Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2204-НР
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: отказ за регистрация на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Ивайло Христов Гелов

Постъпило е заявление, заведено под № 12 на 14 септември 2015 г. в 17.00 часа от инициативен комитет от 21 лица в състав: Ивайло Христов Гелов, Емилияна Любомирова Атанасова, Емил Методиев Пемизов, Георги Валериев Грънчаров, Румен Георгиев Петрунов, Николай Феодоров Низол, Илко Аспарухов Арсов, Станимир Крумов Праматаров, Крум Иванов Праматаров, Чавдар Георгиев Икономов, Цанка Евлогиева Хаджийска, Боян Петров Денчев, Валери Георгиев Биров, Боян Петров Боянов, Александър Петров Спасов, Стоян Борисов Илиев, Илиян Иванов Димитров, Александър Лазаров Христов, Стилияна Калинова Петрова, Теодор Максимов Марков и Мартин Антонов Гошев, за регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е позиция в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА" със следните съображения: „Въвеждането на дистанционно гласуване по електронен път ще улесни гражданите, които желаят да изразят волята си в избори и референдуми. Това се отнася особено за младежта, която сега по принцип не гласува масово. Извън България живеят и работят повече от 1,5 млн. български граждани, които също ще могат да се включат активно в гласуванията чрез интернет. Софтуерът и технологиите са достатъчно напреднали, за да гарантират тайната на вота и сигурността от недобросъвестни атаки и манипулации на системата ".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларации по образец (Приложение № 38-НР от книжата за национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларации по образец (Приложение № 39-НР от книжата за национален референдум), подписани от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработват и предоставят личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на над 2500 лица; информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

По преписката не бе представен списък на лицата в структуриран електронен вид, въз основа на който да се извърши проверката от ГД „ГРАО", а това е законово изискване, посочено в Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК, т. 10, буква „е". На представляващия инициативния комитет бе даден срок до 18.00 часа да изготви списъка на лицата, подкрепящи инициативния комитет на технически носител. В 18.00 часа на 14 септември 2015 г. - последния ден за регистрация на инициативни комитети по чл. 16, ал. 2, изр. 1 от ЗПУГДВМС в ЦИК е постъпила молба с искане да се даде срок за съставяне на подписката в електронен вид.

Централната избирателна комисия изхождайки от Хронограмата за произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г., т. 22, приема, че крайният срок за регистрация на инициативни комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум е посочен императивно и не би могъл да се удължава.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА РЕГИСТРАЦИЯТА на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Ивайло Христов Белов.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 00:18 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол