Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2225-МИ/НР
София, 16.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Илиян Борисов Лашков срещу решение № 22 от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Илиян Борисов Лашков срещу решение № 22 от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, в частта му, в която се определя броят на членовете на секция № 001 с 530 гласоподаватели и секция № 003 с 527 гласоподаватели.

Според жалбоподателя не е спазен броят на гласоподавателите в горепосочените СИК.

Жалбата е подадена на 14 септември 2015 г. до Централната избирателна комисия. Към жалбата са приложени неотносими пълномощни.

В жалбата се излага и становище, че при останалите секции ОИК е взела минималния брой членове за СИК съгласно изискванията на закона, без да се съобрази с обстоятелството, че в изборния ден на 25 октомври 2015 г. ще се произведат избори за местна власт и референдум, което ще доведе до увеличаване работата на СИК с минимален брой членове и затрудняване на нормалното протичане на изборния ден.

С протоколно решение от 15 септември 2015 г. Централната избирателна комисия прие да разгледа жалбата, като взе предвид датата на обявяване на решението на интернет страницата на общинската избирателна комисия.

С разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс е определен минималният и максималният брой на членовете на секционните избирателна комисия в зависимост от броя на избирателите в съответната секция. Посочената разпоредба е възпроизведена в т. 12 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии се назначават от общинските избирателни комисии по аргумент от чл. 91 от ИК и т. 21 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Преценката за определяне на броя на членовете в рамките на определените граници от закона е предоставена изцяло в правомощията на общинските избирателни комисии и е преценка по целесъобразност.

При постановяване на обжалваното решение общинската избирателна комисия е определила броя на членовете на съответните секционни избирателни комисии поотделно при съобразяване на броя на избирателите за всяка избирателна секция.

Предвид гореизложеното жалбата е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Илиян Борисов Лашков срещу решение № 22 от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.09.2015 в 21:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол