Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2220-МИ/НР
София, 15.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Венелин Ерославов Йорданов в качеството му на упълномощен представител на партия „ГЕРБ“ срещу решение № 009-МИ/НР от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Белоградчик и жалба от Димитър Тончев Тонев в качеството му на пълномощник на коалиция „Реформаторски блок“, срещу решение № 009-МИ/НР от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Белоградчик

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Венелин Ерославов Йорданов в качеството му на упълномощен представител на партия „ГЕРБ" срещу решение № 009-МИ/НР от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Белоградчик, в частта му в която е определен броят на членовете на следните СИК: 050100003, 050100010, 050100011, 050100013, 050100015, 050100016, 050100018, 050100019, 050100020.

Срещу решение № 009-МИ/НР от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Белоградчик в частта му, в която е определен броят на членовете на следните СИК: 050100002, 050100003, 050100004,  050100010, 050100012, 050100013, 050100015, 050100018, 050100019 и 050100020 е постъпила и жалба от Димитър Тончев Тонев в качеството му на пълномощник на коалиция „Реформаторски блок",.

Жалбата от Венелин Ерославов Йорданов в качеството му на упълномощен представител на партия „ГЕРБ" е подадена на 12 септември 2015 г. чрез ОИК - Добрич, до Централната избирателна комисия. Преписката е постъпила от ОИК - Добрич, на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-15396/12.09.2015 г. Жалбата е постъпила в ЦИК в оригинал на 14.09.2015 г. Към жалбата са приложени пълномощно № КО-Г-059/14.08.2015 г. и пълномощно № 01/04.09.2015 г. Преписката е комплектувана с решение № 009-МИ/НР от 10.09.2015 г. на ОИК - Белоградчик, и протокол № 03 от 10.09.2015 г. от заседание на ОИК -Белоградчик.

В жалбата се съдържат оплаквания, че за посочените СИК: 050100003, 050100010, 050100011, 050100013, 050100015, 050100016, 050100018, 050100019, 050100020, определеният брой на членовете на СИК е недостатъчен и е по-малък от този, определен за парламентарните избори през 2014 г. Направено е искане броят на членовете на СИК 050100003 да бъде увеличен на 9, а на останалите СИК - съответно на 7.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт. Жалбата е допустима, но по същество неоснователна.

С разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс е определен минималният и максималният брой на членовете на секционните избирателна комисия в зависимост от броя на избирателите в съответната секция. Посочената разпоредба е възпроизведена в т. 12 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии се назначават от общинските избирателни комисии по аргумент от чл. 91 от ИК и т. 21 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Преценката за определяне на броя на членовете в рамките на определените граници от закона е предоставена изцяло в правомощията на общинските избирателни комисии и е преценка по целесъобразност. Видно от данните на ГД „ГРАО" при МРРБ в предварителен брой избиратели по секции в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., броят на избирателите за всяка от секциите, предмет на жалбата, е както следва: 050100003 - 530, 050100010 - 73, 050100011 - 196, 050100013 - 72, 050100015 - 37, 050100016 - 53, 050100018 - 29, 050100019 - 38, 050100020 - 51. При постановяване на обжалваното решение общинската избирателна комисия е определила броя на членовете на съответните секционни избирателни комисии поотделно при съобразяване на броя на избирателите за всяка избирателна секция.

Предвид гореизложеното жалбата е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

Жалбата от Димитър Тончев Тонев в качеството му на пълномощник на коалиция „Реформаторски блок" е подадена на 13 септември 2015 г. чрез ОИК - Добрич, до Централната избирателна комисия. Преписката е постъпила от ОИК - Добрич, и е заведена с вх. № МИ-15-565/15.09.2015 г. Жалбата е постъпила в ЦИК в оригинал. Преписката е комплектувана с решение № 009-МИ/НР от 10.09.2015 г. на ОИК - Белоградчик, и протокол № 03 от 10.09.2015 г. от заседание на ОИК - Белоградчик.

В жалбата се съдържат оплаквания, че за посочените СИК: 050100002, 050100003, 050100004,  050100010, 050100012, 050100013, 050100015, 050100018, 050100019 и  050100020, определеният брой на членовете на СИК е недостатъчен и е по-малък от този, определен за предишните избори. Направено е искане броят на членовете на СИК 050100002, 050100003, 050100004 да бъде увеличен на 9, а на останалите СИК - съответно на 7.

Жалбата е подадена в срок, но към същата не е приложено пълномощно, което надлежно да легитимира представителната власт на лицето, подало жалбата. Жалбата е нередовна. На коалиция „Реформаторски блок" са дадени указания за отстраняване нередовността на жалбата чрез посоченото в регистъра на коалициите при ЦИК лице за контакт Николай Владимиров Вълков. Направено е изрично изявление от Николай Владимиров Вълков, че не могат да бъдат изпълнени дадените указания за отстраняване на нередовността на жалбата.

Предвид гореизложеното и поради неотстраняване на нередовността на жалбата производството по същата е недопустимо и жалбата следва да се остави без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалба от Венелин Ерославов Йорданов в качеството му на упълномощен представител на партия „ГЕРБ" срещу решение № 009-МИ/НР от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Белоградчик.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Димитър Тончев Тонев, пълномощник на коалиция „Реформаторски блок", срещу решение № 009-МИ/НР от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Белоградчик.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 22:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол