Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1729-МИ
София, 22.03.2012

ОТНОСНО: жалба от ПП „Ред, законност и справедливост” против решение № 15 от 20.03.2012 г. на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

Постъпила е жалба вх. № 349 от 22.03.2012 г. на ЦИК от Яне Георгиев Янев - председател на ПП „Ред, законност и справедливост", против решение № 15 от 20.03.2012 г. на ОИК - Кюстендил, област Кюстендил, с което е отказана регистрация на кандидата на ПП „РЗС" за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил - Венцислав Йорданов Христов.
Към жалбата са приложени: копие от протокол № 7 от 20.03.2012 г. на ОИК - Кюстендил; копие на решение № 15 от 20.03.2012 г. и заверено копие от лична карта на кандидата за кмет на кметство Коняво. Допълнително ОИК - Кюстендил, изпрати в ЦИК по факса писмо с приложени: протокол № 7 от 20.03.2012 г.; решение на политическия съвет на ПП „РЗС" за определяне и издигане на кандидат за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил (с вх. № 17 от 20.03.2012 г. на ОИК - Кюстендил); заявление по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК- Приложение № 49; декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК - Приложение № 53; декларация по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 2, 3 и 4 от ИК - Приложение № 56; пълномощно от 19.03.2012 г., издадено от председателя на ПП „РЗС" в полза на Младен Стоянов Ризов; удостоверение за настоящ адрес № 000151 от 20.03.2012 г. и удостоверение за постоянен адрес № 000080 от 20.03.2012 г., издадени от отдел „АО" при община Кюстендил.
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 127, ал. 3 от ИК и е допустима за разглеждане. Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:
В срока по чл. 126, ал. 3 във връзка с чл. 284 от ИК ПП „РЗС" е представила в ЦИК всички изискуеми документи за регистрация на кандидат за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил, за участие в новия избор за кмет на кметство на 22 април 2012 г. Общинската избирателна комисия е разгледала представените документи и е приела решение № 15 от 20.03.2012 г., с което отказва да регистрира кандидата, тъй като счита, че кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК.
От представените удостоверения от отдел „АО" към община Кюстендил е видно, че кандидатът за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил, Венцислав Йорданов Христов, издигнат от ПП „РЗС", отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК - същият има постоянен адрес в с. Коняво, община Кюстендил, от 23 февруари 2000 г. и настоящ адрес в гр. София от 01.06.2001 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 15 от 20.03.2012 г. на ОИК - Кюстендил, област Кюстендил, с което е отказана регистрация на Венцислав Йорданов Христов, издигнат от ПП „РЗС", като кандидат за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил, в новия избор на 22 април 2012 г.
УКАЗВА на ОИК - Кюстендил, да регистрира Венцислав Йорданов Христов, издигнат от ПП „РЗС", като кандидат за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил, в новия избор на 22 април 2012 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 22.03.2012 в 19:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол