Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2210-МИ/НР
София, 15.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Илхан Юсеин Мюстеджеб, председател на общинския съвет на ПП „ДПС“ – Крушари срещу решение № 24-МИ/НР от 12 септември 2015 г. и решение № 25-МИ/НР от 12 септември 2015г.на ОИК в община Крушари

Постъпила е жалба вх. № МИ-10-152 от 14 септември 2015 г. в Централната избирателна комисия от Илхан Юсеин Мюстеджеб, председател на общинския съвет на ПП „ДПС" - Крушари срещу решение № 24-МИ/НР от 12 септември 2015 г. и решение № 25-МИ/НР от 12 септември 2015г. на ОИК в община Крушари, с които е определен броят на секционните избирателни комисии (СИК) за община Крушари и е извършено разпределение на членове и ръководни длъжности за СИК между парламентарно представените политически партии и коалиции.

Към жалбата са приложени: копие от пълномощно на жалбоподателя, копие от решение № 24-МИ/НР от 12 септември 2015 г. и решение № 25-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Крушари.

В жалбата се твърди, че решенията са неправилни и незаконосъобразни. В т. 2 на решение № 24-МИ/НР ОИК - Крушари е определила броя на членовете на СИК по изборни секции, като е определила състав от 5 члена съответно в 5 СИК, състав от 7 члена в 12 СИК и 9 члена в една СИК. Жалбоподателят твърди, че това е неправилно и ОИК - Крушари следва да определи само два вида състави на СИК, позовавайки се на чл. 92, ал. 4 от ИК, където избирателните секции са разделени на два вида - до 500 избиратели и над 500 избиратели. Твърди се, че всяко друго разпределение е недопустимо и незаконосъобразно.

В решение № 25-МИ/НР на ОИК - Крушари се твърди, че е извършено неправилно и незаконосъобразно разпределение на ръководния състав за секционните избирателни комисии, като комисията е приложила неправилно методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на община Крушари, дадени с Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

Направено е искане за отмяна на решение № 24-МИ/НР и на решение № 25-МИ-НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Крушари като неправилни и незаконосъобразни.

Жалбата е постъпила в законния срок. Разгледана по същество жалбата е неоснователна в частта си по отношение на решение № 24-МИ/НР от 12 септември 2015 г., тъй като чл. 92, ал. 4 от ИК не посочва, че състава на всички секционни избирателни комисии в т. 1 и т. 2 трябва да се състои от точно определен и еднакъв брой. Напротив, дава право на избор в определени граници ( от 5 до 7 члена и от 5 до 9 члена) и ОИК-Крушари правилно са се съобразили с това при определяне броя на членовете в СИК.

В частта си по отношение на решение № 25-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Крушари жалбата е основателна. Налице е допусната грешка при прилагането на методическите указания, които са приложение към Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК и неправилното изчисление, а именно 19 ръководни места за партия „ГЕРБ" и съответно 8 ръководни места за партия „ДПС" е довело до неправилно решение по отношение на секционното ръководство на определените СИК. Според методическите указания партия „ГЕРБ" следва да получи 1/3 от ръководните места в СИК или общо 18 члена (по едно във всяка СИК), а партия Движение за права и свободи" да получи 9 члена от ръководните места в СИК.

С оглед на изложеното жалбата е неоснователна по отношение на решение № 24-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Крушари и следва да бъде оставена без уважение.

По отношение на решение № 25-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Крушари жалбата е основателна в частта си за определяне на секционното ръководство на СИК в община Крушари и следва да бъде отменено в тази си част.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 и чл. 92, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Илхан Юсеин Мюстеджеб в частта й срещу решение № 24-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Крушари, като неоснователна.

ОТМЕНЯ решение № 25-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Крушари в частта му за определяне на ръководния състав на СИК и връща преписката за произнасяне съгласно изложените по-горе мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 22:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол