Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2187-НР
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Борислава Митова Стоянова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заведено под № 5 в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявлението е подписано от 21 членове  на инициативния комитет, в състав: Борислава Митова Стоянова - представляваща инициативния комитет, Мария Василева Найденова, Снежанка Евстатиева Митова, Жана Георгиева Лозанова, Снежана Стоянова Митова, Златка Неделкова Маркова, Веселка Тошкова Живулова, Светлана Митова Стоянова, Боряна Василева Евстатиева, Надя Цветанова Василева, Бетина Иванова Василева, Анета Петкова Ангелова, Нина Ангелова Николова-Мирчева, Мито Стянов Митов, Жулиета Тошкова Цекова, Райна Кирилова Петкова, Нелка Цветанова Велкова, Цветомир Владимиров Велков, Владимир Начов Велков, Татяна Цветанова Борисова, Мариана Александрова Иванова за регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е позиция в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА". Позицията на инициативния комитет е следната: „Съгласни сме с поставения на референдума въпрос. „ДА" - у нас трябва да се въведе законова възможност за гласуване и дистанционно по електронен път в избори и референдуми. Позитивите от такова решение са - включване на младите хора, включване на българите в чужбина, по-висока избирателна активност".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларации по образец (Приложение № 38-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларации по образец (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет, в подкрепа на въпроса на референдума; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 3507 лица, същата и в структуриран електронен вид; информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум - „ДА", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката на ГД „ГРАО", предвид което регистрацията на инициативния комитет се извършва в условията на неприключила процедура.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2, изр. първо от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1. Борислава Митова Стоянова - представляващ ИК
2. Снежанка Евстатиева Митова
3. Мария Василева Найденова
4. Жана Георгиева Лозанова,
5. Снежана Стоянова Митова
6. Златка Неделкова Маркова
7. Веселка Тошкова Живулова
8. Светлана Митова Стоянова
9. Боряна Василева Евстатиева
10. Надя Цветанова Василева
11. Бетина Иванова Василева
12. Анета Петкова Ангелова
13. Нина Ангелова Николова-Мирчева
14. Мито Стоянов Митов
15. Жулиета Тошкова Цекова
16. Райна Кирилова Петкова
17. Нелка Цветанова Велкова
18. Цветомир Владимиров Велков
19. Владимир Начов Велков
20. Татяна Цветанова Борисова
21. Мариана Александрова Иванова

 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., с позиция в подкрепа на въпроса - „ДА".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 01:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол