Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2261-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", подписано от Александър Димитров Паунов в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 10 на 21 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда преписи от решение от 6.03.1997 г.; решение ат 17.02.2006 г. и решение от 16.05.2011 г. по ф. д. № 902/1997 г.; на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф.д. № 902/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 48 на „Държавен вестник", бр. 22 от 1997 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение от заседание на Централния комитет на „Комунистическа партия на България" с протокол от 16.03.2013 г., компетентно съгласно Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; декларация -образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-139 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение от № 1071 от 8.03.2013 г. от Банка „ДСК" - Регионален център София-изток за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 902/1997 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от 20.03.2013 г. на Банка „ДСК" ЕАД; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 13 268 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
От писмо с вх. № 77-НС от 21.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 20 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол