Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1547-НР
София, 27.08.2015

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативните комитети, партиите и коалициите за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 320, ал. 1 и 2, чл. 322, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 133, ал. 2, т. 5, чл. 135, чл. 140, ал. 3, т. 6 и чл. 142 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Незабавно след получаване на списъка на гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на инициативните комитети, партиите и коалициите за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. на хартия и структуриран електронен вид Централната избирателна комисия (ЦИК) предава същия на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО" в МРРБ) за проверка. Проверките на списъците следват реда на вписването на инициативните комитети/партиите/коалициите в регистрите на ЦИК.

2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис и обхваща българските граждани - име и ЕГН, постоянен адрес на територията на Република България към 10 август 2015 г. включително.

3. При установяване на 2500 коректни записа, при извършване на проверката, ГД „ГРАО" в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

4. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

4.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията списък на гласоподавателите по чл. 320, ал. 1 и 2, чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК на служител от ГД „ГРАО" в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

- представляващия инициативния комитет;

- наименование на политическата партия/коалиция;

- дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;

- броя на листовете на списъка;

- заявения брой от инициативния комитет/партия/коалиция гласоподаватели, вписани в списъка.

4.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО" в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на националния референдум. Протоколът съдържа следните данни:

- броя на гласоподавателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- брой некоректни ЕГН;

- брой повторени записи в списъка;

- брой неверни и непълни имена;

- общ брой лица без права да гласуват в националния референдум, в т.ч.:

* лица, ненавършили 18 години към деня на националния референдум включително;

* лица, поставени под запрещение;

* лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

* лица без постоянен адрес на територията на Република България към 10 август 2015 г.

4.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО" в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 320, ал. 1 и 2, чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за ЦИК и за ГД „ГРАО" в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО" в МРРБ.

4.4. Главна дирекция „ГРАО" в МРРБ извършва проверката не по-късно от 17 септември 2015 г. (37 дни преди деня на националния референдум).

5. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списъците по чл. 320, ал. 1 и 2, чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО" в МРРБ проверка в срок до 17 септември 2015 г. (37 дни преди деня на националния референдум). При поискване от инициативен комитет, партия или коалиция, регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г., Централната избирателна комисия предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат на представеният от инициативния комитет/партията/коалицията списък по чл. 320, ал. 1 и 2, чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.08.2015 в 22:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол