Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 202-МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 12, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Допуска поправка в образци на изборни книжа, съгласно приложения, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011г. на ЦИК, както следва:

а) в Приложение № 26 след ред "Подписи:" се създава нов ред:

"(име на представляващия/ите коалицията/упълномощено/и лице/а)"; 

б) в Приложение № 27 след думите "Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на

............................................................, ЕГН/ЛН ...........
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес"  се поставя наклонена черта и се добавя "настоящ адрес/адрес на пребиваване";

в) в Приложение № 28 в изречението "Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на

............................................................, ЕГН/ЛН ...........
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес" думите "(ако е приложимо)" и "ЛН" се заличават, след думата „адрес" се поставя наклонена черта и се добавя „настоящ адрес";

г) в Приложение № 46 на ред "постоянен адрес" след думата "адрес" се поставя наклонена черта и се добавя "настоящ адрес/адрес на пребиваване";

д) в Приложение № 47 на ред "постоянен адрес" след думата "адрес" се поставя наклонена черта и се добавя "настоящ адрес";

е) в Приложение № 59 на ред „е регистриран/а за застъпник на

................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)"

след думата „бащино" се добавя „(ако е приложимо)".

2. Утвърждава нови образци на изборни книжа - приложения № 26, 27, 28, 46, 47 и 59, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник". 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол