Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2190-НР
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Павла Цветанова Цветкова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заведено под № 8 в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявлението е подписано от 21 членове на инициативния комитет в състав: Павла Цветанова Цветкова - представляваща инициативния комитет, Вяра Николова Цветанова, Тервел Желев Костов, Борислав Красимиров Динчев, Кирил Огнянов Кирилов, Милен Жоров Кузманов, Иван Борисов Иванов, Георги Ангелов Георгиев, Петър Любенов Иванов, Зорница Илиянова Маринова, Любомир Цветанов Василев, Илиян Емилов Вельов, Анна Георгиева Ангелова, Огнян Василев Гергов, Борислав Иванов Милчев, Антоан Людмилов Николов, Николай Диманов Михайлов, Георги Чавдаров Георгиев Светослава Любомирова Соарева, Евелин Емилов Любенов и Димитър Йорданов Димитров , за регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е алтернативна позиция на въпроса на референдума - „НЕ". Позицията на инициативния комитет е следната: „Не подкрепяне въвеждането на възможност за гласуване и дистанционно по електронен път в изборите и референдумите, защото това ще отвори големи възможности за фалшификации и манипулации на вота на гражданите и ще облагодетелства политическата мафия".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларации по образец (Приложение № 38-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларации по образец (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; банково удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет, в подкрепа на алтернативната позиция на въпроса на референдума; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 3520 лица, същата и в структуриран електронен вид; информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция алтернативна на въпроса на националния референдум - „НЕ", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката на ГД „ГРАО", предвид което регистрацията на инициативния комитет се извършва в условията на неприключила процедура.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2, изр. първо от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1. Вяра Николова Цветанова
2. Тервел Желев Костов
3. Борислав Красимиров Динчев
4. Кирил Огнянов Кирилов
5. Милен Жоров Кузманов
6. Иван Борисов Иванов
7. Георги Ангелов Георгиев
8. Петър Любенов Иванов
9. Зорница Илиянова Маринова
10. Любомир Цветанов Василев
11. Илиян Емилов Вельов
12. Анна Георгиева Ангелова
13. Огнян Василев Гергов
14. Борислав Иванов Милчев
15. Антоан Людмилов Николов
16. Николай Диманов Михайлов
17. Георги Чавдаров Георгиев
18. Светослава Любомирова Соарева
19. Евелин Емилов Любенов
20. Димитър Йорданов Димитров
21. Павла Цветанова Цветкова - представляващ ИК

 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с алтернативна позиция - „НЕ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 01:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол