Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1544-МИ
София, 20.12.2011

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла, както и образци на отличителни знаци на застъпници при произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т.  38, чл. 73, ал. 2, чл. 193, ал.1, чл. 280 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

При произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 538-ПВР/МИ от 26 август 2011 г. на ЦИК, като:

В глава І „Общи положения", т. 1 се изменя така:

„1. При произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове се съставя информационно табло за всеки отделен вид избор. Таблото/ата се оформя/т от бял картон с грамаж 200/220 г/м2."

В точка 2 се заличава изразът „в изборите за президент и вицепрезидент на републиката" и текстът добива следната редакция:

„2. Застъпниците на кандидати в новите или частични избори за общински съветници и кметове ползват само отличителни знаци по утвърдения с Решение № 538-ПВР/МИ от 26 август 2011 г. на ЦИК образец.

В глава ІІ „Видове и размери на указателните табели и информационни табла" изречение второ на т. 3.2. се заличава и точката добива следната редакция:

„3.2. Всяка ОИК оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му. Информацията и решенията на ОИК относно новите или частични избори за общински съветници и кметове се обособява по начин, позволяващ достъпност и яснота."

Точка 4.1.1. се заличава.

Текстът на т. 4.1.2. се изменя така:

„4.1.2. Информационното табло на СИК при произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове е с минимални размери 70 см в широчина и 50 см във височина. Таблото се оформя в колони. В първата колона отляво надясно се обявява образец на бюлетина за кмет на община. Във втората се поставя образец на бюлетина за общински съветници. В третата и следващите колони се обявяват образците на бюлетини за кметове на кметства. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на бюлетините, СИК оформя табло с по-големи размери, което да побере всички бюлетини."

Точка 5.1. се изменя така:

„5.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК за произвеждане на новите или частични избори за общински съветници и кметове, се изписват номерата на секциите в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват номерата на секциите и етажът, на който се намират."

Точка 5.4. се изменя така:

„5.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК за произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението към секцията за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см.

Непосредствено пред определената с решение на ОИК секция за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията."

В глава ІІІ „Образци на отличителни знаци на застъпници" т. 6 се изменя така:

„6. При произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове застъпниците носят обозначителни знаци - бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставят информационни табели от бял картон, на които с главни букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК"."

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.12.2011 в 23:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол