Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 164-ЕП
София, 14.04.2014

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 3 от 09.04.2014 г. и решение № 5 от 11.04.2014 г. на РИК в Двадесет и девети район – Хасковски

Постъпила е жалба вх. № ЕП-06-8/11.04.2014 г. от Диана Овчарова - кмет на Община Ивайловград срещу решение № 3 от 09.04.2014 г. на 29 РИК Хасково. Към жалбата е приложена Заповед № 259/09.04.2014 г., издадена от кмета на община Ивайловград, с която се образуват и утвърждават избирателните секции на територията на община Ивайловград. В срока за произнасяне по жалбата е постъпила и втора жалба вх. № ЕП-06-8/14.04.2014 г. подадена от кмета на община Ивайловград срещу решение № 5 от 11.04.2014 г. на РИК в Двадесет и девети район - Хасковски. Към втората жалба е приложена отново Заповед № 259/09.04.2014 г.

На 14.04.2014 г. е изпратена от РИК - Хасково, по електронната поща на ЦИК преписката по двете обжалвани решения, която съдържа освен жалбите с приложенията към тях, копие от електронен регистър с данни за постъпилата жалба срещу заповедта на кмета, решение № 3 от 09.04.2014 г., искане от РИК -Хасково, до кмета на община Ивайловград изх. № 2/09.04.2014 г., отговор на кмета на община Ивайловград изх. № 91-00-148 от 10.04.2014 г. с приложена справка за броя на избирателите по населени места на територията на община Ивайловград, решение № 5 от 11.04.2014 г. и протокол от 11.04.2014 г. от заседание на РИК Хасково.

Жалбоподателят твърди, че в качеството си на кмет на община Ивайловград е спазил всички изисквания на Изборния кодекс при сформиране на секциите, а именно изискванията на чл. 8, ал. 2 от ИК, чл. 9, ал. 3 от ИК и чл. 8, ал. 4 от ИК. Поддържа, че неправилно РИК - Хасково, е взела решение, с което задължава кмета на община Ивайловград да измени своя заповед № 259/03.04.2014 г., като задължава кмета да образува избирателни секции в следните села: с. Орешино, с. Камилски дол, с. Розино, с. Конници, с. Меден бук и с. Глумово.

Централната избирателна комисия намира подадената в срок жалба за допустима, но разгледана по същество - за неоснователна.

При преценка на всички писмени доказателства, представени по преписката, се установи, че РИК - Хасково с решение № 3 от 09.04.2014 г. е приела подадената срещу Заповед № 259/09.04.2014 г., издадена от кмета на община Ивайловград, жалба за допустима и е определила комисия, която да уточни броя на избирателите. От представената от кмета на община Ивайловград справка за броя на избирателите по населени места на територията на община Ивайловград се установява, че броят на избирателите в населените места е следният: в с. Орешино - 33 бр., с. Камилски дол - 47 бр., с. Розино - 31, с. Конници - 52 бр., с. Меден бук - 48 и с. Глумово - 16. Разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от ИК предвижда, че кметът на общината може да образува секции в населени места с не по-малко от 20 избиратели, като посочените в обжалваното решение населени места, с изключение на последното, отговарят на законовото изискване. Видно от протокола от заседанието на РИК - Хасково, и проведените разисквания при постановяване на обжалваното решение, членовете на комисията познават района и населените места, предмет на обсъждане, и считат освен за законосъобразно и за целесъобразно откриването на секции в посочените населени места с оглед тяхната отдалеченост и трудно достъпност.

По изложеното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Потвърждава решение № 3 от 09.04.2014 г. и решение № 5 от 11.04.2014 г. на РИК в Двадесет и девети район - Хасковски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.04.2014 в 23:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол