Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1432-МИ
София, 28.01.2015

ОТНОСНО: определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции/местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени за 15 март 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 397, чл. 413 и чл. 415 от Изборния кодекс  и т. 35 от Решение №1416 - МИ от 27 януари 2015 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Проверка, извършвана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО")

1. Възлага на ГД „ГРАО" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени за 15 март 2015 г., която да установи за всеки кандидат български гражданин дали отговаря на следните условия:

- да има българско гражданство;

- да е навършил 18 години към 15 март 2015 г. включително;

- да не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- дали има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на община Сърница към 14 септември 2014 г.; или

- към 14 септември 2014 г. включително има адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията на община Сърница и постоянен или настоящ адрес на територията на друга община или кметство на територията на Република България.

2. Централната избирателна комисия (ЦИК) предоставя за проверка в срок до 12 февруари 2015 г. включително на ГД „ГРАО" списък на кандидатите в електронен вид в EXСEL формат незабавно след постъпването им. Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията/местната коалиция, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим.

3. ГД „ГРАО" извършва проверката по т. 1 в срок до 15 февруари 2015 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

4. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

ІІ. Общинската избирателна комисия в община Сърница извършва проверка на заявения от кандидата - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи в срок до 15 февруари 2015 г.

ІІІ. Централната избирателна комисия изпраща до Министерството на външните работи и до Министерството на правосъдието искане за проверка на обстоятелствата по чл. 397, ал. 2 от Изборния кодекс.

ІV. Проверка, извършвана от Централната избирателна комисия

1. Централната избирателна комисия предоставя на преброителя получените от ОИК Сърница списъци с регистрирани кандидати в EXСEL формат веднага след получаването им.

2. Преброителят извършва проверка:

а) дали кандидатът за общински съветник е регистриран от повече от една партия, коалиция/местна коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за кмет е регистриран от повече от една партия, коалиция/местна коалиция или инициативен комитет;

в) дали кандидатът за кмет, регистриран от инициативен комитет, е регистриран за кандидат за общински съветник от партия или коалиция/местна коалиция;

г) дали кандидатът за общински съветник, регистриран от инициативен комитет, е регистриран за кандидат за кмет от партия и коалиция/местна коалиция;

д) дали кандидатът за кмет е регистриран като кандидат за общински съветник от друга партия или коалиция/местна коалиция;

е) дали кандидатът за кмет, регистриран от местна коалиция, е регистриран като кандидат и на някоя от партиите или коалициите, включени в състава на местната коалиция;

ж) дали кандидатът за общински съветник, регистриран от местна коалиция, е регистриран като кандидат и на някоя от партиите или коалициите, включени в състава на местната коалиция.

3. Преброителят извършва проверката и предоставя резултата от нея на ЦИК в срок до 15 февруари 2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.01.2015 в 21:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол