Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2259-МИ
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: жалба от ПП „Атака“, ПП „АБВ, ПП „ББЦ“, ПП „БСП“, коалиция „Патриотичен фронт“, коалиция „Реформаторски блок“, коалиция „Заедно за община Ябланица“ срещу решение № 17-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Ябланица

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от ПП „Атака", ПП „АБВ, ПП „ББЦ", ПП „БСП", коалиция „Патриотичен фронт", коалиция „Реформаторски блок", коалиция „Заедно за община Ябланица" срещу решение № 17-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Ябланица за регистрация на местна коалиция „Обединени либерали „С грижа за Ябланица". Жалбата е заведена в ОИК - Ябланица, под № 18 от 15.09.2015 г. Жалбата е постъпила на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-11-48 от 16.09.2015 г. На 17.09.2015 г. е постъпило потвърждение на жалбата от Николай Владимиров Вълков, пълномощник на коалиция „Реформаторски блок" с приложено пълномощно от 09.09.2015 г. Жалбата е комплектувана от председателя на ОИК - Ябланица, чрез изпращане на електронната поща на ЦИК на сканирани копия от документите, съдържащи се в административната преписка за регистрация на местната коалиция.

Жалбоподателите считат обжалваното от тях решение за неправилно и незаконосъобразно, тъй като в изпълнение на дадени указания представляващият местната коалиция е представил документи за регистрация след изтичане на крайния срок на 14.09.2015 г. в противоречие с разпоредбата на чл. 148, ал. 7 от ИК.

С решение № 17-МИ от 14 септември 2015 ОИК - Ябланица, е регистрирала местна коалиция Обединени либерали „С грижа за Ябланица" в изборите за общински съветници, кметове на кметства и кмет на община Ябланица. Обжалваното решение е постановено в срока по чл. 148, ал.7  от ИК.

На 14.09.2015 г. в 12,56 часа под № 2 в регистъра на местните коалиции при ОИК - Ябланица, са заведени заявления за регистрация на местна коалиция Обединени либерали „С грижа за Ябланица" в изборите за общински съветници, кметове на кметства и кмет на община Ябланица. Към заявленията са приложени следните документи: документ за представляващ местната коалиция, решение от 11.09.2015 г. от учредителното събрание на местната коалиция, подписано от Любен Илиев Василев и Йото Лазаров Йотов, и подпечатано с печатните на съставните партии, оригинал от образец от подписите на Любен Василев и Йото Йотов, положен пред ОИК, пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция, удостоверения и решения за регистрация на съставните партии в ЦИК, удостоверения за актуално правно състояние на съставните партии след 10.08.2015 г., издадени от СГС, справка от Банка ДСК за банкова сметка на Любен Илиев Василев - представляващ коалицията. В заявленията е посочено, че са представени данни за име и длъжност на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания. При приемането на документите на представляващия местната коалиция не са дадени указания за отстраняване на нередовности на заявленията. Заседанието на ОИК -Ябланица, на 14.09.2015 г. е открито в 14,00 часа. По време на провеждането на заседанието и при обсъждането на заявленията за регистрация на местната коалиция ОИК - Ябланица, е приела, че са налице нередовности на подадените от местната коалиция заявления за регистрация. Представляващият коалицията е уведомен по телефона в 17,44 ч. на 14.09.2015 г. да се яви лично в ОИК - Ябланица, за даване на указания. На представляващия местната коалиция са дадени следните указания: Заявленията да са по образец - Приложение № 45-МИ от изборните книжа, и върху тях да се положи печат съгласно решението за учредяване на коалицията; удостоверение за разкрита банкова сметка на една от партиите учредителки - чл. 148, ал. 5, т .6 от ИК; да се представи образец от печата на местната коалиция; да се представят данни за лицето по чл. 148, ал. 5, т. 7 от ИК. В регистъра е отразено, че нередовностите са отстранени, без да е посочен ден и час на отстраняването им. В административната преписка се съдържа справка от 15.09.2015 г. от Банка ДСК за банкова сметка на ПП „ДПС".

От съдържанието на първоначално представените заявления за регистрация на местната коалиция в изборите за общински съветници, съответно кметове на кметства и кмет на община Ябланица, е видно, че същите отговарят изцяло от формална и съдържателна страна на образеца на Приложение № 45-МИ от изборните книжа за общински съветници и кметове, одобрени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК. Към заявленията са приложени всички необходими документи и данни, изискуеми съобразно разпоредбата на чл. 148 от ИК и Решение №1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК, с изключение на удостоверение за банкова сметка на името на една от съставните партии, която ще обслужва предизборната кампания. Съгласно т. 5 от Решение от учредителното събрание на местната коалиция от 11.09.2015 г. местната коалиция открива банкова сметка на името на председателя и представляващ местната коалиция - Любен Илиев Василев. Справка от Банка ДСК от 11.09.2015 г. за такава сметка на името на Любен Василев е представена към първоначално подадените заявления за регистрация.

При осъществяване на административното производство по регистрация на местна коалиция Обединени либерали „С грижа за Ябланица", ОИК - Ябланица, е допуснала съществени процесуални нарушения. Общинската избирателна комисия не е изпълнила  задължението си, произтичащо от разпоредбата на чл. 148, ал. 7 от ИК и т. 10 от раздел ІV на Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК, в случай че открие нередовности на подадените заявления, да даде незабавно указания за отстраняването им. Въпреки че документите са приети на 14.09.2015 г. в 12,56 часа, указания за отстраняването им са дадени едва в 17,44 часа на същия ден, 16 минути преди изтичане на крайния срок по чл. 148, ал. 7 от ИК. С тези си действия ОИК - Ябланица, е поставила в невъзможност местната коалиция да изпълни дадените указания в срок. Ето защо решението за регистрация на местната коалиция е правилно и законосъобразно, макар удостоверението за разкрита банкова сметка да е представено на следващия ден - 15.09.2015 г.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че жалбата е неоснователна, тъй като закъснението в представянето на документ, удостоверяващ разкриването на банкова сметка на името на една от съставните партии, която да обслужва предизборната кампания на местната коалиция, не е по вина на заявителя, а на несвоевременните действия на ОИК - Ябланица.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от ПП „Атака", ПП „АБВ, ПП „ББЦ", ПП „БСП", коалиция „Патриотичен фронт", коалиция „Реформаторски блок", коалиция „Заедно за община Ябланица" срещу решение № 17-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Ябланица за регистрация на местна коалиция „Обединени либерали „С грижа за Ябланица", като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.09.2015 в 00:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол