Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1441-МИ
София, 05.02.2015

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 10, чл. 423, ал. 1 и 2 на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи правила

1. Общинската избирателна комисия - Сърница, провежда жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в новите избори за общински съветници и за кмет на Община Сърница на 15 март 2015 г.

2. Жребият е общ за двата вида избори - за общински съветници и за кмет на община Сърница.

3. В жребия участват независимите кандидати, партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК поне един кандидат в избор и без да се повтарят.

4. Изтегленият от ОИК при общия жребий номер важи за двата вида избори - за общински съветници и за кмет на община Сърница. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за общински съветници/кмет на община срещу наименованието на избраната при жребия партия, коалиция или независим кандидат.

5. При идентичност на партиите, коалициите и  местните коалиции, регистрирали кандидати за общински съветници и за кмет в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати.

Под „идентичност" се разбира еднаквост при изписване на наименованието на партията или на наименованието и на състава на коалицията на територията на общината.

6. Когато партия, коалиция местна коалиция не е регистрирала кандидатска листа в изборите за общински съветници или за кмет на Община Сърница, в бюлетината за този вид избор не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

 

Процедура

7. Жребият се води от председателя на ОИК.

При негово отсъствие той се замества от заместник-председателя или от секретаря на комисията.

8. В първата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член от ОИК, и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК".

9. Във втората кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на партия, коалиция, местна коалиция, регистрирана в ОИК, независимо от вида избор (за общински съветници или за кмет на община) и без да се повтаря. Добавят се и еднакви пликове, съдържащи имената на всички независими кандидати, регистрирани в ОИК за двата вида избори. Наименованието на партията, на коалицията или на местната коалиция се записва така, както е посочено в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис „Партии, коалиции и независими кандидати".

10. В третата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пореден номер от „1" нагоре във възходящ ред. Броят на пликовете в тази кутия е равен на броя на пликовете от втората кутия. Кутията с поредни номера се обозначава с надпис „Номера".

11. Председателят на ОИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ОИК двата плика се връщат в първата кутия.

12. Първият, определен чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис „Партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати" плик, съдържащ наименованието на регистрираната в ОИК партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат. Вторият, определен чрез жребия член на ОИК, изтегля от третата кутия с надпис „Номера" плик, съдържащ номер, под който партията, коалицията, местната коалиция или независимия кандидат ще бъде обозначен в бюлетината.

13. Процедурата по т. 11 и 12 се повтаря до изчерпване на пликовете във втората и в третата кутия.

 

Резултат от жребия и обявяване

14. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.

15. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.

16. Тегленето на жребия да се извърши не по-късно от 11 февруари 2015 г. (31 дни преди изборния ден). Датата и часът се оповестяват от ОИК с решение.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.02.2015 в 18:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол