Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2249-МИ/НР
София, 17.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Красимир Димитров Костов, в качеството му на представляващ местна коалиция „Всички за долината“, общински ръководител на ПП ГЕРБ срещу решение № 24 от 12 септември 2015 г. и решение № 26 от 13 септември 2015 на ОИК в община Дългопол

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия в община Дългопол от Красимир Димитров Костов в качеството му на представляващ местна коалиция „Всички за долината", общински ръководител на ПП „ГЕРБ" срещу решение № 24 от 12 септември 2015 г. и решение № 26 от 13 септември 2015 на ОИК в община Дългопол. Жалбата е заведена в ОИК - Дългопол, под № 3 от 15.09.2015 г.. Жалбата е комплектувана и изпратена по електронната поща от ОИК - Дългопол, като е заведена в ЦИК с вх. № МИ-11-46 от 15.09.2015 г. Приложени са решение от 12.09.2015 г. за учредяване на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Дългопол, насрочени за 25 октомври 2015 г., ведно с удостоверения за регистрация на съставните партии в ЦИК, решение № 24 от 12 септември на ОИК - Дългопол, решение № 26 от 13 септември на ОИК - Дългопол, протокол № 08 от заседание на ОИК - Дългопол, от 13 септември 2015 г. решение № 48 от 15 септември 2015 г. на ОИК - Дългопол.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и за незаконосъобразно поради противоречие с Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК, като счита обжалваните решения за грешни, както и че с обжалваните решения не е определен нито броят на членовете във СИК, нито техният състав.

С решение № 24 от 12 септември 2015 ОИК - Дългопол, е определила общ брой места в секционните избирателни комисии, брой членове в СИК в зависимост от броя избиратели, като е посочила общ брой на СИК със 7 членове и общ брой членове в тези СИК, съответно общ брой на СИК със 9 членове и общ брой членове в тези СИК. В същото решение е определен съставът на СИК за съответните политически партии и коалиции чрез възпроизвеждане на разпоредбата на т. 13 от Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК, като решението съдържа два пъти един и същ запис за коалиция „БСП лява България".

С решение № 26 от 13 септември 2015 ОИК - Дългопол, е допуснала поправка на техническа грешка в решение № 24 от 12 септември 2015 г., без да посочва в какво се изразява техническата грешка, но при съпоставянето на двете решения се установява, че е отпаднало като основание позоваването на решение № 005-МИ от 9 септември на ОИК - Варна, а при описанието на състава на СИК съдържа два пъти един и същ запис за партия „ГЕРБ" и един запис за коалиция „БСП лява България".

С решение № 48 от 15 септември 2015 г. на ОИК - Дългопол, е определен броят на ръководствата в СИК и броя на членовете на СИК по политически партии, което по същество представлява решение за разпределение на местата в СИК.

Съгласно разпоредбата на т. 2 от Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК след влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината ОИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, като отчита обстоятелството, че едновременно с изборите за общински съветници и за кметове се произвежда и национален референдум. Общинската избирателна комисия в община Дългопол не е изпълнила това свое задължение нито с решение № 24 от 12 септември 2015 г., нито с решение № 26 от 13 септември 2015 г. Поради гореизложеното обжалваните решения са неправилни и незаконосъобразни поради противоречието им с Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Като не е определила броя на членовете във всяка СИК поотделно съобразно броя на избирателите в съответната секция, ОИК затруднява провеждането на консултациите при кмета на община Дългопол за определянето съставите на СИК.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решение № 24 от 12 септември 2015 г. и  решение № 26 от 13 септември 2015 г. на ОИК - Дългопол, подлежат на обжалване по реда на чл. 88 от ИК. Подадената жалба на 15 септември 2015 г. срещу посочените решения на ОИК - Дългопол, се явява подадена в срок от лице с правен интерес и активна легитимация и е допустима за разглеждане от ЦИК.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Обжалваното решение е постановено при пряко противоречие с Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Като не е определила броя на членовете във всяка СИК поотделно съобразно броя на избирателите в съответната секция, ОИК затруднява провеждането на консултациите при кмета на община Дългопол за определянето съставите на СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 24 от 12 септември 2015 г. на ОИК - Дългопол.

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 26 от 13 септември 2015 г. на ОИК - Дългопол.

ВРЪЩА преписката на ОИК - Дългопол, за броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, като отчита обстоятелството, че едновременно с изборите за общински съветници и за кметове се произвежда и национален референдум.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.09.2015 в 00:02 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол