Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1476-ПВР/МИ
София, 07.04.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Елхово, област Ямбол

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-19 от 02.04.2015 г. от Петър Андреев Киров - упълномощен представител и общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Елхово, за промени в състава на ОИК - Елхово. Предлага се ЦИК да освободи Даниела Любомирова Трендафилова - председател на ОИК - Елхово, поради подадена молба. Предлага се също Славка Иванова Дражева да бъде преназначена за председател на ОИК - Елхово, а на нейно място за нов член на комисията да бъде назначена Златка Тодорова Ангелова.

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на Петър Андреев Киров; молба от Даниела Любомирова Трендафилова за освобождаване от заеманата длъжност председател на ОИК; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Златка Тодорова Ангелова; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Златка Тодорова Ангелова.

Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на Даниела Любомирова Трендафилова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Любомирова Трендафилова, ЕГН ..., като председател на ОИК - Елхово, област Ямбол, и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Елхово, област Ямбол, Славка Иванова Дражева, ЕГН ..., досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Елхово, област Ямбол, Златка Тодорова Ангелова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.04.2015 в 08:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол