Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2245-МИ/НР
София, 17.09.2015

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК

Във връзка със запитвания от ОИК относно тълкуване на т. 16 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г., както и постъпило по e-mail питане от ОИК - Руен, с вх. № МИ-15-446/14.09.2015 г. относно тълкуване на разпоредбата на чл. 95 от ИК във връзка с чл. 396 от ИК и дали може за членове на СИК да бъдат назначавани лица, които са от други общини и области, ЦИК констатира, че е налице необходимост от изменение и допълнение на т. 16 от цитираното решение, като се допълни текстът с подробно разписване кога едно лице има право да гласува в съответния вид избор. Следва да се изпишат всички изисквания, изброени в чл. 396 и § 1, т. 4 от ДР на ИК. В ЦИК беше внесен следният проект на решение.

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс и чл. 7, ал. 2 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА т. 16 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

„За членове на СИК се назначават български граждани, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 1 от ИК - навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция.

За членове на СИК могат да бъдат назначавани и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваващи на територията на Република България, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 2 от ИК - навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адрес на пребиваване на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция, не са лишени от правото да гласуват в държавата-членка, на която са граждани, и са включени в избирателния списък - част ІІ."

Застъпено бе становище, че няма пречка в СИК да бъдат назначавани лица, чийто настоящ или постоянен адрес не е на територията на съответната община, когато те са на територията на Република България, както и че предложеният проект представлява стеснително тълкуване на чл. 95 от ИК.

„За" предложения проект гласуват: Румяна Сидерова, Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова и Ивилина Алексиева.

„Против" предложения проект гласуват: Емануил Христов, Румен Цачев, Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева и Владимир Пенев.

Предвид изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ, чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 95 и чл. 396 и § 1, т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение за изменение и допълнение на т. 16 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.09.2015 в 23:52 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол