Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2255-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски", подписано от председателя и представляващ партията Спас Янев Панчев, заведено под № 46 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 21.04.1993 г. по гр. д. № 7371/1993 г. на СГС - ФО, 3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; решение от 26.01.2006 г. по ф.д. № 7371/1993 г. за промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 7371/1993 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 16 на „Държавен вестник", бр. 76 от 1993 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 106 на „Държавен вестник", бр. 23 от 2006 г., в който е обнародвано решението за промени; протокол от заседание на Постоянното присъствие на ЗС „Ал. Стамболийски" от 15.03.2013 г., който е компетентният съгласно чл. 32, т. 1 и 8 от устава на партията орган, с решение за участие на партията в предсрочните избори за народни представители на 12 май 2013 г.; списък на Постоянното присъствие за заседанието на 15.03.2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 21.03.2013 г. с отчет по сметка; удостоверение № 48-00-300 от 21.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 7371/1993 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение с изх. № 131-14 от 22.03.2013 г. на „Първа инвестиционна банка" АД, за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 17 777 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП ЗС „Александър Стамболийски".
От писмо с изх. № 37-0110 от 22.03.2013 г. на БНБ се установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ЗС „Александър Стамболийски".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол