и териториалните й звена да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и при избор за президент и вицепрезидент на републиката по смисъла на чл. 93, ал. 4 от Конституцията на Република България..

2. Общинските избирателни комисии предават на териториалните звена на ГД "ГРАО" списъците за изборите за президент и вицепрезидент, поставени в запечатани пликове, както са им предадени от СИК/ПСИК, съгласно т.4, буква "а" от Решение №1098-ПВР/МИ от 06.10.2011 г. на ЦИК. За предоставените списъци и констатираните липси ОИК уведомяват незабавно ЦИК, като изпращат по факса или сканирани по електронната поща на комисията екземпляри от протоколите по предходното изречение.

3. Общинските избирателни комисии предоставят избирателните списъци от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, на териториалните звена на ГД „ГРАО" в МРРБ срещу приемно-предавателна разписка по образец съгласно приложение към настоящото решение, подписана от представители на ТЗ „ГРАО" и общинската избирателна комисия, в следните срокове:

а) не по-късно от 28 октомври 2011 г. за гласуването на 23 октомври 2011 г.;

б) не по-късно от 04.11.2011 г. при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

4. Възлага на Министерство на външните работи да изиска от ръководителите на дипломатическите представителства да изпратят незабавно оригинал или копия от избирателните списъци на гласувалите в чужбина български граждани. За констатираните липси на страници или списъци се съставят констативни протоколи, подписани от представители на ЦИК и МВнР. За извършване на проверката по т. 1 в избирателните списъци за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката извън страната същите се предоставят от ЦИК на ГД „ГРАО" по реда на т. 3 веднага след получаването им в ЦИК.

5. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички дописани в избирателните списъци лица, които са гласували в страната, включително и вписаните в допълнителните избирателни списъци;

б) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на гласувалите в чужбина;

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „а" и „б" в електронен вид.

г) проверка за наличие на лица, срещащи се повече от един път сред въведените по букви „а" и „б";

д) проверка за наличие на положен подпис в отпечатаните избирателни списъци за проверяваните по букви "а" и "б" избиратели. Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

е) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „г" и „д";

ж) изготвяне на копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „е";

з) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци.

6. За лицата, които са дописани в избирателните списъци и са гласували, се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години;

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали;

д) граждани на друга държава, с изключение на лицата с двойно гражданство, едното от които е българско.

7. Изготвеният окончателен списък се предава на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци.

8. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО" при МРРБ се задължават да върнат получените избирателни списъци на общинските избирателни комисии, а ГД "ГРАО" - на ЦИК, с приемно-предавателни разписки.

Копие от решението да се изпрати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на външните работи и общинските избирателни комисии.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.10.2011 в 15:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол