Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1469-МИ
София, 16.03.2015

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница на 15 март 2015 г. и при произвеждането на втори тур на избор за кмет, включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 от ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 30 , чл. 39 и 40 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез ТЗ на ГД „ГРАО" - Пазарджик, да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. и при произвеждането на втори тур за избор на кмет.

2. За целите на проверката общинската избирателна комисия предава на териториалното звено на ГД „ГРАО" получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения и декларации, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, съгласно т. 20 от Решение № 1463-МИ от 6 март 2015 г. на ЦИК. За констатирани липси ОИК уведомяват незабавно ЦИК.

3. Общинската избирателна комисия предава избирателните списъци по реда и в срока по т. 20 (съответно т. 28.4. при втори тур) от Решение № 1463-МИ от 6 март 2015 г. на ЦИК. За предаване на списъците и другите книжа се съставя протокол в два екземпляра, съгласно приложение към настоящото решение.

4. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички дописани в избирателните списъци - част І, лица, които са гласували, включително и вписаните;

б) въвеждане на ЛН и визуален контрол на всички дописани в избирателните списъци - част ІI, лица, които са гласували;

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „а" и „б" в електронен вид;

г) проверка за наличие на лица, срещащи се повече от един път сред въведените по букви „а" и „б";

д) проверка за наличие на положен подпис в отпечатаните избирателни списъци на проверяваните по буква „а" и „б" избиратели. Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

е) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „г" и „д";

ж) изготвяне на заверени копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „е";

з) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени заверени копия от избирателните списъци.

5. За лицата по т. 4, букви „а" и „б" и са гласували, се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години към 15 март 2015 г. включително (съответно 22 март 2015 г. включително за втори тур);

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали до началото на изборния ден;

д) лица, които нямат българско гражданство;

е) лица без адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на община Сърница към 14 септември 2014 г. включително;

ж) лица без адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията на община Сърница към 14 септември 2014 г. включително и постоянен или настоящ адрес в друга община или кметство на територията на страната;

з) граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които нямат адрес на пребиваване на територията на община Сърница към 14 септември 2014 г. включително;

и) лица, гласували с удостоверение по чл. 40 от ИК;

й) вписани в допълнителната страница (под чертата) в избирателен списък по настоящ адрес.

6. Ако при проверката по реда на т. 1-5 се констатира наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на ИК, ГД „ГРАО" изготвя списък на тези лица, който се предава в ЦИК, ведно с приложени към списъка заверени копия от съответната страница на избирателния списък и другите книжа и удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК.

7. Когато в хода на проверката се установи гласуване на лице без избирателни права, което е било дописано в избирателния списък по реда на чл. 39 или чл. 40 от ИК, ЦИК изисква съответния кмет да представи оригинал (копие) от заявленията по чл. 39 и 40 от ИК, приложенията към тях, решенията по подадените заявления.

8. След извършване на проверката териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ се задължава да върне получените избирателни списъци и другите изборни книжа на общинската избирателна комисия, по реда на т. 26 от Решение № 1463-МИ от 6 март 2015 г. на ЦИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.03.2015 в 13:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол